[hình ảnh] Trận thứ 6 - ngày 27/11/2011

Xem bảng in