em có động cơ HC SFS 102 và drive của nó nhưng khi ghép nối theo như trong catalog thì động cơ khg chạy

Xem bảng in