1, viết đoạn lệnh để tính tổng 3 số 25h, 77h và A2h. ghi byte thấp của tổng vào R1 và byte cao của tổng vào R2.
a, cho biết giá trị của kết quả tính được.
b, Nếu hệ thống là 11,059 Mhz, hã tính thời gian thực hiện hoàn tất đoạn lệnh trên.
2, Viết chương trình cho 2 led (sáng cách nhau 2 led) và cgayj từ trái sang phải, dùng P1.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: