Cho hỏi từ stress trong điện dịch ntn cho đúng???

Xem bảng in