2 MBA có cùng các thông số định mức. khi cho chạy không tải thì nhiệt độ 2 máy chênh lệch nhau. Tại sao?

Xem bảng in