Những câu của bạn gẻogefernandis's không liên quan gì đến bài của tôi.