• Webdien.com - Cầu nối dân điện


  1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

   ntech.com.vn

 • Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
   Tham gia
   22-02-2013
   Bài viết
   6
   Cảm ơn
   0
   Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

   Mặc định [HOT]Quyết định hủy bỏ 169 Tiêu chuẩn ngành Xây dựng


  2. #2
   Tham gia
   13-04-2011
   Bài viết
   1,032
   Cảm ơn
   537
   Được cảm ơn 567 lần, trong 216 bài

   Mặc định Ðề: [HOT]Quyết định hủy bỏ 169 Tiêu chuẩn ngành Xây dựng

   BỘ XÂY DỰNG
   --------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: 212/QĐ-BXD

   Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2013   QUYẾT ĐỊNH

   VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN NGÀNH XÂY DỰNG (ĐỢT 1)

   BỘ TRƯỞNG BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

   Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

   Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

   Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

   QUYẾT ĐỊNH

   Điều 1. Hủy bỏ 169 Tiêu chuẩn ngành Xây dựng (có phụ lục kèm theo).

   Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

   Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

   Nơi nhận:
   - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
   - Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng;
   - Website của Bộ Xây dựng;
   - Lưu: VP, PC, KHCN&MT (10).

   KT.BỘ TRƯỞNG
   THỨ TRƯỞNG
   Nguyễn Thanh Nghị   DANH MỤC

   TIÊU CHUẨN HẾT HIỆU LỰC (đợt 1)
   (Ban hành kèm theo Quyết định số: 212/QĐ-BXD ngày 25 tháng 02 năm 2013)

   1. TCXD 44:1970

   Quy phạm thiết kế kết cấu gỗ

   2. TCXD 45:1978

   Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình

   3. TCXD 79:1980

   Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng

   4. TCXD 128 : 1985

   Thuỷ tinh - Phương pháp chuẩn bị mẫu trong phòng thí nghiệm để phân tích hoá học - Quy định chung

   5. TCXD 129 : 1985

   Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng Silic dioxyt

   6. TCXD 130 : 1985

   Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng lưu huỳnh trioxyt

   7. TCXD 131 : 1985

   Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng sắt ôxýt

   8. TCXD 132 : 1985

   Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng nhôm oxyt

   9. TCXD 133 : 1985

   Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng canxi oxyt và magiê oxyt

   10. TCXD 134 : 1985

   Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng natri oxyt và kali oxyt

   11. TCXD 137 : 1985

   Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh phương pháp phân tích hoá học - Xác định hàm lượng sắt oxyt

   12. TCXD 138 : 1985

   Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh phương pháp phân tích hoá học - Xác định hàm lượng titan đioxyt

   13. TCXD 139 : 1985

   Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học - Xác định hàm lượng đồng oxyt

   14. TCXD 140 : 1985

   Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học - Xác định hàm lượng côban oxyt

   15. TCXD 141 : 1985

   Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học - Xác định hàm lượng niken oxyt

   16. TCXD 147 : 1986

   Nhà ở lắp ghép tấm lớn - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

   17. TCXD 149:1986

   Bảo vệ kết cấu xây dựng khỏi bị ăn mòn

   18. TCXD 151 : 1986

   Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Yêu cầu kỹ thuật

   19. TCXD 152 : 1986

   Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp lấy mẫu

   20. TCXD 153 : 1986

   Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác định hàm lượng silic đioxyt (SiO2)

   21. TCXD 154 : 1986

   Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác định hàm lượng sắt oxyt (Fe2O3)

   22. TCXD 155 : 1986

   Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác định hàm lượng nhôm oxyt (Al2O3)

   23. TCXD 156 : 1986

   Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác định hàm lượng titan oxyt (TiO2)

   24. TCXD 157 : 1986

   Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác định độ ẩm

   25. TCXD 158 : 1986

   Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác định thành phần cỡ hạt

   26. TCXD 159 : 1986

   Trát đá trang trí - Thi công và nghiệm thu

   27. TCXD 40 : 1987

   Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc cơ bản về tính toán

   28. TCXD 74:1987

   Đất xây dựng - Phương pháp chỉnh lý thống kê các kết quả xác định các đặc trưng của chúng

   29. TCXD 160:1987

   Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc

   30. TCXD 163 : 1987

   Nhà nâng sàn- Thi công và nghiệm thu

   31. TCXD 166 : 1989

   Giàn giáo xây dựng

   32. TCXD 167:1989

   Xi măng poóc lăng dùng để sản xuất tấm sóng amiăng - Xi măng - Yêu cầu kỹ thuật

   33. TCXD 169 : 1989

   Nhà nâng sàn - Tiêu chuẩn thiết kế

   34. TCXD 171 : 1989

   Bê tông nặng - Phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy để xác định cường độ nén

   35. TCXD 25 : 1991

   Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

   36. TCXD 27 : 1991

   Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

   37. TCXD 192 : 1996

   Cửa gỗ, cửa đi, cửa sổ - Yêu cầu kỹ thuật

   38. TCXD 193 : 1996

   Dung sai trong xây dựng công trình - Các phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình

   39. TCXD 200 : 1997

   Nhà cao tầng - Kỹ thuật về bê tông bơm

   40. TCXD 201 : 1997

   Nhà cao tầng - Kỹ thuật sử dụng giáo treo

   41. TCXD 202 : 1997

   Nhà cao tầng - Thi công phần thân

   42. TCXD 203 : 1997

   Nhà cao tầng - Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công

   43. TCXD 208 : 1998

   Đá Bazan làm phụ gia cho xi măng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

   44. TCXD 210 : 1998

   Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểu công trình và các cấu kiện chế sẵn của công trình - vị trí các điểm đo

   45. TCXD 211 : 1998

   Dung sai trong xây dựng công trình - Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công

   46. TCXD 213 : 1998

   Nhà và công trình dân dụng - Từ vựng - Thuật ngữ chung

   47. TCXD 215 : 1998

   Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Phát hiện cháy và báo động cháy (ISO 8421-3:1989)

   48. TCXD 216 : 1998

   Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thiết bị chữa cháy (ISO 8421-4:1990)

   49. TCXD 217 : 1998

   Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm (ISO 8421-8:1990)

   50. TCXD 224 : 1998

   Thép dùng trong bê tông cốt thép - Phương pháp thử uốn và uốn lại

   51. TCXD 225 : 1998

   Bê tông nặng - Đánh giá chất lượng bê tông - Phương pháp xác định vận tốc xung siêu âm

   52. TCXD 226 : 1999

   Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn

   53. TCXD 227 : 1999

   Cốt thép trong bê tông - Hàn hồ quang

   54. TCXD 230 : 1998

   Nền nhà chống nồm - Tiêu chuẩn thiết kế thi công

   55. TCXD 231 : 1999

   Chất kết dính vôi - Đá bazan - Yêu cầu kỹ thuật

   56. TCXD 234 : 1999

   Nối cốt thép có gờ bằng phương pháp dập ép ống nối - Hướng dẫn thiết kế thi công và nghiệm thu

   57. TCXD 236 : 1999

   Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng - Phương pháp kéo đứt thử độ bám dính bền

   58. TCXD 237 : 1999

   Cửa kim loại, cửa đi, cửa sổ - Yêu cầu kỹ thuật chung

   59. TCXD 238 : 1999

   Cốt liệu bê tông - Phương pháp hóa học xác định khả năng phản ứng kiềm - silic

   60. TCXD 240 : 2000

   Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp điện từ xác định chiều dày bê tông bảo vệ vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông

   61. TCXD 246 : 2000

   Cốt liệu bê tông - Phương pháp thanh vữa xác định khả năng phản ứng kiềm - silic

   62. TCXD 247 : 2001

   Dung sai trong xây dựng - Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu riêng

   63. TCXD 251 : 2001

   Bản vẽ xây dựng - Cách thể hiện độ sai lệch giới hạn

   64. TCXD 252 : 2001

   Xây dựng công trình - Dung sai - Cách thể hiện chính xác kích thước - Nguyên tắc và thuật ngữ

   65. TCXD 254 : 2001

   Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt - Hướng dẫn thi công và nghiệm thu

   66. TCXDVN 357 : 2000

   Nhà và công trình dạng tháp - Quy trình quan trắc độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa

   67. TCXD 258 : 2001

   Hỗn hợp vữa xi măng không co - Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử

   68. TCXDVN 262 : 2001

   Bê tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng clorua trong cốt liệu bê tông

   69. TCXDVN 80 : 2002

   Đất xây dựng - Phương pháp xác định mô đun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng

   70. TCXDVN 167 : 2002

   Xi măng để sản xuất tấm sóng Amiăng xi măng

   71. TCXDVN 263 : 2002

   Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp

   72. TCXDVN 267 : 2002

   Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế thi công lắp đặt và nghiệm thu

   73. TCXDVN 269 : 2002

   Cọc - Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục

   74. TCXDVN 270 : 2002

   Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá

   75. TCXD 271 : 2002

   Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng Phương pháp đo cao hình học

   76. TCXDVN 272 : 2002

   Ống nhựa gân xoắn HDPE

   77. TCXDVN 273 : 2002

   Tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật

   78. TCXDVN 274 : 2002

   Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn - Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt

   79. TCXDVN 275 : 2002

   Trường trung cấp chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế

   80. TCXDVN 283 : 2002

   Tiêu chuẩn Amiăng Crizotin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng

   81. TCXDVN 284 : 2002

   Định lượng các khoáng cơ bản trong clanhke xi măng poóc lăng bằng nhiễm xạ tia X - Phương pháp chuẩn

   82. TCXDVN 290 : 2002

   Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây dựng - Yêu cầu sử dụng.

   83. TCXDVN 291: 2002

   Nguyên liệu để sản xuất thuỷ tinh xây dựng - Đá vôi dạng cục và dạng bột mịn

   84. TCXDVN 292 : 2002

   Vật liệu cacbua silic - Phương pháp phân tích hoá học

   85. TCXDVN 60 : 2003

   Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế

   86. TCXD 174 : 2003

   Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh

   87. TCXDVN 286 : 2003

   Đóng và ép cọc - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

   88. TCXDVN 293 : 2003

   Chống nóng cho nhà ở - Chỉ dẫn thiết kế

   89. TCXDVN 294 : 2003

   Bê tông cốt thép - Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn

   90. TCXDVN 295 : 2003

   Vật liệu chịu lửa - Gạch kiềm tính Manedi Spinel và manhedi crôm dùng cho lò quay

   91. TCXDVN 301: 2003

   Đất xây dựng - Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường

   92. TCXDVN 307 : 2003

   Bê tông nặng- Phương pháp xác định hàm lượng xi măng trong bê tông đã đóng rắn

   93. TCXDVN 308 : 2003

   Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng

   94. TCXDVN 162 : 2004

   Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy

   95. TCXDVN 281 : 2004

   Nhà văn hoá thể thao - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

   96. TCXDVN 287 : 2004

   Công trình thể thao - Sân thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế

   97. TCXDVN 288 : 2004

   Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu chuẩn thiết kế

   98. TCXDVN 289 : 2004

   Công trình thể thao - Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế

   99. TCXDVN 302:2004

   Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật

   100. TCXDVN 303 : 2004

   Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu

   Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây dựng

   101. TCXDVN 309 : 2004

   Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung

   102. TCXDVN 310 : 2004

   Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong hệ thống xử lý nước sạch - Yêu cầu kỹ thuật

   103. TCXDVN 311: 2004

   Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa Silicafume và tro trầu nghiền mịn

   104. TCXDVN 312 : 2004

   Đá vôi - Phương pháp phân tích hoá học

   105. TCXDVN 313 : 2004

   Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm

   106. TCXDVN 314 : 2005

   Hàn kim loại- Thuật ngữ và định nghĩa

   107. TCXDVN 316 : 2004

   Blốc bê tông nhẹ - Yêu cầu kỹ thuật

   108. TCXDVN 317 : 2004

   Blốc bê tông nhẹ - Phương pháp thử

   109. TCXDVN 318 : 2004

   Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì

   110. TCXDVN 319 : 2004

   Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung

   111. TCXDVN 321: 2004

   Sơn xây dựng - Phân loại

   112. TCXDVN 322 : 2004

   Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền

   113. TCXDVN 323 : 2004

   Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế

   114. TCXDVN 324 : 2004

   Xi măng xây trát

   115. TCXDVN 325:2004

   Phụ giá hoá học cho bê tông

   116. TCXDVN 326 : 2004

   Cọc khoan nhồi - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

   117. TCXDVN 327 : 2004

   Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển

   118. TCXDVN 328 : 2004

   Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính

   119. TCXDVN 329 : 2004

   Bê tông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định PH

   120. TCXDVN 332 : 2004

   Vật liệu chịu lửa - Ký hiệu các đại lượng và đơn vị

   121. TCXDVN 334 : 2005

   Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp

   122. TCXDVN 337 : 2005

   Vữa và bê tông chịu axít

   123. TCXDVN 338 : 2005

   Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế

   124. TCXDVN 339 : 2005

   Tiêu chuẩn tính năng trong toà nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian

   125. TCXDVN 340 : 2005

   Lập hồ sơ kỹ thuật - Từ vựng

   Phần 1: Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật - Thuật ngữ chung và các dạng bản vẽ

   126. TCXDVN 341: 2005

   Sơn tường - Sơn nhũ tương - Phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn

   127. TCXDVN 342 : 2005

   Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
   Phần 1 : Yêu cầu chung

   128. TCXDVN 343 : 2005

   Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
   Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm

   129. TCXDVN 344 : 2005

   Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
   Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải

   130. TCXDVN 345 : 2005

   Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
   Phần 5 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải

   131. TCXDVN 346 : 2005

   Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
   Phần 6 : Các yêu cầu riêng đối với dầm

   132. TCXDVN 347 : 2005

   Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
   - Phần 7 : Các yêu cầu riêng đối với cột

   133. TCXDVN 348 : 2005

   Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
   Phần 8 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải

   134. TCXDVN 349 : 2005

   Cát nghiền cho bê tông và vữa

   135. TCXDVN 350 : 2005

   Gạch chịu lửa cho lò quay - Kích thước cơ bản

   136. TCXDVN 351: 2005

   Quy trình kỹ thuật quan trắc chuyển dịch ngang nhà và công trình

   137. TCXDVN 352 : 2005

   Sơn - Phương pháp không phá huỷ xác định chiều dày vùng sơn khô

   138. TCXDVN 353 : 2005

   Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế

   139. TCXDVN 354 : 2005

   Bê tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng sun phát trong bê tông

   140. TCXDVN 355 : 2005

   Tiêu chuẩn thiết kế nhà hát phòng khán giả - Yêu cầu kỹ thuật

   141. TCXDVN 356 : 2005

   Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế

   142. TCXDVN 358 : 2005

   Cọc khoan nhồi - Phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bê tông

   143. TCXDVN 359:2005

   Cọc - Thí nghiệm kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ

   144. TCXDVN 360 : 2005

   Bê tông nặng - Xác định độ thấm ion clo bằng phương pháp đo điện lượng

   145. TCXDVN 194 : 2006

   Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa kỹ thuật

   146. TCXDVN 303 : 2006

   Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu

   Phần 2: Công tác trát trong xây dựng

   Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng

   147. TCXDVN 361: 2006

   Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế

   148. TCXDVN 362 : 2006

   Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

   149. TCXDVN 363 : 2006

   Kết cấu bê tông cốt thép - Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh

   150. TCXDVN 364 : 2006

   Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình

   151. TCXDVN 366 : 2006

   Chỉ dẫn kỹ thuật công tác địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Kast

   152. TCXDVN 367 : 2006

   Vật liệu chống thấm trong xây dựng - Phân loại

   153. TCXDVN 368 : 2006

   Vật liệu chống thấm - Sơn nhũ tương bi tum polime

   154. TCXDVN 371 : 2006

   Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng

   155. TCXDVN 372 : 2006

   Ống bê tông cốt thép thoát nước

   156. TCXDVN 373 : 2006

   Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà

   157. TCXDVN 374 : 2006

   Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu

   158. TCXDVN 375 : 2006

   Thiết kế công trình chịu động đất

   Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà

   Phần 2: Nền móng, tường chắc và các vấn đề địa kỹ thuật

   159. TCXDVN 376 : 2006

   Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định thời gian đông kết

   160. TCXDVN 385: 2006

   Gia cố đất nền yếu bằng trụ đất xi măng

   161. TCXDVN 46 : 2007

   Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống

   162. TCXDVN 386 : 2007

   Thử nghiệm khả năng chịu lửa. Cửa đi và cửa ngăn cháy

   163. TCXDVN 388 : 2007

   Sơn - Phương pháp xác định độ cứng của màng phủ bằng thiết bị con lắc

   164. TCXDVN 389 : 2007

   Sản phẩm bê tông ứng lực trước - Yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu

   165. TCXDVN 390 : 2007

   Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu

   166. TCXDVN 391 : 2007

   Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên

   167. TCXDVN 392 : 2007

   Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

   168. TCXDVN 394 : 2007

   Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng - Phần an toàn điện

   169. TCXDVN 395 : 2007

   Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn.
   Sửa bài, xóa bài, thắc mắc khi sử dụng diễn đàn... liên hệ: hoangminhpham@webdien.com
   [Hãy đọc] Tại sao bạn bị xóa bài và ban nick

   Tổng hợp các bài viết quan trọng trên webdien.com
   Trọn bộ IEC tiếng Việt
   Bấm vào link để ủng hộ webdien: Đèn pha led, đèn túyp led t8, đèn led âm trần, đèn ốp nổi, đèn led trang trí … hàng Dragon Taiwan bảo hành 2 năm.


  Trả lời với tài khoản Facebook

  Các Chủ đề tương tự

  1. Tiêu chuẩn chồng sét :tcvn 9385-2012 tiêu chuẩn chồng sét
   Bởi lopthietkedien trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
   Trả lời: 3
   Bài cuối: 01-09-2013, 21:57
  2. Vấn đề bản quyền và phá bản quyền các phần mềm.
   Bởi cô Nhóc trong diễn đàn PHẦN MỀM NGÀNH ĐIỆN
   Trả lời: 18
   Bài cuối: 12-02-2013, 19:20
  3. Tiêu chuẩn thiết kế ĐHKK cho Building theo tiêu chuẩn ASHRAE
   Bởi nttrang trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
   Trả lời: 0
   Bài cuối: 29-10-2012, 11:42
  4. Giúp mình giải quyết bài tập máy điện này với
   Bởi o0o0x0o0o trong diễn đàn TRỢ GIÚP VỀ TÀI LIỆU ĐIỆN
   Trả lời: 4
   Bài cuối: 12-03-2012, 16:54
  5. Quyền lợi, nghĩa vụ của thành viên và Phân Quyền trong forum
   Bởi nguyenlongdp trong diễn đàn THÔNG BÁO - HƯỚNG DẪN
   Trả lời: 1
   Bài cuối: 29-05-2009, 22:20
  Văn Võ Trạng Nguyên
  Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
  Đặc Cảnh Diệt Ma
  Khử Ma Đạo Trưởng
  Cương Thi Diệt Tà
  Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
  NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016