PDA

Xem bản đầy đủ : Các tiêu chuẩn thiết kế điện anh em cần chú ýrân chơi
07-04-2011, 10:07
II. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT ĐIẸN CÔNG TRÌNH.
12. TCVN 185:1986 Hệ thống tài liệu thiết kế - Kỹ thuật bằng hình vẽ trên sơ đồ điện-Thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng.
13. TCXD 25:1991 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.
14. TCXD 27:1991 Đặt thiết bị trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.
15. TCVN 2328:1978 Môi trường lắp đặt thiết bị điện - Định nghĩa chung.
16. TCVN 2546:1978 Bảng điện chiếu sáng dành cho nhà ở - Yêu cầu kỹ thuật.
17. TCVN 7447-1:2004 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà-Phần I-Nguyên tắc cơ bản – Đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa.
18. TCVN 7447-5-51:2004 Hệ thống lắp đăt điện của các tòa nhà, Phần 5-51: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Quy tắc chung.
19.TCVN 7447-5-55:2005 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 5-55: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện-Các thiết bị khác.
20. TCVN 7447-5-53:2005 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 5: 53: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Cách ly , đóng cắt và điều khiển.
21. TCVN 7447-5-54:2005 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà, Phần 5-54 : Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Bố trí nốI đất – dây bảo vệ và dây liên kết bảo vệ.
22. TCXDVN 319:2004 Lắp đặt hệ thống nốI đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung.
23. 11 TCN – 18-2006 Quy phạm thiết bị điện - Phần I-Quy định chung.
24. 11TCN –19-2006 Quy phạm trang bị điện - Phần II- Hệ thống đường dẫn điện.
25. 11TCN –20-2006 Quy phạm trang bị điện - Phần III- Trang bị phân phốI và trạm biến áp.
26. 11TCN –21-2006 Quy phạm trang bị điện - phần IV - Bảo vệ và tự động.
27. TCVN 3715:1981 Trạm biến áp trọn bộ công suất đến 1000KVA, Điện áp đến 20KV- Yêu cầu kỹ thuật.
III. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT CHIẾU SÁNG CÔNG TRÌNH.
28. TCVN 4400:1987 Kỹ thuật chiếu sáng - Thuật ngữ và định nghĩa.
29. TCXD 29:1991 Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng – Tiêu chuẩn thiết kế.
30. TCVN 3743:1983 Chiếu sáng nhân tạo các nhà công nghiệp và công trình công nghiệp.
31. TCVN 2062:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy xí nghiệp dệt thoi sợI bông.
32. TCVN 2063:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy cơ khí.
33. TCVN 3257:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong xí nghiệp may công nghiệp.
34. TCVN 3258:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy đóng tàu.
35. TCVN 4213:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong xí nghiệp chế biến mủ cao su.
36. TCXDVN 253:2001 Lắp đặt thiết bị chiếu sáng cho các công tình công nghiệp – yêu cầu chung.
37. TCXD 16:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng.
38. TCXDVN 333:2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và - Hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế.
39. TCXDVN 259:2001 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường - Đường phố - Quảng trường đô thị.
40. TCVN 5828:1994 Đèn điện chiếu sáng đường phố - Yêu cầu kỹ thuật chung.
IV. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM, ÂM THÀNH.
41. TCVN 5687:1992 Thông gió, Điều tiết không khí-SưởI ấm – Tiêu chuẩn thiết kế.
42. TCXD 232:1999 Hệ thống thông gió - điều hòa không khí và cấp lạnh - Chế tạo - lắp đặt - nghiệm thu.
43. TCVN 4510:1988 Studio âm thanh – Yêu cầu kỹ thuật về âm thanh kiến trúc.
44. TCVN 4611:1998 Studio âm thanh – Yêu cầu kỹ thuật về âm thanh xây dựng.
45. TCVN 4611:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu quy ước cho thiết bị nâng chuyển trong nhà công nghiệp.
+++---o0o---+++
I. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG TRÌNH

1.
TCVN 4037:1985
Cấp nước - Thuật ngữ và định nghĩa

2.
TCVN 4038:1985
Thoát nước - Thuật ngữ và định nghĩa

3.
TCVN 5422:1991
Hệ thống tài liệu thiết kế - Ký hiệu đường ống

4.
TCVN 4036:1985
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu đường ống trên hệ thống kỹ thuật vệ sinh

5.
TCVN 4615:1988
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu quy ước trang thiết bị kỹ thuật vệ sinh

6.
TCVN 4513:1988
Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế

7.
TCVN 4474:1987
Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế

8.
TCXD 51:1984
Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế

9.
TCXDVN 33: 2006
Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế

10.
TCVN 5576: 1991
Hệ thống cấp thoát nước - Quy phạm quản lý kỹ thuật

11.
TCXD 76:1979
Quy trình quản lý kỹ thuật trong vận hành các hệ thống cung cấp nước

12.
TCVN 6772-2000
Chất lưọng nứơc, nuớc thải sinh hoạt giới hạn ô nhiễm cho phép

13.
TCXDVN 51 : 2006
Thoát nước - mạng lưới bên ngoài và công trình - tiêu chuẩn thiết kế

14.
TCVN 7733 :2007
Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn

15
TCVN 5002:2003
Nước cấp sinh hoạt - Yêu cầu chất lượng

II. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT ĐIỆN CÔNG TRÌNH

1.
TCVN 185: 1986
Hệ thống tài liệu thiết kế - Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện - Thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng

2.
TCXD 25: 1991
Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

3.
TCXD 27: 1991
Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

4.
TCVN 2328: 1978
Môi trường lắp đặt thiết bị điện - Định nghĩa chung

5.
TCVN 2546:1978
Bảng điện chiếu sáng dùng cho nhà ở - Yêu cầu kỹ thuật

6.
TCVN 7447-1:2004
Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà - Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa

7.
TCVN 7447-5-51:2004
Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà - Phần 5-51: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Quy tắc chung

8.
TCVN 7447-5-55:2005
Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà - Phần 5-55: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Các thiết bị khác

9.
TCVN 7447-5-53:2005
Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà - Phần 5-53: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Cách ly, đóng cắt và điều khiển

10.
TCVN 7447-5-54:2005
Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà - Phần 5-54: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Bố trí nối đất, dây bảo vệ và dây liên kết bảo vệ.

11.
TCXDVN 319:2004
Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung

12.
11 TCN -18-2006
Quy phạm trang bị điện - Phần I: Quy định chung

13.
11 TCN -19-2006
Quy phạm trang bị điện - Phần II: Hệ thống đường dẫn điện

14.
11 TCN -20-2006
Quy phạm trang bị điện - Phần III: Trang bị phân phối và trạm biến áp

15.
11 TCN -21-2006
Quy phạm trang bị điện - Phần IV: Bảo vệ và tự động

16.
TCVN 3715:1981
Trạm biến áp trọn bộ công suất đến 1000 KVA, điện áp đến 20KV - Yêu cầu kỹ thuật

17.
TCN 68-153: 1995
Cống, bể cáp và tủ đấu cáp - Yêu cầu kỹ thuật

18.
TCVN 7896:2008
Bóng dèn huỳnh quang compact - Hiệu suất nang luợng

19.
TCVN 7897-2008
Balat điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang - Hiệu suất năng lượng

20.
TCVN 7189:2002
Thiết bị công nghệ thông tin - đặc tính nhiểu tầng số radio - giới hạn và PP đo

21

TCXDVN 394: 2007
Tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng, phần an toàn điện

III. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT CHIẾU SÁNG CÔNG TRÌNH

1.
TCVN 4400: 1987
Kỹ thuật chiếu sáng - Thuật ngữ và định nghĩa

2.
TCXD 29:1991
Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng - Tiêu chuẩn thiết kế

3.
TCVN 3743:1983
Chiếu sáng nhân tạo các nhà công nghiệp và công trình công nghiệp

4.
TCVN 2062:1986
Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy xí nghiệp dệt thoi sợi bông

5.
TCVN 2063: 1986
Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy cơ khí

6.
TCVN 3257:1986
Chiếu sáng nhân tạo trong xí nghiệp may công nghiệp

7.
TCVN 3258:1986
Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy đóng tàu

8.
TCVN 4213:1986
Chiếu sáng nhân tạo trong xí nghiệp chế biến mủ cao su

9.
TCXDVN 253:2001
Lắp đặt thiết bị chiếu sáng cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung

10.
TCXD 16:1986
Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng

11.
TCXDVN 333:2005
Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

12.
TCXDVN 259:2001
Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị

13.
TCVN 5828: 1994
Đèn điện chiếu sáng đường phố - Yêu cầu kỹ thuật chung

IV. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ THÔNG GIÓ, ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM, ÂM THANH

1.
TCVN 5687: 1992
Thông gió, điều tiết không khí, sưởi ấm - Tiêu chuẩn thiết kế

2.
TCXD 232:1999
Hệ thống thông gió, điều hoà không khí và cấp lạnh - Chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu

3.
TCVN 4510: 1988
Studio âm thanh - Yêu cầu kỹ thuật về âm thanh kiến trúc

4.
TCVN 4511: 1988
Studio âm thanh - Yêu cầu kỹ thuật về âm thanh xây dựng

5.
TCVN 4611: 1988
Hệ thống tài liệu thiết kế Xây dựng - Ký hiệu quy ước cho thiết bị nâng chuyển trong nhà công nghiệp

pxan_ktd
18-07-2011, 21:14
em vừa làm xong cái đề án tốt nghiệp, thiết kế chiếu sáng có dựa vào tiêu chuẩn việt nam TCVN7114:2002.

thanh_duy177
08-08-2011, 13:18
em vừa làm xong cái đề án tốt nghiệp, thiết kế chiếu sáng có dựa vào tiêu chuẩn việt nam TCVN7114:2002.

Bạn này có tiêu chuẩn độ rọi cho nhà máy sxuat giấy ko - up tlieu lên cho mình với (hoặc tiêu chuẩn độ rọi cho xưởng cơ khí cũng dc - để mình tham khảo thông số) :yoyo70:

dongthap2019
20-11-2011, 20:12
cac bac lam minh choang ca len,ruom ra wa. cu dua vao tong cong suat chon day chinh, rui phan tai tung thiet bi la duoc rui:khi86b:

miendatviethdt
26-12-2011, 16:08
các bác sao không up toàn bộ file tiêu chuẩn thiết kế điện lên cho anh em load về đọc, viết tiêu đề lên mà không có file thì cũng như không,làm cho anh em phải lặn lội cánh đồng tìm kiếm các tiêu chuẩn đó thật là vãi luyện luôn nè.

ruoute12
13-02-2012, 23:55
em vừa làm xong cái đề án tốt nghiệp, thiết kế chiếu sáng có dựa vào tiêu chuẩn việt nam TCVN7114:2002.

bác cho em xin tiêu chuẩn 7114:2002 được ko? thanks bác .gmail:thanhtungfx@gmail.com.

vidangtaynguyen
24-02-2012, 15:46
hic, sao có nhiều cái mình không hiểu chi trơn....... giúp mình giải thích với

dinhhan_nd
07-03-2012, 01:41
uplink để down đi các Bak ơi

thang duong
11-03-2012, 23:55
còn tiêu chuẩn iec thì sao bác??

osama
21-03-2012, 15:58
Cam ơn!

bichhanh
25-03-2012, 10:31
Thông tin này hay thật thank bạn nha

flysky
06-04-2012, 07:14
Bạn nào có tài liệu thì up lên cho mọi người tham khảo với !

contuanloc
13-05-2012, 10:10
tks bác chủ thớt vì cung cấp nhiều tài liệu nha:khi86b:
+++---o0o---+++
hjx hjx web nhà mik bắt 10 bài gửi mới cho dán link vô bài viết sr bác chủ thớt cho e spam 1 tin nha:khi506:

nuntonguyen
10-09-2012, 14:56
cám ơn bác nhiều

koolkn
29-09-2012, 23:18
cảm ơn bạn rất nhiều

hoang_friends
05-10-2012, 12:22
thank ban

thuyphan
08-10-2012, 22:04
:3:chào các bác!
Em đang làm tại Ban quản lý dự án nhà máy Alumin nhân cơ, Đăk Nông, em đang gặp một vấn đề tương đối khó, mong các bác nào có kinh nghiệm trong giám sát và thi công hệ thống đo lường và điều khiển giúp đỡ, em muốn một số tài liệu về quản lý chất lượng, qui trình lắp đặt và nghiệm thu hệ thống đo lường và điều khiển quá trình công nghệ, bác nào có tài liều gì chia sẽ cho em với.
Cảm ơn các bác trước nha!
Mail của em:automation.pvt.205@gmail
Phone: 0986420905
Rất mong nhận được hồi âm của các bác.

thuanhaui723
16-11-2012, 16:21
II. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT ĐIẸN CÔNG TRÌNH.
12. TCVN 185:1986 Hệ thống tài liệu thiết kế - Kỹ thuật bằng hình vẽ trên sơ đồ điện-Thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng.
13. TCXD 25:1991 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.
14. TCXD 27:1991 Đặt thiết bị trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.
15. TCVN 2328:1978 Môi trường lắp đặt thiết bị điện - Định nghĩa chung.
16. TCVN 2546:1978 Bảng điện chiếu sáng dành cho nhà ở - Yêu cầu kỹ thuật.
17. TCVN 7447-1:2004 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà-Phần I-Nguyên tắc cơ bản – Đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa.
18. TCVN 7447-5-51:2004 Hệ thống lắp đăt điện của các tòa nhà, Phần 5-51: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Quy tắc chung.
19.TCVN 7447-5-55:2005 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 5-55: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện-Các thiết bị khác.
20. TCVN 7447-5-53:2005 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 5: 53: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Cách ly , đóng cắt và điều khiển.
21. TCVN 7447-5-54:2005 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà, Phần 5-54 : Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Bố trí nốI đất – dây bảo vệ và dây liên kết bảo vệ.
22. TCXDVN 319:2004 Lắp đặt hệ thống nốI đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung.
23. 11 TCN – 18-2006 Quy phạm thiết bị điện - Phần I-Quy định chung.
24. 11TCN –19-2006 Quy phạm trang bị điện - Phần II- Hệ thống đường dẫn điện.
25. 11TCN –20-2006 Quy phạm trang bị điện - Phần III- Trang bị phân phốI và trạm biến áp.
26. 11TCN –21-2006 Quy phạm trang bị điện - phần IV - Bảo vệ và tự động.
27. TCVN 3715:1981 Trạm biến áp trọn bộ công suất đến 1000KVA, Điện áp đến 20KV- Yêu cầu kỹ thuật.
III. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT CHIẾU SÁNG CÔNG TRÌNH.
28. TCVN 4400:1987 Kỹ thuật chiếu sáng - Thuật ngữ và định nghĩa.
29. TCXD 29:1991 Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng – Tiêu chuẩn thiết kế.
30. TCVN 3743:1983 Chiếu sáng nhân tạo các nhà công nghiệp và công trình công nghiệp.
31. TCVN 2062:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy xí nghiệp dệt thoi sợI bông.
32. TCVN 2063:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy cơ khí.
33. TCVN 3257:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong xí nghiệp may công nghiệp.
34. TCVN 3258:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy đóng tàu.
35. TCVN 4213:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong xí nghiệp chế biến mủ cao su.
36. TCXDVN 253:2001 Lắp đặt thiết bị chiếu sáng cho các công tình công nghiệp – yêu cầu chung.
37. TCXD 16:1986 Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng.
38. TCXDVN 333:2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và - Hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế.
39. TCXDVN 259:2001 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường - Đường phố - Quảng trường đô thị.
40. TCVN 5828:1994 Đèn điện chiếu sáng đường phố - Yêu cầu kỹ thuật chung.
IV. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM, ÂM THÀNH.
41. TCVN 5687:1992 Thông gió, Điều tiết không khí-SưởI ấm – Tiêu chuẩn thiết kế.
42. TCXD 232:1999 Hệ thống thông gió - điều hòa không khí và cấp lạnh - Chế tạo - lắp đặt - nghiệm thu.
43. TCVN 4510:1988 Studio âm thanh – Yêu cầu kỹ thuật về âm thanh kiến trúc.
44. TCVN 4611:1998 Studio âm thanh – Yêu cầu kỹ thuật về âm thanh xây dựng.
45. TCVN 4611:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu quy ước cho thiết bị nâng chuyển trong nhà công nghiệp.
+++---o0o---+++
I. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG TRÌNH

1.
TCVN 4037:1985
Cấp nước - Thuật ngữ và định nghĩa

2.
TCVN 4038:1985
Thoát nước - Thuật ngữ và định nghĩa

3.
TCVN 5422:1991
Hệ thống tài liệu thiết kế - Ký hiệu đường ống

4.
TCVN 4036:1985
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu đường ống trên hệ thống kỹ thuật vệ sinh

5.
TCVN 4615:1988
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu quy ước trang thiết bị kỹ thuật vệ sinh

6.
TCVN 4513:1988
Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế

7.
TCVN 4474:1987
Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế

8.
TCXD 51:1984
Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế

9.
TCXDVN 33: 2006
Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế

10.
TCVN 5576: 1991
Hệ thống cấp thoát nước - Quy phạm quản lý kỹ thuật

11.
TCXD 76:1979
Quy trình quản lý kỹ thuật trong vận hành các hệ thống cung cấp nước

12.
TCVN 6772-2000
Chất lưọng nứơc, nuớc thải sinh hoạt giới hạn ô nhiễm cho phép

13.
TCXDVN 51 : 2006
Thoát nước - mạng lưới bên ngoài và công trình - tiêu chuẩn thiết kế

14.
TCVN 7733 :2007
Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn

15
TCVN 5002:2003
Nước cấp sinh hoạt - Yêu cầu chất lượng

II. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT ĐIỆN CÔNG TRÌNH

1.
TCVN 185: 1986
Hệ thống tài liệu thiết kế - Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện - Thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng

2.
TCXD 25: 1991
Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

3.
TCXD 27: 1991
Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

4.
TCVN 2328: 1978
Môi trường lắp đặt thiết bị điện - Định nghĩa chung

5.
TCVN 2546:1978
Bảng điện chiếu sáng dùng cho nhà ở - Yêu cầu kỹ thuật

6.
TCVN 7447-1:2004
Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà - Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa

7.
TCVN 7447-5-51:2004
Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà - Phần 5-51: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Quy tắc chung

8.
TCVN 7447-5-55:2005
Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà - Phần 5-55: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Các thiết bị khác

9.
TCVN 7447-5-53:2005
Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà - Phần 5-53: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Cách ly, đóng cắt và điều khiển

10.
TCVN 7447-5-54:2005
Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà - Phần 5-54: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Bố trí nối đất, dây bảo vệ và dây liên kết bảo vệ.

11.
TCXDVN 319:2004
Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung

12.
11 TCN -18-2006
Quy phạm trang bị điện - Phần I: Quy định chung

13.
11 TCN -19-2006
Quy phạm trang bị điện - Phần II: Hệ thống đường dẫn điện

14.
11 TCN -20-2006
Quy phạm trang bị điện - Phần III: Trang bị phân phối và trạm biến áp

15.
11 TCN -21-2006
Quy phạm trang bị điện - Phần IV: Bảo vệ và tự động

16.
TCVN 3715:1981
Trạm biến áp trọn bộ công suất đến 1000 KVA, điện áp đến 20KV - Yêu cầu kỹ thuật

17.
TCN 68-153: 1995
Cống, bể cáp và tủ đấu cáp - Yêu cầu kỹ thuật

18.
TCVN 7896:2008
Bóng dèn huỳnh quang compact - Hiệu suất nang luợng

19.
TCVN 7897-2008
Balat điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang - Hiệu suất năng lượng

20.
TCVN 7189:2002
Thiết bị công nghệ thông tin - đặc tính nhiểu tầng số radio - giới hạn và PP đo

21

TCXDVN 394: 2007
Tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng, phần an toàn điện

III. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT CHIẾU SÁNG CÔNG TRÌNH

1.
TCVN 4400: 1987
Kỹ thuật chiếu sáng - Thuật ngữ và định nghĩa

2.
TCXD 29:1991
Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng - Tiêu chuẩn thiết kế

3.
TCVN 3743:1983
Chiếu sáng nhân tạo các nhà công nghiệp và công trình công nghiệp

4.
TCVN 2062:1986
Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy xí nghiệp dệt thoi sợi bông

5.
TCVN 2063: 1986
Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy cơ khí

6.
TCVN 3257:1986
Chiếu sáng nhân tạo trong xí nghiệp may công nghiệp

7.
TCVN 3258:1986
Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy đóng tàu

8.
TCVN 4213:1986
Chiếu sáng nhân tạo trong xí nghiệp chế biến mủ cao su

9.
TCXDVN 253:2001
Lắp đặt thiết bị chiếu sáng cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung

10.
TCXD 16:1986
Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng

11.
TCXDVN 333:2005
Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

12.
TCXDVN 259:2001
Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị

13.
TCVN 5828: 1994
Đèn điện chiếu sáng đường phố - Yêu cầu kỹ thuật chung

IV. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ THÔNG GIÓ, ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM, ÂM THANH

1.
TCVN 5687: 1992
Thông gió, điều tiết không khí, sưởi ấm - Tiêu chuẩn thiết kế

2.
TCXD 232:1999
Hệ thống thông gió, điều hoà không khí và cấp lạnh - Chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu

3.
TCVN 4510: 1988
Studio âm thanh - Yêu cầu kỹ thuật về âm thanh kiến trúc

4.
TCVN 4511: 1988
Studio âm thanh - Yêu cầu kỹ thuật về âm thanh xây dựng

5.
TCVN 4611: 1988
Hệ thống tài liệu thiết kế Xây dựng - Ký hiệu quy ước cho thiết bị nâng chuyển trong nhà công nghiệp

Thanks you so much.!

Mà bạn có thể cho mình hỏi năm nay là năm 2012 thì có thể áp dụng được những tiêu chuẩn nào vào thiết kế được. Hay nói cách khác có chuyện có tiêu chuẩn chiếu sáng nào mà không áp dụng được nữa không? và thông tin đó có thể xem ở đâu không, mình nghĩ cũng có khá nhiều bạn cũng cần thông tin này.

Thanks & Regards!:yoyo70:

thợ đụng
03-12-2012, 12:28
Chào các bác M&E !
có bác nào đọc hết các tiêu chuẩn trên cho e hỏi: khoản cách an toàn của Box switch đến người làm việc trong nhà xưỡng (hạ thế) là bao nhiêu không?
e tìm hoài hoài mà không được, rất mong các bác quan tâm !

caoquangdao
22-03-2013, 14:58
Có TCVN rất ngắn, song có TCVN những 60 trang thì kiệt đấy? Là TC gì thì có thể tớ có!

vanphammanh278
22-03-2013, 15:36
TCVN vẫn khoảng cách an toàn của đến người làm việc là bao nhiêu không?

chungbkdn
31-03-2014, 10:10
Mình đang cần bản đầy đủ của tiêu chuẩn IEC 61936-1. Anh em nào có thì gửi cho mình được không