• Webdien.com - Cầu nối dân điện


  1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp


 • Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
   Tham gia
   25-10-2010
   Bài viết
   60
   Cảm ơn
   0
   Được cảm ơn 36 lần, trong 15 bài

   Mặc định Cần trợ giúp gấp

   Chào các anh
   e đang làm bài này thấy bị lỗi phần này mong mấy bác giúp e với
   đây là toàn bộ chương trình của em
   http://www.data.webdien.com/free/dow...87a479bf011db1
   Đề bài là: hiện thị sô lần ấn phím (m1-m4) có phím đảo chiều đếm và reset
   bác nào test thử giúp e cái code sai chỗ nào dc không
   e làm mãi không đảo chiều đếm được
   Bài của em đang sai ở phần Kiểm tra chiều đếm
   Code của e làm
   Code:
   	;=======================================================
   	;	BAM PHIM TANG, GIAM, RESET VA HIEN THI
   	;=======================================================
   
   	ORG 	0000H
   	LJMP	INIT
   	ORG	0003H	;KHONG CHO CAC NGAT NGOAI LAM VIEC
   	RETI
   	ORG	000BH	;
   	RETI
   	ORG	0013H	;
   	RETI
   	ORG	0023H	;
   	RETI
   	ORG	002BH	;CHO TIME2 LAM VIEC
   	LJMP	INT_T2
   ;=============================
   ;KHAI BAO BIEN
   ;=============================
   	NUM	EQU	50H
   	D0	EQU	51H
   	D1	EQU	52H
   	CHIEU	EQU	05H
   	INCF	EQU	00H
   	DECF	EQU	01H
   	CHF	EQU	03H
   ;=============================
   ;KET THUC KHAI BAO BIEN
   ;=============================
   	;************************************************
   	;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   	;************************************************
   ;=============================
   ;	KHOI TAO CHUONG TRINH
   ;=============================
   	ORG	100
   INIT:
   	CLR	EA		;XOA THANH GHI EA
   	MOV	SP,#2FH		;KHOI TAO NGAN XEP
   	MOV	T2CON,#04H	;DE LAM VIEC CHE DO T2
   				;VA AUTO_RLLOAD
   	MOV	RCAP2H,#0B1H	;CHU KY LAM VIEC 20mS
   	MOV	RCAP2L,#0E0H	;CHU KY LAM VIEC 20mS
   	MOV	NUM,#50
   	MOV	INCF,#0
   	MOV	CHIEU,#0
   	MOV	CHF,#0
   	MOV	R7,#0
   	SETB	IE.5
   	SETB	EA
   HERE:
   	SJMP	HERE
   ;===============================
   ;	KET THUC CHUONG TRINH
   ;===============================
   	;************************************************
   	;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   	;************************************************
   ;===============================
   ;SUBROUTINE KT_DEM
   ;	CHUONG TRINH KIEM TRA CHIEU DEM
   ;INPUT: NONE
   ;OUTPUT: NONE
   ;===============================
   KT_DEM:
   	MOV	A,CHF
   	CJNE	A,#0,XLY
   	JB	P1.3,TA
   	MOV	CHF,#1
   	CPL	CHIEU	
   
   GA:
   	JNB	CHIEU,TA
   	LCALL	TANG
   TA:
   	JB	CHIEU,RA1
   	LCALL	TANG
   
   XLY:
   	JNB	P1.3,RA1
   	MOV	A,CHF
   	MOV	A,#0
   	MOV	CHF,A	
   	
   RA1:	
   	RET
   ;===============================
   ;	KET THUC CHUONG TRINH
   ;===============================
   	;************************************************
   	;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   	;************************************************
   ;===============================
   ;SUBROUTINE KT_RESET
   ;	CHUONG TRINH KIEM TRA RESET
   ;INPUT: NONE
   ;OUTPUT: NONE
   ;===============================
   KT_RESET:
   	MOV	A,P1
   	ANL	A,#1FH
   
   	CJNE	A,#0FH,RA
   	MOV	NUM,#50
   RA:
   	RET
   ;===============================
   ;	KET THUC CHUONG TRINH
   ;===============================
   
   	;************************************************
   	;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   	;************************************************
   ;===============================
   ;SUBROUTINE TANG
   ;	CHUONG TRINH TANG
   ;INPUT: NONE
   ;OUTPUT: NONE
   ;===============================	
   TANG:
   	MOV	A,INCF
   	CJNE	A,#0,XOA
   	MOV	INCF,A
   	MOV	A,P1
   	ANL	A,#1FH
   	CJNE	A,#1EH,M1
   	INC	NUM
   	MOV	A,INCF
   	MOV	A,#1
   	MOV	INCF,A
   	SJMP	NHAY
   M1:
   	CJNE	A,#1DH,M2
   	INC	NUM
   	MOV	A,INCF
   	MOV	A,#1
   	MOV	INCF,A
   	SJMP	NHAY
   M2:
   	CJNE	A,#1CH,M3
   	INC	NUM
   	MOV	A,INCF
   	MOV	A,#1
   	MOV	INCF,A
   	SJMP	NHAY
   M3:
   	CJNE	A,#1BH,KT1
   	INC	NUM
   	MOV	A,INCF
   	MOV	A,#1
   	MOV	INCF,A
   	SJMP	NHAY
   NHAY:
   	MOV	A,NUM
   	CJNE	A,#100,KT1
   	MOV	A,#0
   	MOV	NUM,A
   XOA:
   	JNB	P3.2,KT1
   	MOV	A,INCF
   	MOV	A,#0
   	MOV	INCF,A
   KT1:
   	RET
   ;===============================
   ;	KET THUC CHUONG TRINH
   ;===============================
   	;************************************************
   	;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   	;************************************************
   ;===============================
   ;SUBROUTINE GIAM
   ;	CHUONG TRINH GIAM
   ;INPUT: NONE
   ;OUTPUT: NONE
   ;===============================
   GIAM:
   	MOV	A,DECF
   	CJNE	A,#0,XOA1
   	MOV	DECF,A
   	MOV	A,P1
   	ANL	A,#1FH
   	CJNE	A,#1EH,K1
   	DEC	NUM
   	MOV	A,DECF
   	MOV	A,#1
   	MOV	DECF,A
   	SJMP	NHAY
   K1:
   	CJNE	A,#1DH,K2
   	DEC	NUM
   	MOV	A,DECF
   	MOV	A,#1
   	MOV	DECF,A
   	SJMP	NHAY1
   K2:
   	CJNE	A,#1CH,K3
   	DEC	NUM
   	MOV	A,DECF
   	MOV	A,#1
   	MOV	DECF,A
   	SJMP	NHAY1
   K3:
   	CJNE	A,#1BH,KT2
   	DEC	NUM
   	MOV	A,DECF
   	MOV	A,#1
   	MOV	DECF,A
   	SJMP	NHAY1
   
   NHAY1:
   	MOV	A,NUM
   	CJNE	A,#0FFH,KT2
   	MOV	A,#99
   	MOV	NUM,A
   XOA1:
   	JNB	P3.2,KT2
   	MOV	A,DECF
   	MOV	A,#0
   	MOV	DECF,A
   	
   KT2:
   	RET
   ;===============================
   ;	KET THUC CHUONG TRINH
   ;===============================
   	;************************************************
   	;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   	;************************************************
   ;===============================
   ;SUBROUTINE HEXTOBCD
   ;	HEX TO BCD
   ;INPUT: NUM
   ;OUTPUT: D1,D0
   ;===============================
   HEXTOBCD:
   	MOV	A,NUM	;CHUYEN "NUM" VAO THANH GHI "A"
   	MOV	B,#10	;CHO THANH GHI "B" BANG 10
   	DIV	AB	; CHIA LAY PHAN DU
   	MOV	D0,B	;SO DU CHUYEN VAO B => CHUYEN PHAN DU VAO D0
   	MOV	D1,A	;THUONG SO CHUYEN VAO A => CHUYEN THUONG SO VAO D1
   	RET
   ;=================================
   ;	KET THUC CHUYEN TRINH CON
   ;=================================
   	;************************************************
   	;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   	;************************************************
   ;==================================
   ;INT	INT_T2
   ; CHUONG TRINH HIEN THI SO LAN AN PHIM VA HIEN THI
   ;INPUT: NONE
   ;OUTPUT: NONE
   ;===================================
   INT_T2:
   	CLR	TF2		;XOA CO BAO NGAT TRAN TIME2 "TF2"
   	LCALL	HEXTOBCD	;GOI CHUONG TRINH "HEXTOBCD"
   	LCALL	BCDTO7T		;GOI CHUONG TRINH "BCDTO7T"
   	LCALL	DISPLAY
   	LCALL	KT_DEM
   	LCALL	KT_RESET
   	RETI
   ;===================================
   ;	KET THUC CHUONG TRINH
   ;===================================
   	;************************************************
   	;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   	;************************************************
   ;===================================
   ;SUBROUTNI BCDTO7T
   ;INPUT: NONE
   ;OUTPUT: NONE
   ;===================================
   BCDTO7T:
   	MOV	DPTR,#SEGMENT	;CHUYEN MA 7 THANH VAO THANH GHI "DPTR"
   	MOV	A,D0		;CHUYEN NOI DUNG D0 VAO THANH GHI "A"
   	MOVC	A,@A+DPTR	;DOC NOI DUNG THANH GHI A CONG VOI NOI DUNG
   				;THANH GHI "DPTR" KET QUA CAT "A"
   	MOV	D0,A		;CHUYEN NOI DUNG D0 VAO THANH GHI "A"
   	MOV	A,D1		;CHUYEN NOI DUNG D1 VAO THANH GHI "A"
   	MOVC	A,@A+DPTR	;DOC NOI DUNG THANH GHI A CONG VOI NOI DUNG
   				;THANH GHI "DPTR" KET QUA CAT "A"
   	MOV	D1,A		;CHUYEN NOI DUNG D1 VAO THANH GHI "A"
   	RET
   ;===================================
   ;	KET THUC CHUONG TRINH
   ;===================================
   	;************************************************
   	;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   	;************************************************
   ;===================================
   ;SUBROUTINE DISPLAY
   ; HIEN THI LEN LED 7 THANH
   ;INPUT:
   ;OUTPUT:
   ;===================================
   DISPLAY: 
   	CJNE	R7,#0,LED2
   	MOV	P2,#1B
   	MOV	P0,D0
   	SJMP	XLR7
   LED2:	
   	MOV	P2,#2
   	MOV	P0,D1
   XLR7:	
   	INC	R7
   	CJNE	R7,#2,KT	
   	MOV	R7,#00H
   KT:
   	RET
   	
   
   ;===================================
   ;	KET THUC CHUONG TRINH
   ;===================================
   	;************************************************
   	;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   	;************************************************
   ;===================================
   ;	MA 7 THANH
   ;===================================
   SEGMENT:	;THUOC BO NHO CHUONG TRINH "MOVC"
   	DB	0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
   ;SO THAP PHAN	 0  1   2  3  4  5  6  7  8 9
   ;====================================
   ;	KET THUC CHUONG TRINH
   ;====================================

   cảm ơn các bác trước nhé
   em xin lỗi up nhầm bài khác

   --------------------------------------------------------------------------------
   Xem bài viết cùng chuyên mục:

   Sửa lần cuối bởi haprohaui; 04-12-2010 lúc 12:26. Lý do: up file nhầm

  2. #2
   Tham gia
   25-10-2010
   Bài viết
   60
   Cảm ơn
   0
   Được cảm ơn 36 lần, trong 15 bài

   Mặc định Ðề: Cần trợ giúp gấp

   Spam cai cho các bác trả lời e cái
   giúp e nhanh với

  3. #3
   Tham gia
   14-05-2010
   Bài viết
   421
   Cảm ơn
   320
   Được cảm ơn 241 lần, trong 126 bài

   Mặc định Ðề: Cần trợ giúp gấp

   Trích dẫn Gửi bởi haprohaui Xem bài viết
   Spam cai cho các bác trả lời e cái
   giúp e nhanh với
   không biết chương trình bạn tự làm hay copy vào đây, phần cứng chưa song, chương trình cũng không hiểu gì luôn.không thấy hệ thôg gì cả, làm lại rễ nhìn hơn đi.
   trinhvanhoa_to live is to fight

  Trả lời với tài khoản Facebook

  Văn Võ Trạng Nguyên
  Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
  Đặc Cảnh Diệt Ma
  Khử Ma Đạo Trưởng
  Cương Thi Diệt Tà
  Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
  NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016