PDA

Xem bản đầy đủ : Tổng hợp: ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆNnhockid
11-06-2009, 22:54
đồ án chỉ mang tính chất tham khảo.http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=a84bdb5bf8a64d03b602e97c9c4949f8Các đuôi file nếu các bạn ko đọc được, các bạn google để cài phần mềm đọc đuôi file đó nha.
Trong topic nè, ở các trang sau, có rất nhiều file đồ án. Các bạn hãy đọc trước khi hỏi nhe!

hotrithang
01-10-2009, 22:56
sư huynh đưa file tính toán sao ko đưa file mặt bằng lun.Nếu có cho xin lun nha.thanks

nhockid
02-10-2009, 11:17
không có fiel mặt bằng bạn ơi , cái này mình copy của người khác , có nhiêu đưa nhiêu rồi , thông cảm nghen , chủ yếu cách tính toán thôi , nếu biết các tính toán thì mặt bằng nào , phụ tải nào mà chẳng tính được , đúng không

hotrithang
02-10-2009, 20:32
tại mình cũng đang làm 1 đồ án thiết kế phân xưởng sữa chữa cơ khí nên mình mun xem măt bằng thế nào để mình lựa chon thiết bị.Vì đồ án của mình thiết bị là tự chọn.Có gì xin chỉ giáo thêm nha

nhockid
02-10-2009, 21:57
nếu bạn cần thì gử tạm bạn cái xưởnng mộc nghen , mặt bằng và thiết bị

bảng thiết bị trong xưởng mộc : download (http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=13e60b4475dcd8ae1e754bdf373596f8 )
sơ đồ mặt bằng các thiết bị trong xưởng mộc : download (http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=ed1bdd4174ba3d4920eee28fbc8402ab )

hotrithang
02-10-2009, 23:19
bạn có file tính toán của xưởng mộc đó không.Mình thiết kế bên xưởng sữa chữa cơ khí.Dù sao có bản vẽ đó tham khảo cũng ok.thanks nhiều

nhockid
02-10-2009, 23:40
cái xưởng mộc thì lại không có file thuyết trình bạn ơi , nhưng bạn có thể áp dụng phương pháp tính của xưởng cơ khí vào xưởng mộc , vì thực chất những gì ta học thiết kế cung cấp trên giảng đường đều giống nhau , công thức thì cái nào cũng giống hết , chỉ khác là tính toán phụ tải lại , đưa ra sơ độ dự báo phụ tải , chọn máy biến áp , chọn dây dẫn , tính toán chiếu sáng , sụt áp , chọn cp , chọn hệ thống an toàn kiểu nào ( TT , IT ,TNC ,TNS ,.. )cũng chỉ quanh đi quẩn lại bao nhiêu đo thôi , bạn chịu khó lấy phần tính toán từ cái file cơ khí áp dụng vào xưởng mộc đi , có gì không hiểu bạn hỏi tại đây rồi mình giúp đỡ cho

mà bạn có thể nói cho mình biết là bạn đang theo học trường nào được không , để dễ hướng dẫn bạn thực hiện đồ án này

hotrithang
03-10-2009, 20:59
mình đang học spkt.Đang làm đồ án cung cấp điện.xưởng cơ khí sửa chữa nhưng thiết bị thì mình tự chọn công suất và tự tìm thiết bị cho phân xưởng đó.Cho mình hỏi trong xưởng cơ khí sữa chữa ngoài :máy hàn,máy tiện ,máy CNC,máy phay máy bào ...rồi còn những máy nào nữa không.Giờ mình đang tìm thiết bị để áp vô.

nhockid
03-10-2009, 22:59
bạn có thể lấy các thiết bị trong bài thuyết trình dò án cung cấp cho xưởng cơ khí ở trên đó , cứ lấy các thiết bị đó tham khảo , công suất thì bạn tự cho cũng được

hotrithang
04-10-2009, 05:09
cho mình hỏi thêm chút.Nếu mình tính cho phần xưởng sữa chữa cơ khí không thì mình có cần tính phần bù công suất không,

hình như bạn học bên bk hả?mình nge nói bên bk có sách hướng dẫn đồ án cung cấp điện.Nếu phải thì nội dung của nó thế nào bạn?mình mún pít để mua về tham khảo

bạn có file chọn các hệ số sử dụng,đồng thời của mấy máy đó ko?máy công cụ hsố là 0.8,máy quat là 1,các máy kia thì sao

nhockid
04-10-2009, 10:54
cho mình hỏi thêm chút.Nếu mình tính cho phần xưởng sữa chữa cơ khí không thì mình có cần tính phần bù công suất không,

tất nhiên là phải có , vì khi xây dựng phân xưởng cần cần tính toán lắp đặt máy biến áp và tính toán tụ bù nữa chứ


hình như bạn học bên bk hả?mình nge nói bên bk có sách hướng dẫn đồ án cung cấp điện.Nếu phải thì nội dung của nó thế nào bạn?mình mún pít để mua về tham khảo

bạn có thể qua nhà sách bên hông bk mua cuốn sách hướng dẫn đồ án cung cấp điện , nếu cần cần nắm vững những gì cơ bản về cyng cấp diện thì mua cuốn sách thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC của schneider electric ( nên mua cuốn sách này, đọc hết cuốn sách này là bạn nắm vững gì gì cơ bản nhất của cung cấp điện )


bạn có file chọn các hệ số sử dụng,đồng thời của mấy máy đó ko?máy công cụ hsố là 0.8,máy quat là 1,các máy kia thì sao

mình không có file nhưng mà mình có thể trả lời tại đây cho bạn 1 số hệ số khi tính toán

hệ số sử dụng của thiết bị hoặc nhóm thiết bị là tỉ số giữa công suất tác dụng trung bình hộ tiêu thụ và công suất định mức của nó
hệ số sử dụng cho 1 máy :
Ksd = Ptb / Pđm

Heä soá söû duïng cuûa moät nhoùm thieát bò:

http://i619.photobucket.com/albums/tt277/webdien/ksd.jpgVôùi: n- soá thieát bò cuûa nhoùm; Pñmi – coâng suaát ñònh möùc cuûa thieát bò thöù i


Heä soá phuï taûi theo coâng suaát taùc duïng laø tæ soá giöõa coâng suaát taùc duïng thöïc teá tieâu thuï (töùc laø phuï taûi trung bình ñoùng dieän thuoäc chu kyø khaûo saùt Ptbññ ) vaø coâng suaát ñònh möùc:
Kpt = Ptbññ / Pñm
Heä soá coâng suaát taùc duïng cöïc ñaïi Kmax laø tæ soá giöõa coâng suaát tính toaùn vaø coâng suaát taùc duïng trung bình:

Kmax = Ptt / Ptb

kmm – boäi soá môû maùy.
- Ñoái vôùi ñoäng cô ñieän khoâng ñoàng boä roâto loàng soùc :kmm=5÷7
- Ñoái vôùi ñoäng cô ñieän moät chieàu hoaëc roâto daây quaán :kmm=2.5.
- Ñoái vôùi loø ñieän : kmm=1
- Ñoái vôùi maùy bieán aùp :kmm=3

Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn theo heä soá cöïc ñaïi KMAX vaø coâng suaát trung bình Ptb (phöông phaùp soá thieát bò hieäu quaû nhq):


http://i619.photobucket.com/albums/tt277/webdien/nhq.jpg

- Töø nhq vaø ksd ta tra baûng tìm ñöôïc giaù trò Kmax­ (söû duïng baûng A2 trong quyeån höôùng daãn Ñoà aùn moân hoïc)

http://i619.photobucket.com/albums/tt277/webdien/theonhq.jpg

hotrithang
05-10-2009, 23:44
cho mình hỏi sao xưởng cơ khí đó không dung CB hay mccb mà toàn dùng cầu chì không zậy?

hotrithang
05-10-2009, 23:53
từng thiết bị mình lắp 1 cầu chì hả bạn.vậy trong tủ điện mình phải có 1 CB tổng và cầu chì cho từng thiết bị.
Mình còn chưa rõ chỗ đặt tủ phân phối.Tọa độ trong bản vẽ sao mình xá định được tọa đọ trong từng thiết bị để áp dụng vô công thức

nhockid
06-10-2009, 10:37
thực sự cái file thuyết minh xưởng cơ khí đó của hà nội , việc chọn cầu chì cũng được thôi , nhưng càng ngày càng hiện đại , bạn nên chọn CB để bảo vệ cho từng thiết bị , không nên chọn cầu chì để bào vệ

Choïn caùc thieát bò baûo veä
Thieát bò baûo veä trong löôùi haï theá laø caùc CB vaø caàu chì. Khi choïn löïa caàn löu yù tôùi khaû naêng caét ngaén maïch, phoái hôïp vôùi day daãn, khaû naêng baûo ñaûm laøm vieäc bình thöôøng cuûa löôùi (ñoùng, caét ñoäng cô,…). Caùc ñieàu kieän choïn CB vaø caàu chì:
Neáu choïn caàu chì:

Ñieàu kieän: Uñmdc >= Uñmlöôùi
Iñmdc >= Iñmlöôùi (Iñmdc – doøng ñònh möùc day chì)

Neáu duøng caùc caàu chì chuyeân duøng cho maïch ñoäng cô (ví duï loaïi aM) thì ñieàu kieän choïn theo doøng laø: Iñmdc >= Ilvmax maø khoâng caàn löu yù tôùi doøng khôûi ñoäng ñoäng cô.

Neáu duøng caàu chì loaïi thöôøng thì caàn kieåm tra khaû naêng taùc ñoäng caàu chì khi khôûi ñoäng ñoäng cô: Itñ = α Iñmdc > Ikñ (töùc Iñn cho nhoùm ñoäng cô) theo thôøi gian 1 – 10s qua ñaëc tuyeán taùc ñoäng hoaëc theo coâng thöùc :Iñmdc >= Ikd / α
α - phuï thuoäc vaøo cheá ñoä khôûi ñoäng ñoäng cô vaø ñaëc tuyeán laøm vieäc cuûa caàu chì (vôùi caàu chì Lieân Xo α= 1.6 – 2.5)

Neáu choïn CB: Uñmtb >= Uñmlöôùi
Iñm >= Ilvmax (doøng laøm vieäc lôùn nhaát ñi qua thieát bò)
Iñm <= Kbv . Icp'
Itñtöø <= INmin (doøng ngaén maïch nhoû nhaát ñi qua CB)
Icaét ñm <= INmax (doøng ngaén maïch lôùn nhaát ñi qua CB)
Vôùi Inhieät – doøng taùc ñoäng nhieät cuûa thieát bò baûo veä; Kbv – heä soá theå hieän söï phoái hôïp baûo veä vôùi daây daãn; Itñtöø – doøng taùc ñoäng töùc thôøi; Icaét ñm – doøng caét ñònh möùc cuûa thieát bò baûo veä;Icp' - doøng cho pheùp cuûa daây sau khi ñaõ hieäu chænh.

Neáu heä thoáng cung caáp ñieän laø trung tính caùch ly hoaëc coù sô ñoà TT thì caùc CB seõ khoâng caûm nhaän ñöôïc (theo ñieàu kieän 15) vaø ñeå ñaûm baûo an toaøn caàn caùc thieát bò boå sung nhö thieát bò choáng doøng roø.

Neáu choïn CB daïng caøi ñaët cao (daïng K,D) khoâng caàn kieåm tra khaû naêng taùc ñoäng CB khi coù ñoäng cô khôûi ñoäng. Neáu choïn caùc CB loaïi khaùc caàn kieåm tra khaû naêng taùc ñoäng cuûa CB theo ñieàu kieän: Itñtöø > Iñn (hoaëc Ikñ cho moät ñoäng cô)

Phoái hôïp vôùi daây daãn: thieát bò baûo veä caàn phaûi phoái hôïp vôùi daây maø noù baûo veä

Neáu choïn thieát bò baûo veä laø caàu chì:

Vôùi caùc maïch thöôøng: ñeå ñaûm baûo phoái hôïp daây daãn – caàu chì caàn tuaân thuû ñieàu kieän:
I2 <= kqt . Icp'
Trong ñoù: I2 – doøng chaûy caàu chì trong voøng 1h vaø baèng α Iñmdc. Vôùi:
Caàu chì gL: I2 = 1.3 Iñmdc; caàu chì gG, gM: I2 = (1.6 – 1.9) Iñmdc ;caàu chì Lieân Xoâ khoảng(1.3 – 1.5) Iñmdc
Icp' - doøng cho pheùp cuûa daây sau khi ñaõ hieäu chænh; Iñmdc – doøng ñònh möùc daây chaûy
kqt – heä soá quaù taûi ngaén haïn cho pheùp cuûa daây daãn trong khoaûng <= 1h, phuï thuoäc vaøo haõng cheá taïo. Thöôøng ñöôïc laáy laø 1.45.

Ñieàu kieän ñöôïc vieát laïi laø: Iñmdc <=Kbv . Icp'
Kbv ñöôïc xaùc ñònh baèng tæ soá kqt/α
Vôùi caàu chì chuyeân duøng cho maïch ñoäng cô, chöùc naêng baûo veä quaù taûi seõ daønh cho rôle nhieät cuûa khôûi ñoäng töø.

Neáu choïn thieát bò baûo veä laø CB:

Cho maïch thöôøng: Inhieät <Kqt.Icp'

vôùi: Inhieät – doøng taùc ñoäng nhieät cuûa CB baèng kIñmCB (Ir)
Ir – doøng hieäu chænh cuûa CB
Ñaët Kbv = kqt/k
vôùi: kqt – quaù taûi ngaén haïn cho pheùp cuae day trong voøng 1h

Moät caùch gaàn ñuùng: Kbv = 1,hay coù theå coi ñieàu kieän treân laøL IñmCB < Icp'
Cho maïch ñoäng cô: coù theå duøng CB vôùi boä taùc ñoäng caét töùc thôøi, khi aáy chöùc naêng phoái hôïp vôùi daây daønh cho rôle nhieät cuûa khôûi ñoäng töø.


ØÑieàu kieän choïn CB:
-UñmCB >= Uñmlöôùi
-IñmCB >= IlvMAX
-Khc.Icpdd >= Icaét nhieät >= IlvMAX (kieåm tra BV daây daãn)
Icaét nhieät = Ir = Kr* IñmCB
-INMmin >= Icaét töø >= Imm (Iñn) (kieåm tra sau khi tính an toaøn)
INMmin = Ichaïm voû
Icaét töø = Im = (2 –12 )IñmCB
Ta choïn Im = 10 IñmCB

Icaét cpCB = IN-CB >= INM max (kieåm tra khi tính NM)

hotrithang
10-10-2009, 20:04
cho mình hỏi chút nha nhockid việc chọn cosfi mình thấy trong sách huớng dẫn đồ án cung cấp điện chọn trong xưởng sữa chữa cơ khí là 0.5->0.6 còn nhiều quyển sách khác mình thấy chọn từ 0.7->0.85 tro lên không ah,vậy chọn thế nào đúng

longVN
10-10-2009, 22:14
không biết bạn có nhầm lẫn gì không , vì cosfi của 1 xưởng hay nhà máy , nói đúng hơn cosfi của cong suất toàn nhà máy khi tính toán làm sao >0.8 , còn nếu sau khi tính toán công suất mà cosfi <0.8 thì phải gắn tụ bù để tăng cosfi chứ , thường nguoi ta chọn cosfi =0.8 , sau khi tính toán hết và tính lại cosfi tổng mà <0.8 thì tính toán gắn tụ bù

mình nghĩ chắc bạn nhầm lẫn cosfi của công suất thiết bị với cosfi của công suất tổng toàn nhà máy

hotrithang
11-10-2009, 21:14
minh nói đây là cosfi ko phai tinh toan xong đâu.Mình nói còi chon cho thiet bị mà,tại mình lam đồ án chọn thiết bi trong phân xưởng ko bít có chính xác ko nên hỏi thui

longVN
12-10-2009, 00:01
cái đó mình không rành , bạn có thể tham khảo trên google xem sao , hệ số cong suất bạn có thể tùy chọn mà

trieugia
10-12-2009, 08:21
chào các bạn!
các bạn cho mình hỏi 1 tí về hệ số sử dụng của các thiết bị trong xưởng cơ khí nha?. vì không biết được hệ số sử dụng và cospi của từng thiết bị mình có thể chọn chung cho chúng được không?. nghĩa là tất cả các thiết bị đều có Ksd=0.4 và cospi=0.7. như vậy thì có ổn không?. mong các bạn chỉ giùm. cảm ơn các bạn nhiều

thaibinhxanh
18-12-2009, 09:10
bản đồ án đó chẳng có gì cả .mình có bản đồ án thiết kế cấp điện cho một nhà máy.các bạn tham khảo nhé http://www.mediafire.com/?mw4dggmnqnn

N6288
24-05-2010, 16:18
http://forum.bkeps.com/images/smilies/welcome.gif gửi đến các bạn tham khảo luận văn tốt nghiệp thiết kế cung cấp điện cao ốc citilight http://forum.bkeps.com/images/smilies/welcome.gif

http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=6b7d00c5678a847d5681a18fa52dc985

nguyenledung
25-05-2010, 14:22
http://forum.bkeps.com/images/smilies/welcome.gif gửi đến các bạn tham khảo luận văn tốt nghiệp thiết kế cung cấp điện cao ốc citilight http://forum.bkeps.com/images/smilies/welcome.gif

http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=6b7d00c5678a847d5681a18fa52dc985


Thực sự, nếu bên ngoài chúng tôi làm thiết kế tính toán như bạn thì có lẽ phải cần một núi giấy để in thôi! :2::2::2::2:
Nói chung, trong luận văn này bạn đã vận dụng tất cả những kiến thức in trong sách vở, những công thức rất tiêu chuẩn và chính xác. Đây tất nhiên sẽ là tham khảo quý cho anh em sinh viên.
Tuy nhiên trong luận văn này, điều tôi không đồng ý với bạn là dùng cos fi thấp hớn 0.8. Nếu bạn để ý kỹ TCXDVN 27-1991 thì cos fi bất kỳ sẽ chọn từ 0.8 đến 0.85. Trong thực tế thì điều này là chính xác vì cái làm cos fi xuống thấp là đèn có tổng công suất tải chỉ cỡ từ 7-10% công suất thôi. Còn các motor thì cos fi thấp nhất là 0.85 rồi!
Các tải bất thường như ổ cắm thì bạn cũng để ý xem các thiết bị sẽ nằm ở mức cos fi nào. Nếu là văn phòng thì nó sẽ là máy tính, máy tính thì có tải mang tính dung kháng nên sẽ được bù trừ rất tốt cho các động cơ quạt thông gió,... Do đó nếu để ý kỹ đặc điểm này, tính toán của bạn về công trình sẽ xác thực hơn rất nhiều.
Về thiết kế trạm biến áp theo điều kiện sử dụng toàn tải theo thời gian là cách khá hay để tính toán tiết kiệm. Tuy nhiên với giả thiết tải như vậy đối với văn phòng là không chính xác, vì tải lạnh văn phòng chiếm đến 65%, tải đèn văn phòng chiếm đến 7~10%, thì gần như văn phòng lúc nào cũng 72% tải đỉnh rồi. Do vậy nếu đưa biểu đồ như trên là không phù hợp cho văn phòng dẫn đến việc diễn giải về trạm biến áp của bạn là rất mông lung và gần như không có giá trị thực tế.
Tôi viết mấy nhận xét này chỉ là bước đầu mổ sẻ về luận văn của bạn thôi! Mong bạn đừng giận nhé! Cái chính theo tôi nghĩ, bạn chắc đã là kỹ sư trẻ rồi, cần phải tìm hiểu thực tế nhiều hơn nữa bạn ạ! Có như thế, những cái mà bạn tìm tòi trong quá trình làm luận văn càng thêm giá trị!

N6288
25-05-2010, 14:29
cảm ơn những lời nhận xét của anh , thực tế em làm luận văn là làm trên lý thuyết , có những cái còn mơ hồ , chưa chính xác , có những cái còn kém , nhờ những nhận xét của anh , em nghiệm ra được rất nhiều điều

cản ơn anh!!!

lightingbolt
25-05-2010, 15:18
Đọc luận văn của bạn ở đoạn chọn phương án 1 hay 2 MBA thấy ngộ ngộ sao đó, đưa ra tiêu chí nhưng chẳng so sánh gì cả rồi quyết định chọn 2 MBA 1000KVA ??

Như bình thường trong mỗi dự án mình vẫn làm, khi đưa ra 2 phương án, bạn phải so sánh về mặt kỹ thuật và về mặt kinh tế, sau đó kết hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư là yêu cầu về kinh tế hay kỹ thuật mà cho điểm số nào quan trọng hơn, từ đó mới lựa chọn được.

Tuy nhiên, với một luận văn mà làm vậy là cũng tốt lắm rồi, chúc mừng bạn tân kỹ sư nhé.

try_hope89
09-06-2010, 22:03
Mình up lên đồ án cung cấp điện, để các bạn tham khảo nha! http://www.mediafire.com/?majzvtnzjty
:3: (http://www.mediafire.com/?majzvtnzjty)

nganhdiencolen
11-10-2010, 17:17
kakaka
em down và cũng nghiên cứu một chút ùi, e thích nhất là một trang đầu
Khi bạn down tài liệu này về và mở ra xem , tôi không biết bạn đã nghiên cứu về nó chưa , nhưng tôi đoán là là sinh viên và trong đầu bạn đang tồn tại 1 chữ lười , có thể bạn chỉ down về để lưu trữ , mở ra xem 1 chút xíu rồi quăng vào xó , có thể bạn down về để copy và cũng có thể bạn down về để tham khảo , nhưng nếu trong quá trình làm bạn có gút mắc gì thì lên diễn đàn www.webdien.com hỏi , các bạn sẽ được trả lời


Chúc bạn gặp nhiều may mắn

Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo , mong bạn đừng tin tưởng tuyệt đối

Hy vọng bạn tự làm và dựa trên tài liệu này để có những kinh nghiệm quý giá khi đi làm

rất ý nghĩa kakaka thank lời nhắc nhỡ của bác mà e đọc sâu hơn hiểu kỹ hơn
nên phát hiện bác thiếu sót nhiều hơn kakaka
nhưng nếu cho e làm thì
"e chịu"

vuhungqt
28-10-2010, 21:47
http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=acae0fd81995e62e6a09d4a322794286
nối đất tự làm nhé bác,em đem cho bác tham khảo,sai thì sữa đúng thì ap

nganhdiencolen
28-10-2010, 23:20
bạn down về chịu khó ngâm cứu đi nha

đây là đồ án xưa ùi

có sai xót bạn hãy post lên anh em chỉnh sữa nha

chương 1
Download Link:
http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=47d48c0d2b983a3b5f5e81eb78ae33e3


chương 2
Download Link:
http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=d203f76eb212876729fdf27779a89818

chương 3
Download Link:
http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=ddd2b229d2667f8f6d0d77a2b5bf105e

chương 3 tt
Download Link:
http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=672fe6681d570ac6cf1bb5a98d78b0f8

chương 4,5
Download Link:
http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=60af56fd6091c93482a9dc4f9766b11a

down về thì cố học nha mất cả tiếng của mình đó
có vài dòng cho mod. do mục tài liệu học tập ko cho lập toppic nên em post vào đây mong bác thông cảm hi!!!!!!!
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

lightingbolt
09-11-2010, 20:22
mong mọi người giúp đỡ:khi506:

Có vài ý cần nói với bạn và một số bạn khác cũng giống bạn (có nghĩa là lên DD chỉ để xin đồ án hay nhờ giải bài tập:

- Thứ 1: không ai giúp bạn cả khi hỏi những câu như thế.
- Thứ 2: hãy tự làm trước đã, khi nào vướng mắc thì hỏi, vậy thì sẽ có người giúp
- Thứ 3: Mọi người đều rất bận, ai cũng có đủ việc của chính mình để giải quyết, vậy nên những thắc mắc của bạn phải thực chi tiết và trình bày dễ hiểu để ai biết sẽ giúp (tất nhiên là bạn phải suy nghĩ rất nhiều mà vẫn chưa giải quyết được kia).
- Thứ 4: Hãy post bài vào đúng khu vực, sẽ nhận được sự quan tâm nhiều hơn.

PS: mình đã đưa topic này về đúng chỗ của nó ở box Đồ án luận văn tốt nghiệp (thay vì là hỏi đáp về điện).

lightingbolt

Pm_biyeu
22-11-2010, 00:05
Cho bạn đây

http://www.mediafire.com/?rksny07k5svb8ch
Cái nay là tài liệu sưu tầm của mình

Mồ côi vợ
23-11-2010, 16:23
mới kiếm được cuốn đồ án này, không dám giữ cho riêng mình nên pots lên cho mọi người cùng xem.
hờ hờ........
http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=1b93797175f69db7a9d750cda81bc252

thohaithoxuan
25-12-2010, 18:54
Cho bạn tha hồ down.
Tổng hợp đồ án chuyên ngành điện
Tổng hợp đồ án chuyên ngành điện
http://www.ziddu.com/download/11093527/225-do an thiet ke may bien dong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093528/227-thiet ke ro le chot ram bien ap van dinh.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093529/226-MBA 400.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093540/231-do an dong co dien mot chieu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093541/229-giao trinh ki thuat dien lanh.rar.html

http://www.ziddu.com/download/110935...-role.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093543/235-do an doi xunghoa luoi dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093544/234-Nap acquy tu dong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093545/228-do mon hoc dien tu cong xuat11111.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093546/230-Dien NM dien-81.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11093569/237-nguon va phu tai.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093570/235-do an doi xunghoa luoi dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093571/238-Do an Nha May Co Khi (Kool).rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093572/239-thuc tap HB do luong dien.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11093637/267-ung dung DTCS dieu chinh toc do dong co.rar.html

http://www.ziddu.com/download/110936...4X400.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093639/273-thiet ke luoi dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093640/269-do an thiet ke nha may dien 4x60 (9).rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093641/274-DL DKmaynenkhi XMBS-87.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093643/271-bao cao thuc tap xuong mon may dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093644/268-do an thiet ke nha may dien 4x60 (4).rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093645/272-giao trinh cung cap dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093646/275-Thiet ke he thong cung cap dien cho nha may dong ho chinh xac.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093647/276-bctt nguon say.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11093573/236-do an thiet ke bo nguon mot chieu cho ma dien.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11093578/244-do an mo hinh chiet chai di dong su dung PLC S7 200.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093579/243-do an thiet ke nha may dien 4x60 (5).rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093580/236-do an thiet ke bo nguon mot chieu cho ma dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093581/246-do an chong set he thong cao ap.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093582/237-nguon va phu tai.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093583/241-NM Luyenkim den.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093584/238-Do an Nha May Co Khi (Kool).rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093585/240-DCKDB longsoc115KW-70.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093586/245-Thiet ke role trung gian xoay chieu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093587/242-do an nang cap may mai tron trong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093594/247-cac phuong phap dieu khien dong co DC kich tu doc lap.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093595/251-thiet ke mach nap ac quy tu dong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093596/249-thiet ke nguon han ho quan dien 1 chieu thyristor 500A.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093597/253-Thiet ke he thong dieu khien thang may.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093598/248-He thong dieu khien cua Simantec.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093599/254-do an dieu chinh toc do dong co 1 chieu so 3.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093600/252-thiet ke day chuyen san xuat PVC theo phuong phap nhu tuon.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093601/255-giao trinh phan tu tu dong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093602/256-thiet ke nguon ma dien 1 chieu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093603/250-thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat duong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093621/259-On ap xc.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093622/262-thiet ke dong co dieu khien CL_D.rar.html

http://www.ziddu.com/download/110936...g_PLC.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093625/257-dieu khien dong co dien 1 chieu tu kich doc lan.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093626/261-Mo phong may tinh.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093627/263-thiet ke mach dieu khien dieu ap 1 chieu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093628/260-TK nha may dien 4 to may.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093629/264-do an thiet ke nha may dien 4x60 (3).rar.html

http://www.ziddu.com/download/110936...ngoai.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093631/266-Ung dung DTCS dieu chinh dc DC.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11093652/277-HTD Mien Bac.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093653/278-de thi luoi dien 2.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093654/284-do an dtcs ma dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093655/279-TL ung dung mang noron.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093656/282-TK bo nap ac quy tu dong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093658/280-dieu khien thang may.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093659/281-MFD 3pha.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093660/286-Do an cung cap dien cho luyen kim den.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093661/285-thiet ke luoi dienkhu vuvc1.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093662/283-Thiet ke bo nguon cho bonap acquy tu dong 3.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11093676/289-thiet ke nha may luyen kim den.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093677/295-He Thong Bai Tap PLC-S7-300.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093678/288-Thiet ke tram bien ap (De tai).rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093679/293-do an DCKDB long soc -70.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093680/296-do an dieu chinh toc do dong co long soc.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093681/287-Do an cung cap dien NMLK den.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093682/294-can cau Kondor. dk = plc.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093683/291-cong to dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093684/292-giao trinh ki thuat cao ap.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093685/290-cong nghe dieu hoa.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093690/306-do dieu chinh nhiet do sd TCU.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093691/297-he thong dieu khien xung ap 1 chieu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093692/300-TK HTD cho nha may.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093693/304-dieu khien may ve dung vi xu ly.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093694/305-giao trinh dong co buoc.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093695/303-do an thiet ke nha may dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093706/299-do an thiet ke nha may dien 4x50 (2).rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093707/298-cong tac to dong co din xoay chieu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093708/302-mach dieu khien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093709/301-do an tim hieu ve he thong hoa chat.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11093714/311-dieu khien dong co dien mot chieu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093715/309-giao trinh on dinh he thong dien 3.rar.html

http://www.ziddu.com/download/110937...-dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093717/308-giao trinh on dinh he thong dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093718/310-cung cap dien cho phan xuong sua chua co khi.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093719/307-thiet ke he thong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093720/314-thiet ke mang truyen thong pcs7 dieu khien HT xi mang HP.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093721/313-do an thiet ke dieu khien va giam sat lo nhiet.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093722/315-giao trinh thiet ke tram bien ap.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093723/312-giao trinh dien tu truong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093743/318-do an nghien cuu dieu khien can bang dosimat.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093744/321-TK mang khu vuc 9 phu tai.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093745/324-giao trinh dong co servo.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093746/325-Thiet bo nguon cho mach nap ac quy.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093747/317-do an thiet ke bo nguon cho dong co mot chieu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093750/323-Lua mi Bac Ninh.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093751/320-he thong cap dien cho nha may dong ho do chinh xac.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093752/319-dk mo vi tri.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093753/326-thiet ke nha may dien va trambien ap.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093754/322-cong tac to tu soay chieu bapha.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11093764/328-He thong dieu khien canh tay robot.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093765/330-thiet ke dong co KDB roto long soc.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093766/327-thiet ke nha may dien va trambien ap222.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093767/335-Bai giang KTDN cua thay Thien DHBK HN.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093768/329-thiet ke bo nguon cho bo nap ac quy.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093769/334-thiet ke mach dieu khien bang nhiet do cho tu say bang dien tro.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093770/331-thiet ke he thong cung cap dien cho nha may co.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093771/332-thiet ke bo nap ac quy tu dong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093772/333-nm dien Ninh Binh. He thong xa bui.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093773/336-mo phong tren may tinh.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11093790/338-Dc 1chieu dung MentorII.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093791/344-thiet ke he truyen dong mot chieu tiristor1.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093792/339-do an thiet ke nha may dien 4x60 (2).rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093793/337-cong ty giay Bai Bang.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093794/341-thiet ke luoi dien khu vuc2.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093795/342-dien khu vuc 2 nguon dien 8 phu tai.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093796/346-dieu khien gia cong may CNC bang vi xu li 89c51.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093797/340-dk dong co dien 1 chieu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093798/345-thiet ke may danh toi.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093799/343-thiet ke he truyen dong mot chieu tiristor.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11093837/354-PLC tram tron BT.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093838/348-TK mang dien khu vuc.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093839/352-thiet ke nha ma y dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093840/353-bai giang cad-cam phay tien -cnc.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093841/355-Li thuyet dieu khien tu dong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093842/351-thiet ke dieu khien PLC bang tai.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093843/349-thiet ke mach dieu khienKDB roto day quan.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093844/347-TL dien nhiet.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093845/350-thiet ke luoi dien khu vuc.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093846/356-mang va thiet bi sieu cao.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11093863/364-do an may dien tim.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093864/360-So do van hanh HTDVN.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093866/359-dieu khien do va cat chieu dai dung VXL.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093867/366-do an nghien cuu ve cong tac to xoay chieu 3 pha.rar.html

http://www.ziddu.com/download/110938...-DKTD.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093869/362-TK mach dieu khien xung.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093870/358-NMD.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093871/365-bctt TDH nmkinhnoi-47.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093872/363-So hoa bai TN mach dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093873/357-giao trinh mang dien sieu cao ap.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11093880/371-Ung dung DTCS va dieu khien lap trinh PLC trong DK dong co dien 1 chieu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093881/370-do an thiet ke nha may dien 4x60.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093882/368-do an ung dung dtcs trong lo nung thep.rar.html

http://www.ziddu.com/download/110938..._hanh.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093884/369-TL mo phong he thong noi dat.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093885/372-Thong tin va dieu do trong he thong dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093886/374-dieu chinh va khong che nhiet do lo dien tro.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093887/373-Do an nha may che tao dong ho.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093888/367-Tk he thong giam sat tram dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093889/376-tinh toan nha may dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093898/378-tinhtoannha may dien564+.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093899/379-xay dung he thong dieu khien nhiet do.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093900/386-giao trinh he chuyen dong mot chieu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093901/383-CCD nha may co khi.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093902/381-giao trinh ngan mach.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093903/384-thiet ke nha may dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093904/385-do an thiet ke bo nap ac quy tu dong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093905/380-do an cung cap dien khach san 11 tang.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093906/382-cap dien cho dong co dien mot chieu.rar.html


http://www.ziddu.com/download/11093919/396-cung cap dien cho nha may che tao bom2.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093920/391-De thi Luoi dien I.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093921/393-TK HTD cho nha may co khi tai dia phuong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093922/387-giao trinh matlab toan tap.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093923/388-thiet ke nguon on ap kieu xung.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093924/389-giao trinh mo hinh hoa may dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093925/394-tai lieu Sensor.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093926/392-giao trinh on dinh HTD.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093927/395-do an may ngat cao ap.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093928/390-giao trinh cam bien dung trong cong nghiep.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11093935/399-Tk he thong nhiet.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093936/397-mang giam sat va dieu khien_MC68HC11_RS485.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093938/405-thiet ke cung cap dien cho khu cong nghiep.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093940/398-TL dieu khien bien do dien ap.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093941/400-Student RSLogix Programming Exercises-The Learning Pit.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093942/402-giao trinh ly thuyet dieu khien tu dong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093943/406-do an dieu chinh tu dong thiet bi cong nghiep.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093944/401-daychuyen congnghe cap bong may chai.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093945/403-Huong dansu dung Ecodial.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093946/404-thi nghiem vi xu li.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11093970/410-bo bien tan 650.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093971/414-thiet ke chong set1.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093974/411-Tk luoi dien khu vuc.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093975/408-Van Hanh He Thong Dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093976/409-giao trinh van hanh he thong dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093977/407-QUY HOACH CAI TAO HE THONG DIEN TINH QUANG NINH2.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093978/413-giao trinh giai tich mang dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093979/412-giao trinh ki thuat nhiet dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093980/416-giao trinh phan dien trong nha may bien ap.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093981/415-bctt dien may phayCNC-31.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093991/419-dieu khien nhiet do PID so PCL-818.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093992/417-Slide Dien cong nghiep.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093993/420-TK cung cap dien cho khu cong nghiep.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093994/425-dieu khien nhiet do mo thich nghi.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093996/423-giao trinh mang dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093997/418-giao trinh sua chua thiet bi dien gia dung.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093998/426-giao trinh lap dat sua chua may moc.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093999/421-huong dan viet do an DTCS.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094000/422-giao trinh dong co buoc va servo.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094002/424-giao trinh ngan mach trong he thong dien.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11094015/427-do an cung cap dien nha may co khi chinh xac dong ho.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094016/434-tong quan lo dien tro6+5+.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094017/435-NMD 4x55 MW.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094018/430-TK robot MMR va tinh toan chuyen dong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094019/433-tong quan lo dien tro.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094020/432-PLC may xanton.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094021/429-giao trinh an toan dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094022/436-do an nap ac quy tu dong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094023/428-nha may nhiet NA DUONG.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094024/431-Thiet ke buong khi dot thien nhien cua lo hoi nha may nhiet dien.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11094029/439-giao trinh bao ve role.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094030/444-giao trinh thiet ke khi cu dien ha ap.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094031/443-do an nghien cuu he thong dieu khien mo con lac nguoc.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094032/446-PLC Cua garatudong PLC.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094035/437-mot so ban ve ki tuc xa.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094036/445-do an dien tu cong suat.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094037/441-dieu khien toc do quay tubin o hoa binh.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094038/438-giao trinh cong nghe laser.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094039/440-do an ma san pham co dao chieu dong dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094040/442-bao ve role tu dong hoa.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11094056/452-tinh toan he thong noi dat 220-110 kV.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094057/450-TK HTD cho nha may keo.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094058/455-dien tu ung dung trong ki thuat dieu khien va tu dong hoa.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094059/448-giao trinh dieu khien so.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094060/447-thiet bi dien dien tu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094061/453-do an ma san pham.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094062/449-do luong va tu dong dieu khien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094063/456-cung cap dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094064/451-do an thiet ke lo nung dien tro dtcs.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094065/454-giao trinh Tu dong hoa va dieu khien TBD-v1.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094070/465-tu dong hoa san xuat.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094075/458-giao trinh co so ki thuat dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094076/457-giao trinh cong nghe may han TIG.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094077/459-khao sat bien tan ALTIVAR 31.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094078/466-Thiet ke TBA 35-15kV.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094080/462-do an thiet ke nha may thuy dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094081/464-giao trinh vat lieu linh kien dien tu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094082/460-tu dong hoa qua trinh nhiet.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094084/461-ban phim thu thap so lieu_RS485.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094087/463-bao cao tot nghiep mang Notron.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11094105/467-giao trinh toan chuyen nganh dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094108/468-giao trinh truyen dong dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094109/469-tu dong hoa thiet bi dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094110/471-giao trinh ki thuat so.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094111/472-NMD 5TM.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094112/477-MBA thu nghiem.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094113/470-do an dieu chinh toc do dong co 1 cchieu so 2.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094115/473-dieu khien tu dong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094116/474-giao trinh bao ve role va tu dong hoa.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094117/475-QUY HOACH CAI TAO HE THONG DIEN THANH PHO THAI BINH.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11094137/480-dien dan dung dung trong cong nghiep.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094139/485-giao trinh trang bi dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094140/481-giao trinh matlab ung dung trong nganh dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094141/478-giao trinh dien tu cong suat part 1.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094147/479-Dieu khien va nhan dang tieng noi dung DSP56002.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094148/487-lap trinh Asembly.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094149/482-thiet ke cung cap dien nha may go.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094150/486-Su dung PCL-832 dk may CNC.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094151/483-ban ve cac biet thu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094153/484-De thi May Dien II.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11094175/491-bctt tram Bala-Hadong-19.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094189/489-Tk che tao CAPR thu nhap du lieu da kenh.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094190/490-bao cao thuc tap nhiet dien pha lai.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094191/492-UPS.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094192/494-On ap xc 1kva.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094193/496-giao trinh may dien 1.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094194/493-giao trinh dien tu cong suat - Thay Nguyen Van Nho.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094195/497-Thiet ke he thong SCADA dung WinCC.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094196/495-thiet ke he thog thong gio.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094198/498-do an thiet ke duong day va tram.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11094246/500-mang thu thap du lieu va quang bao.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094247/502-giao trinh bao ve role part 1.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094248/504-do an cung cap dien BKTPCM.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094249/501-chong set choduon gday va tram bietn ap.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094250/499-giao trinh may dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094251/508-giao trinh dieu khien logic.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094253/505-do an thiet ke lo cam ung dien tu 3.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094254/506-giao trinh thiet ke mach dien tu bang may tinh.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094255/503-NMD 4x100 MW.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094256/507-He thong dieu khien phan tan.rar.html

---------- Bài thêm lúc 09:00 ---------- Bài trước là lúc 08:58 ----------

http://www.ziddu.com/download/11094285/509-do an nghien cuu thiet ke he thong cau truc 10 T.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094287/510-NMD 3TM.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094288/511-giao trinh thiet ke mach in bang Ocard.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094293/512-giao trinh bien tan.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094301/512-do an thiet ke gia nhiet bang tan so.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094302/513-TK truyen tai dien nang di xa.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094313/514-giao trinh ki thuat xung so.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094317/515-NMD 4x60 MW.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094319/516-giao trinh tieng anh hay.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094320/517-TL dien lanh.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11093544/234-Nap acquy tu dong.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11093595/251-thiet ke mach nap ac quy tu dong.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11093545/228-do mon hoc dien tu cong xuat11111.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11093578/244-do an mo hinh chiet chai di dong su dung PLC S7 200.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11093597/253-Thiet ke he thong dieu khien thang may.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11094000/422-giao trinh dong co buoc va servo.rar.html

luongtrieuvy1871988
22-12-2011, 22:56
Mình không down được. Giá mà có cái đồ án nào hoàn chỉnh nhỉ? Từ mặt bằng nhà máy may (chằng hạn) + danh sách thiết bị trong từng phân xưởng nhà máy thì tốt quá. Hix:2:

tukhalan
23-12-2011, 01:12
Mình không down được. Giá mà có cái đồ án nào hoàn chỉnh nhỉ? Từ mặt bằng nhà máy may (chằng hạn) + danh sách thiết bị trong từng phân xưởng nhà máy thì tốt quá. Hix:2:

ước có đồ án hoàn chỉnh để bạn khỏi phải làm luôn hả?:th_yoyo1:
Nếu vậy thì bạn cứ ngồi ước đi nhé :2:

Hải Đăng
06-01-2012, 13:22
Đây là "ĐATN về Cung Cấp Điện cho tòa nhà cao tầng" mình làm năm trước, ae nào thấy hay hay thì tham khảo nhé.
http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=a9833867711ac5c5b9a0f81feaba77b5

Mọi thắc mắc ae cứ hỏi nhé.
Chúc cả nhà vui vẻ và thành công trên con đường mình chọn.

svouhchm
20-03-2012, 21:42
mình từng nghe giáo viên phản biện hỏi sinh viên, mình cũng ko biết phải tính toán thế nào nữa?
Hỏi: hệ thống gồm 10 động cơ, 1CB tổng cho 10 ĐC và mỗi ĐC cũng đều có một CB riêng, nếu xảy ra ngắn mạch của Đc nào đó thì CB đó sẽ cắt, nhưng nếu CB đó bị kẹt thì CB tổng sẽ cắt, vậy mình tính toán dòng định mức cho CB tổng thế nào để khi CB kia kẹt thì CB tổng cắt, và sẽ không ảnh hưởng gì nếu CB riêng lẻ kia không bị kẹt(cắt được bình thường) thì chỉ dừng 1ĐC, 9Đc kia vẫn chạy bình thường! Xin chỉ giáo cách tính toán với!

tranhoang_ht
21-03-2012, 11:54
Chào các bác!
Có bác nào có tài liệu liên quan đến đồ án thiết kế này cho e ít tài liệu với.
"Máy quấn tole có hai rulo, một rulo kéo động cơ 20 HP cần bảo đảm ổn định tốc độ kéo v=const phản hồi thông qua tachometer (0-10V), rulo nhả tole động cơ 20 HP cần ổn định lực căng đo được thông qua load cell (4-20 mA). Chọn các thiết bị điện và điện tử
- Điều khiển thiết bị chạy ổn định với tốc độ (đc1) là lực căng cho trước."
(Do em đk lâu rồi nhưng bài viết ít nên ko viết đc đề tài nên đành đăng lên đây. Nhờ các bác giúp e với. email:tranhoanghtgtvt@gmail.comlove

vptedu
18-04-2012, 18:25
Đồ án cung cấp điện tham khảo thêm:
http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=a062c7b9c10e5a9eaf1a85fd01c3ef02

mio123
19-04-2012, 01:24
đây nè các bẠN
http://letitbit.net/download/35835.316c11afbfbc35ce52facecaf22e/Noi_dung_luan_van.docx.html

duyet sang
20-09-2012, 09:58
thak bác nha.bác nào có tài liệu mạng truyền thông công nghiệp plc mithubishi cho em xin zới.sangduyet@gmail.com

nguyenduytuan
25-09-2012, 01:14
bản đồ án đó chẳng có gì cả .mình có bản đồ án thiết kế cấp điện cho một nhà máy.các bạn tham khảo nhé http://www.mediafire.com/?mw4dggmnqnn


anh có sơ đồ mặt bằng không cho em xin dc k?em đang cần sơ đồ dồ của nhà máy để làm luận văn.
mail em. duytuanksd@gmail.com

Bob.
01-10-2012, 10:34
Hiện em đang làm đồ án thiết kế chiếu sáng, cung cấp điện cho 1 khách sạn mini 4 tầng ( bao gồm tính toán và sơ đồ )..Nhưng chưa biết cách thức để làm như thế nào..
Vậy mong anh chị nào có TL tham khảo hoặc hướng giải quyết giúp em được không ạ ?
Có thể gửi vào mail pqmanh1010@gmail.com hoặc úp lên Pic này cũng được :)
Cảm ơn anh chị rất nhiều :)

minhnhut2609
04-10-2012, 21:45
mấy anh ơi. co anh nào chi em cai sườn đồ án thiet kế điện cho 1 căn hộ 2 lầu 1 trệt được ko ạ
+++---o0o---+++
có anh nào chỉ giúp em cái đồ án mẫu ccd cho căn hộ dc ko a.

changchang
07-10-2012, 14:51
bác nào có đồ án cung cấp điện cho xí nghiệp mà tính toán chi tiết chiếu sáng thế nào thì cho em xin với, em đang làm đồ án mà em ko biết làm thế nào

Tony Trung
28-11-2012, 09:52
Hi các Bác , các bác nào có file dồ án thiết kế về trường học( thuyết minh và bản vẽ Cad) công suất MBA khoảng 500kva thì có thể gửi cho em nhé , em tham khảo để làm đồ án .nguyenhuutrung838@gmail.com

THanks

thaonguyen2412
03-12-2012, 16:36
cảm ơn bạn nhiều
nếu bạn có tài liệu về đồ án độ tin cậy trong cung cấp điện thì cho mình xin một ít nhé

tu ich
09-01-2013, 17:39
e muốn tham khảo một số đồ án học phần thiết kế cung cấp điện mà có thể phát triển thành đồ án tốt nghiệp.mong anh chị giúp e với

mr_sil
24-02-2013, 09:05
Chào các anh! Hiện em đang làm đồ án về quấn dây cuộc cảm. Yêu cầu là phải quấn dây sao cho dạng sóng áp qua nó không bị méo dạng còn nếu có méo thì giải thích tại sao nó méo. (bao gồm lý thuyết về lõi sắt từ). Anh có đồ án nào liên quan cho em xin! Em cảm ơn nhiều!:3:

thanhnamsd
25-02-2013, 18:31
có anh nào có cái đồ án về : công nghệ truyền tải điện một chiều cao áp (HVDC) ko ạ. cho em xin với. thank you các anh

haikarate87
25-02-2013, 21:43
Xin chào mọi người,anh chị nào có mẫu đồ án nghiên cứu về máy cắt điện(cắt chân không ,SF6....vv...) thì cho em xin tham khảo với,hjhj thnks mọi người nhìu nhìu:khi506:

cauvongboy
14-03-2013, 09:52
em gap phai cái đò án "sử dụng phần mềm gt designer 2 thiết kế trạm trộn bê tông"mà em chẳng làm đc có ai trợ giúp em với

tuananhn92
16-03-2013, 01:40
các bác có đồ án cung cấp điện cho 1 phân tòa nhà không ah . cho xem xin vs

dreaming27
30-03-2013, 18:54
các ace có ai có đồ án về đề tài thiết kế chiếu sáng cho cầu cỡ lớn (cầu cáp treo) hoặc thiết kế hệ thống chiếu sángcho nhà kính trồng và ươm cây không cho mình xin với

d4h3bhagiang
15-05-2013, 22:46
có ai có đồ án thiết kế cung cấp điện cho một xã khu vực nông thôn không gửi cho mình với minh chuẩn bị phai nộp rồi.Thanks
+++---o0o---+++
số điện thoại của mình là 0962444666.ace nào có nt cho mình giá cả bao nhiêu báo cho minh luôn nha.Thanks

spimazi1
12-06-2013, 00:00
thầy ơi sao e download ra cái file đuôi php ko đọc được ạ

f0r3v3r2812
12-06-2013, 22:54
bác nào có đồ án Thiết kế cung cấp điện cho một khu vực hoặc một công ty hay nhà máy. Ví dụ: Thiết kế cung cấp điện cho một phân xưởng cơ khí. thì giúp cho em với

anhtuan_qnu
14-09-2013, 01:50
Cho bạn tha hồ down.
Tổng hợp đồ án chuyên ngành điện
Tổng hợp đồ án chuyên ngành điện
http://www.ziddu.com/download/11093527/225-do an thiet ke may bien dong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093528/227-thiet ke ro le chot ram bien ap van dinh.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093529/226-MBA 400.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093540/231-do an dong co dien mot chieu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093541/229-giao trinh ki thuat dien lanh.rar.html

http://www.ziddu.com/download/110935...-role.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093543/235-do an doi xunghoa luoi dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093544/234-Nap acquy tu dong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093545/228-do mon hoc dien tu cong xuat11111.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093546/230-Dien NM dien-81.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11093569/237-nguon va phu tai.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093570/235-do an doi xunghoa luoi dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093571/238-Do an Nha May Co Khi (Kool).rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093572/239-thuc tap HB do luong dien.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11093637/267-ung dung DTCS dieu chinh toc do dong co.rar.html

http://www.ziddu.com/download/110936...4X400.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093639/273-thiet ke luoi dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093640/269-do an thiet ke nha may dien 4x60 (9).rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093641/274-DL DKmaynenkhi XMBS-87.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093643/271-bao cao thuc tap xuong mon may dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093644/268-do an thiet ke nha may dien 4x60 (4).rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093645/272-giao trinh cung cap dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093646/275-Thiet ke he thong cung cap dien cho nha may dong ho chinh xac.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093647/276-bctt nguon say.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11093573/236-do an thiet ke bo nguon mot chieu cho ma dien.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11093578/244-do an mo hinh chiet chai di dong su dung PLC S7 200.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093579/243-do an thiet ke nha may dien 4x60 (5).rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093580/236-do an thiet ke bo nguon mot chieu cho ma dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093581/246-do an chong set he thong cao ap.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093582/237-nguon va phu tai.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093583/241-NM Luyenkim den.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093584/238-Do an Nha May Co Khi (Kool).rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093585/240-DCKDB longsoc115KW-70.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093586/245-Thiet ke role trung gian xoay chieu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093587/242-do an nang cap may mai tron trong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093594/247-cac phuong phap dieu khien dong co DC kich tu doc lap.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093595/251-thiet ke mach nap ac quy tu dong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093596/249-thiet ke nguon han ho quan dien 1 chieu thyristor 500A.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093597/253-Thiet ke he thong dieu khien thang may.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093598/248-He thong dieu khien cua Simantec.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093599/254-do an dieu chinh toc do dong co 1 chieu so 3.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093600/252-thiet ke day chuyen san xuat PVC theo phuong phap nhu tuon.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093601/255-giao trinh phan tu tu dong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093602/256-thiet ke nguon ma dien 1 chieu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093603/250-thiet ke cung cap dien cho nha may san xuat duong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093621/259-On ap xc.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093622/262-thiet ke dong co dieu khien CL_D.rar.html

http://www.ziddu.com/download/110936...g_PLC.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093625/257-dieu khien dong co dien 1 chieu tu kich doc lan.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093626/261-Mo phong may tinh.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093627/263-thiet ke mach dieu khien dieu ap 1 chieu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093628/260-TK nha may dien 4 to may.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093629/264-do an thiet ke nha may dien 4x60 (3).rar.html

http://www.ziddu.com/download/110936...ngoai.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093631/266-Ung dung DTCS dieu chinh dc DC.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11093652/277-HTD Mien Bac.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093653/278-de thi luoi dien 2.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093654/284-do an dtcs ma dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093655/279-TL ung dung mang noron.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093656/282-TK bo nap ac quy tu dong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093658/280-dieu khien thang may.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093659/281-MFD 3pha.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093660/286-Do an cung cap dien cho luyen kim den.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093661/285-thiet ke luoi dienkhu vuvc1.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093662/283-Thiet ke bo nguon cho bonap acquy tu dong 3.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11093676/289-thiet ke nha may luyen kim den.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093677/295-He Thong Bai Tap PLC-S7-300.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093678/288-Thiet ke tram bien ap (De tai).rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093679/293-do an DCKDB long soc -70.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093680/296-do an dieu chinh toc do dong co long soc.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093681/287-Do an cung cap dien NMLK den.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093682/294-can cau Kondor. dk = plc.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093683/291-cong to dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093684/292-giao trinh ki thuat cao ap.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093685/290-cong nghe dieu hoa.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093690/306-do dieu chinh nhiet do sd TCU.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093691/297-he thong dieu khien xung ap 1 chieu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093692/300-TK HTD cho nha may.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093693/304-dieu khien may ve dung vi xu ly.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093694/305-giao trinh dong co buoc.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093695/303-do an thiet ke nha may dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093706/299-do an thiet ke nha may dien 4x50 (2).rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093707/298-cong tac to dong co din xoay chieu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093708/302-mach dieu khien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093709/301-do an tim hieu ve he thong hoa chat.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11093714/311-dieu khien dong co dien mot chieu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093715/309-giao trinh on dinh he thong dien 3.rar.html

http://www.ziddu.com/download/110937...-dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093717/308-giao trinh on dinh he thong dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093718/310-cung cap dien cho phan xuong sua chua co khi.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093719/307-thiet ke he thong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093720/314-thiet ke mang truyen thong pcs7 dieu khien HT xi mang HP.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093721/313-do an thiet ke dieu khien va giam sat lo nhiet.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093722/315-giao trinh thiet ke tram bien ap.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093723/312-giao trinh dien tu truong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093743/318-do an nghien cuu dieu khien can bang dosimat.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093744/321-TK mang khu vuc 9 phu tai.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093745/324-giao trinh dong co servo.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093746/325-Thiet bo nguon cho mach nap ac quy.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093747/317-do an thiet ke bo nguon cho dong co mot chieu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093750/323-Lua mi Bac Ninh.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093751/320-he thong cap dien cho nha may dong ho do chinh xac.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093752/319-dk mo vi tri.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093753/326-thiet ke nha may dien va trambien ap.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093754/322-cong tac to tu soay chieu bapha.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11093764/328-He thong dieu khien canh tay robot.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093765/330-thiet ke dong co KDB roto long soc.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093766/327-thiet ke nha may dien va trambien ap222.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093767/335-Bai giang KTDN cua thay Thien DHBK HN.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093768/329-thiet ke bo nguon cho bo nap ac quy.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093769/334-thiet ke mach dieu khien bang nhiet do cho tu say bang dien tro.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093770/331-thiet ke he thong cung cap dien cho nha may co.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093771/332-thiet ke bo nap ac quy tu dong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093772/333-nm dien Ninh Binh. He thong xa bui.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093773/336-mo phong tren may tinh.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11093790/338-Dc 1chieu dung MentorII.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093791/344-thiet ke he truyen dong mot chieu tiristor1.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093792/339-do an thiet ke nha may dien 4x60 (2).rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093793/337-cong ty giay Bai Bang.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093794/341-thiet ke luoi dien khu vuc2.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093795/342-dien khu vuc 2 nguon dien 8 phu tai.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093796/346-dieu khien gia cong may CNC bang vi xu li 89c51.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093797/340-dk dong co dien 1 chieu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093798/345-thiet ke may danh toi.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093799/343-thiet ke he truyen dong mot chieu tiristor.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11093837/354-PLC tram tron BT.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093838/348-TK mang dien khu vuc.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093839/352-thiet ke nha ma y dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093840/353-bai giang cad-cam phay tien -cnc.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093841/355-Li thuyet dieu khien tu dong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093842/351-thiet ke dieu khien PLC bang tai.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093843/349-thiet ke mach dieu khienKDB roto day quan.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093844/347-TL dien nhiet.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093845/350-thiet ke luoi dien khu vuc.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093846/356-mang va thiet bi sieu cao.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11093863/364-do an may dien tim.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093864/360-So do van hanh HTDVN.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093866/359-dieu khien do va cat chieu dai dung VXL.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093867/366-do an nghien cuu ve cong tac to xoay chieu 3 pha.rar.html

http://www.ziddu.com/download/110938...-DKTD.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093869/362-TK mach dieu khien xung.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093870/358-NMD.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093871/365-bctt TDH nmkinhnoi-47.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093872/363-So hoa bai TN mach dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093873/357-giao trinh mang dien sieu cao ap.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11093880/371-Ung dung DTCS va dieu khien lap trinh PLC trong DK dong co dien 1 chieu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093881/370-do an thiet ke nha may dien 4x60.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093882/368-do an ung dung dtcs trong lo nung thep.rar.html

http://www.ziddu.com/download/110938..._hanh.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093884/369-TL mo phong he thong noi dat.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093885/372-Thong tin va dieu do trong he thong dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093886/374-dieu chinh va khong che nhiet do lo dien tro.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093887/373-Do an nha may che tao dong ho.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093888/367-Tk he thong giam sat tram dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093889/376-tinh toan nha may dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093898/378-tinhtoannha may dien564+.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093899/379-xay dung he thong dieu khien nhiet do.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093900/386-giao trinh he chuyen dong mot chieu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093901/383-CCD nha may co khi.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093902/381-giao trinh ngan mach.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093903/384-thiet ke nha may dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093904/385-do an thiet ke bo nap ac quy tu dong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093905/380-do an cung cap dien khach san 11 tang.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093906/382-cap dien cho dong co dien mot chieu.rar.html


http://www.ziddu.com/download/11093919/396-cung cap dien cho nha may che tao bom2.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093920/391-De thi Luoi dien I.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093921/393-TK HTD cho nha may co khi tai dia phuong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093922/387-giao trinh matlab toan tap.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093923/388-thiet ke nguon on ap kieu xung.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093924/389-giao trinh mo hinh hoa may dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093925/394-tai lieu Sensor.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093926/392-giao trinh on dinh HTD.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093927/395-do an may ngat cao ap.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093928/390-giao trinh cam bien dung trong cong nghiep.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11093935/399-Tk he thong nhiet.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093936/397-mang giam sat va dieu khien_MC68HC11_RS485.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093938/405-thiet ke cung cap dien cho khu cong nghiep.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093940/398-TL dieu khien bien do dien ap.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093941/400-Student RSLogix Programming Exercises-The Learning Pit.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093942/402-giao trinh ly thuyet dieu khien tu dong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093943/406-do an dieu chinh tu dong thiet bi cong nghiep.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093944/401-daychuyen congnghe cap bong may chai.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093945/403-Huong dansu dung Ecodial.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093946/404-thi nghiem vi xu li.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11093970/410-bo bien tan 650.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093971/414-thiet ke chong set1.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093974/411-Tk luoi dien khu vuc.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093975/408-Van Hanh He Thong Dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093976/409-giao trinh van hanh he thong dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093977/407-QUY HOACH CAI TAO HE THONG DIEN TINH QUANG NINH2.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093978/413-giao trinh giai tich mang dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093979/412-giao trinh ki thuat nhiet dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093980/416-giao trinh phan dien trong nha may bien ap.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093981/415-bctt dien may phayCNC-31.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093991/419-dieu khien nhiet do PID so PCL-818.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093992/417-Slide Dien cong nghiep.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093993/420-TK cung cap dien cho khu cong nghiep.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093994/425-dieu khien nhiet do mo thich nghi.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093996/423-giao trinh mang dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093997/418-giao trinh sua chua thiet bi dien gia dung.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093998/426-giao trinh lap dat sua chua may moc.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11093999/421-huong dan viet do an DTCS.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094000/422-giao trinh dong co buoc va servo.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094002/424-giao trinh ngan mach trong he thong dien.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11094015/427-do an cung cap dien nha may co khi chinh xac dong ho.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094016/434-tong quan lo dien tro6+5+.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094017/435-NMD 4x55 MW.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094018/430-TK robot MMR va tinh toan chuyen dong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094019/433-tong quan lo dien tro.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094020/432-PLC may xanton.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094021/429-giao trinh an toan dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094022/436-do an nap ac quy tu dong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094023/428-nha may nhiet NA DUONG.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094024/431-Thiet ke buong khi dot thien nhien cua lo hoi nha may nhiet dien.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11094029/439-giao trinh bao ve role.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094030/444-giao trinh thiet ke khi cu dien ha ap.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094031/443-do an nghien cuu he thong dieu khien mo con lac nguoc.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094032/446-PLC Cua garatudong PLC.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094035/437-mot so ban ve ki tuc xa.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094036/445-do an dien tu cong suat.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094037/441-dieu khien toc do quay tubin o hoa binh.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094038/438-giao trinh cong nghe laser.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094039/440-do an ma san pham co dao chieu dong dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094040/442-bao ve role tu dong hoa.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11094056/452-tinh toan he thong noi dat 220-110 kV.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094057/450-TK HTD cho nha may keo.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094058/455-dien tu ung dung trong ki thuat dieu khien va tu dong hoa.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094059/448-giao trinh dieu khien so.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094060/447-thiet bi dien dien tu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094061/453-do an ma san pham.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094062/449-do luong va tu dong dieu khien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094063/456-cung cap dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094064/451-do an thiet ke lo nung dien tro dtcs.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094065/454-giao trinh Tu dong hoa va dieu khien TBD-v1.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094070/465-tu dong hoa san xuat.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094075/458-giao trinh co so ki thuat dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094076/457-giao trinh cong nghe may han TIG.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094077/459-khao sat bien tan ALTIVAR 31.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094078/466-Thiet ke TBA 35-15kV.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094080/462-do an thiet ke nha may thuy dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094081/464-giao trinh vat lieu linh kien dien tu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094082/460-tu dong hoa qua trinh nhiet.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094084/461-ban phim thu thap so lieu_RS485.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094087/463-bao cao tot nghiep mang Notron.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11094105/467-giao trinh toan chuyen nganh dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094108/468-giao trinh truyen dong dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094109/469-tu dong hoa thiet bi dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094110/471-giao trinh ki thuat so.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094111/472-NMD 5TM.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094112/477-MBA thu nghiem.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094113/470-do an dieu chinh toc do dong co 1 cchieu so 2.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094115/473-dieu khien tu dong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094116/474-giao trinh bao ve role va tu dong hoa.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094117/475-QUY HOACH CAI TAO HE THONG DIEN THANH PHO THAI BINH.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11094137/480-dien dan dung dung trong cong nghiep.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094139/485-giao trinh trang bi dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094140/481-giao trinh matlab ung dung trong nganh dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094141/478-giao trinh dien tu cong suat part 1.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094147/479-Dieu khien va nhan dang tieng noi dung DSP56002.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094148/487-lap trinh Asembly.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094149/482-thiet ke cung cap dien nha may go.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094150/486-Su dung PCL-832 dk may CNC.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094151/483-ban ve cac biet thu.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094153/484-De thi May Dien II.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11094175/491-bctt tram Bala-Hadong-19.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094189/489-Tk che tao CAPR thu nhap du lieu da kenh.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094190/490-bao cao thuc tap nhiet dien pha lai.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094191/492-UPS.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094192/494-On ap xc 1kva.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094193/496-giao trinh may dien 1.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094194/493-giao trinh dien tu cong suat - Thay Nguyen Van Nho.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094195/497-Thiet ke he thong SCADA dung WinCC.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094196/495-thiet ke he thog thong gio.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094198/498-do an thiet ke duong day va tram.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11094246/500-mang thu thap du lieu va quang bao.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094247/502-giao trinh bao ve role part 1.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094248/504-do an cung cap dien BKTPCM.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094249/501-chong set choduon gday va tram bietn ap.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094250/499-giao trinh may dien.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094251/508-giao trinh dieu khien logic.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094253/505-do an thiet ke lo cam ung dien tu 3.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094254/506-giao trinh thiet ke mach dien tu bang may tinh.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094255/503-NMD 4x100 MW.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094256/507-He thong dieu khien phan tan.rar.html

---------- Bài thêm lúc 09:00 ---------- Bài trước là lúc 08:58 ----------

http://www.ziddu.com/download/11094285/509-do an nghien cuu thiet ke he thong cau truc 10 T.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094287/510-NMD 3TM.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094288/511-giao trinh thiet ke mach in bang Ocard.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094293/512-giao trinh bien tan.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094301/512-do an thiet ke gia nhiet bang tan so.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094302/513-TK truyen tai dien nang di xa.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094313/514-giao trinh ki thuat xung so.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094317/515-NMD 4x60 MW.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094319/516-giao trinh tieng anh hay.rar.html

http://www.ziddu.com/download/11094320/517-TL dien lanh.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11093544/234-Nap acquy tu dong.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11093595/251-thiet ke mach nap ac quy tu dong.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11093545/228-do mon hoc dien tu cong xuat11111.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11093578/244-do an mo hinh chiet chai di dong su dung PLC S7 200.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11093597/253-Thiet ke he thong dieu khien thang may.rar.html
http://www.ziddu.com/download/11094000/422-giao trinh dong co buoc va servo.rar.html
link giờ ko down được bạn ơi!

vandung91
17-02-2014, 19:56
Em chào các anh! Em đang làm đồ án tốt nghiệp cung cấp điện. Anh chị nào có file mềm của các năm trước cho em xin với...
Cảm ơn anh chi!

se0ungri
04-03-2014, 17:58
thực sự cái file thuyết minh xưởng cơ khí đó của hà nội , việc chọn cầu chì cũng được thôi , nhưng càng ngày càng hiện đại , bạn nên chọn CB để bảo vệ cho từng thiết bị , không nên chọn cầu chì để bào vệ

Choïn caùc thieát bò baûo veä
Thieát bò baûo veä trong löôùi haï theá laø caùc CB vaø caàu chì. Khi choïn löïa caàn löu yù tôùi khaû naêng caét ngaén maïch, phoái hôïp vôùi day daãn, khaû naêng baûo ñaûm laøm vieäc bình thöôøng cuûa löôùi (ñoùng, caét ñoäng cô,…). Caùc ñieàu kieän choïn CB vaø caàu chì:
Neáu choïn caàu chì:

Ñieàu kieän: Uñmdc >= Uñmlöôùi
Iñmdc >= Iñmlöôùi (Iñmdc – doøng ñònh möùc day chì)

Neáu duøng caùc caàu chì chuyeân duøng cho maïch ñoäng cô (ví duï loaïi aM) thì ñieàu kieän choïn theo doøng laø: Iñmdc >= Ilvmax maø khoâng caàn löu yù tôùi doøng khôûi ñoäng ñoäng cô.

Neáu duøng caàu chì loaïi thöôøng thì caàn kieåm tra khaû naêng taùc ñoäng caàu chì khi khôûi ñoäng ñoäng cô: Itñ = α Iñmdc > Ikñ (töùc Iñn cho nhoùm ñoäng cô) theo thôøi gian 1 – 10s qua ñaëc tuyeán taùc ñoäng hoaëc theo coâng thöùc :Iñmdc >= Ikd / α
α - phuï thuoäc vaøo cheá ñoä khôûi ñoäng ñoäng cô vaø ñaëc tuyeán laøm vieäc cuûa caàu chì (vôùi caàu chì Lieân Xo α= 1.6 – 2.5)

Neáu choïn CB: Uñmtb >= Uñmlöôùi
Iñm >= Ilvmax (doøng laøm vieäc lôùn nhaát ñi qua thieát bò)
Iñm <= Kbv . Icp'
Itñtöø <= INmin (doøng ngaén maïch nhoû nhaát ñi qua CB)
Icaét ñm <= INmax (doøng ngaén maïch lôùn nhaát ñi qua CB)
Vôùi Inhieät – doøng taùc ñoäng nhieät cuûa thieát bò baûo veä; Kbv – heä soá theå hieän söï phoái hôïp baûo veä vôùi daây daãn; Itñtöø – doøng taùc ñoäng töùc thôøi; Icaét ñm – doøng caét ñònh möùc cuûa thieát bò baûo veä;Icp' - doøng cho pheùp cuûa daây sau khi ñaõ hieäu chænh.

Neáu heä thoáng cung caáp ñieän laø trung tính caùch ly hoaëc coù sô ñoà TT thì caùc CB seõ khoâng caûm nhaän ñöôïc (theo ñieàu kieän 15) vaø ñeå ñaûm baûo an toaøn caàn caùc thieát bò boå sung nhö thieát bò choáng doøng roø.

Neáu choïn CB daïng caøi ñaët cao (daïng K,D) khoâng caàn kieåm tra khaû naêng taùc ñoäng CB khi coù ñoäng cô khôûi ñoäng. Neáu choïn caùc CB loaïi khaùc caàn kieåm tra khaû naêng taùc ñoäng cuûa CB theo ñieàu kieän: Itñtöø > Iñn (hoaëc Ikñ cho moät ñoäng cô)

Phoái hôïp vôùi daây daãn: thieát bò baûo veä caàn phaûi phoái hôïp vôùi daây maø noù baûo veä

Neáu choïn thieát bò baûo veä laø caàu chì:

Vôùi caùc maïch thöôøng: ñeå ñaûm baûo phoái hôïp daây daãn – caàu chì caàn tuaân thuû ñieàu kieän:
I2 <= kqt . Icp'
Trong ñoù: I2 – doøng chaûy caàu chì trong voøng 1h vaø baèng α Iñmdc. Vôùi:
Caàu chì gL: I2 = 1.3 Iñmdc; caàu chì gG, gM: I2 = (1.6 – 1.9) Iñmdc ;caàu chì Lieân Xoâ khoảng(1.3 – 1.5) Iñmdc
Icp' - doøng cho pheùp cuûa daây sau khi ñaõ hieäu chænh; Iñmdc – doøng ñònh möùc daây chaûy
kqt – heä soá quaù taûi ngaén haïn cho pheùp cuûa daây daãn trong khoaûng <= 1h, phuï thuoäc vaøo haõng cheá taïo. Thöôøng ñöôïc laáy laø 1.45.

Ñieàu kieän ñöôïc vieát laïi laø: Iñmdc <=Kbv . Icp'
Kbv ñöôïc xaùc ñònh baèng tæ soá kqt/α
Vôùi caàu chì chuyeân duøng cho maïch ñoäng cô, chöùc naêng baûo veä quaù taûi seõ daønh cho rôle nhieät cuûa khôûi ñoäng töø.

Neáu choïn thieát bò baûo veä laø CB:

Cho maïch thöôøng: Inhieät <Kqt.Icp'

vôùi: Inhieät – doøng taùc ñoäng nhieät cuûa CB baèng kIñmCB (Ir)
Ir – doøng hieäu chænh cuûa CB
Ñaët Kbv = kqt/k
vôùi: kqt – quaù taûi ngaén haïn cho pheùp cuae day trong voøng 1h

Moät caùch gaàn ñuùng: Kbv = 1,hay coù theå coi ñieàu kieän treân laøL IñmCB < Icp'
Cho maïch ñoäng cô: coù theå duøng CB vôùi boä taùc ñoäng caét töùc thôøi, khi aáy chöùc naêng phoái hôïp vôùi daây daønh cho rôle nhieät cuûa khôûi ñoäng töø.


ØÑieàu kieän choïn CB:
-UñmCB >= Uñmlöôùi
-IñmCB >= IlvMAX
-Khc.Icpdd >= Icaét nhieät >= IlvMAX (kieåm tra BV daây daãn)
Icaét nhieät = Ir = Kr* IñmCB
-INMmin >= Icaét töø >= Imm (Iñn) (kieåm tra sau khi tính an toaøn)
INMmin = Ichaïm voû
Icaét töø = Im = (2 –12 )IñmCB
Ta choïn Im = 10 IñmCB

Icaét cpCB = IN-CB >= INM max (kieåm tra khi tính NM)
á đù! font kiểu j vậy trời cái xưởng mộc font cũng y vậy chẳng xem đc jaaaaa muốn sửa sang kiểu kia làm thế nào các bác

hotrung999
30-04-2014, 20:02
xin chào , mình mới đi làm, cũng cần thiết những kiến thức về cung cấp điện , kính mong anh chi em chỉ giáo, giúp đở nhiều...

duythanh6391
21-05-2014, 03:46
em đang làm đồ án về ballast điện tử dùng UC3872.về nguyên lý làm việc của mạch em có nhiều chỗ em không hiểu. Anh chị nào rành chỉ em với.

sadquay
20-06-2014, 07:40
Em đang có 1 bài tập lớn của CCD,AE nào có khả năng làm được thì pm em nhé, MR. Linh : 0912886853. Nội dung cụ thể: http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=9862b073022542b018d0819a0778ed40

Nguyenkhackhanh
20-06-2014, 07:58
Bạn nào có tài liệu về MBA file word không?

Robo
30-08-2014, 17:47
Nhóm mình có cung cấp các thiết bị, vật tư dùng cho các mô hình, máy, đồ án, ... phục vụ cho sinh viên với giá rẻ. Ship hàng toàn quốc.
Một số thiết bị như: van khí nén - giá chỉ từ 50-90k/van (tùy loại và số lượng), xilanh các loại - giá chỉ từ 50k (tùy loại), cảm biến quang, áp suất, ... động cơ dc, ... Đa phần là hàng used Japan - chất lượng tốt, đã test sài tốt.

Các bạn có nhu cầu có thể liên hệ Hoàng - 01677 543 050. ĐH SPKT TPHCM.

tom07
11-10-2014, 12:14
a ad ơi, e là mem mới,hi
a có thể cho e hệ số cosphi,ksd,kdt và các thiết bị có trong chung cư k ạ.....hiện tại e đang vướng cái đồ án chung cư 4 tầng 2 dãy....mà k bít phải bắt đầu từ đâu

a0979010710
11-10-2014, 21:57
Trời không cho upload link
+++---o0o---+++
http://www.oni.vn/JvKxl

phatdcn1
24-10-2014, 19:55
ai có đồ án cung cấp cho một xí nghiệp công nghiệp gửi giúp mik với ạ

GÀ KHÔNG
18-11-2014, 09:42
bác cho file này

file bác cho khó dowload quá ,

Việt Long
26-08-2015, 23:29
Em đang làm đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà chung cư 20 tầng....(bao tầng cũng đk :)
Ai làm rồi hay có tài liệu gì liên quan share cho e với ..
thank all :khi506: