• Webdien.com - Cầu nối dân điện


  1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp


 • Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
   Tham gia
   03-11-2010
   Bài viết
   55
   Cảm ơn
   56
   Được cảm ơn 4 lần, trong 3 bài

   Mặc định mọi người ơi cho em hỏi chương trình này đúng kô vậy

   ;chuong trinh dem tu 0000 dem 9999
   ;nguoi viet chuong trinh DO VAN DUC DT3K6 DHCNHN
   ;ngay 1/1/2007
   #include <sfr51.inc>
   #define dkled1 p3.1
   #define dkled2 p3.0
   #define dkled3 p1.4
   #define dkled4 p1.3


   dem equ 30h
   leddv equ 31h
   ledch equ 32h
   ledtr equ 33h
   ledhn equ 34h
   org 00h
   ljmp main
   org 0bh
   ljmp timer0isr
   org 03h
   ljmp ngatngoai0
   org 40h
   main:
   mov th0,#high(15535)
   mov tl0,#low(15535)
   mov sp,#5fh
   mov tmod,#01h
   setb it0

   setb ex0
   setb ea
   mov dem,#0
   mov leddv,#9
   mov ledch,#9
   mov ledtr,#9
   mov ledhn,#9

   mov dptr,#table
   loop:
   mov a,leddv
   movc a,@a+dptr
   mov p0,a
   clr dkled1
   lcall delay1ms
   setb dkled1

   mov a,ledch
   movc a,@a+dptr
   mov p0,a
   clr dkled2
   lcall delay1ms
   setb dkled2

   mov a,ledtr
   movc a,@a+dptr
   mov p0,a
   clr dkled3
   lcall delay1ms
   setb dkled3

   mov a,ledhn
   movc a,@a+dptr
   mov p0,a
   clr dkled4
   lcall delay1ms
   setb dkled4
   sjmp loop

   delay1ms:
   mov r3,#100
   loop1:
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   djnz r3,loop1
   ret

   timer0isr:
   mov th0,#high(15535)
   mov tl0,#low(15535)
   inc dem
   mov a,dem
   cjne a,#5,thoat
   mov dem,#0
   lcall capnhat
   thoat:
   reti

   ngatngoai0:
   setb et0;
   setb tr0;
   reti
   capnhat:
   dec leddv
   mov a,leddv
   cjne a,#0,thoat1
   mov leddv,#9

   dec ledch
   mov a,ledch
   cjne a,#0,thoat1
   mov ledch,#9

   dec ledtr
   mov a,ledtr
   cjne a,#0,thoat1
   mov ledtr,#9

   dec ledhn
   mov a,ledhn
   cjne a,#0,thoat1
   mov ledhn,#9
   thoat1:
   ret
   table:
   db 0c0h,0f9h,0a4h,0b0h,99h,92h,82h,0f8h,80h,90h
   end
   em chưa hiểu cái này cứ lunh tunh vậy lập trình cả c lẫn ams vậy
   cho em hỏi khi bien dịch chương trình này ta dung phần mền nào vậy

   --------------------------------------------------------------------------------
   Xem bài viết cùng chuyên mục:


  2. #2
   Tham gia
   13-02-2011
   Bài viết
   2
   Cảm ơn
   0
   Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

   Mặc định Ðề: mọi người ơi cho em hỏi chương trình này đúng kô vậy

   cậu đã học về vi điều khiển chưa vậy, nếu học rồi mà hỏi câu này là hơi bị lạ đấy !, nếu chưa thì nên tìm hiều đã rùi hãy đặt câu hỏi nha!
   Mình cũng trả lời luôn, code này viết bằng AMS, không có C trong này, sử dụng phần mềm biên dịch nào cũng được, như Topview hay MSC-IDE , KeilC...

  3. #3
   Tham gia
   25-10-2010
   Bài viết
   60
   Cảm ơn
   0
   Được cảm ơn 36 lần, trong 15 bài

   Mặc định Ðề: mọi người ơi cho em hỏi chương trình này đúng kô vậy

   Chào anh
   Bài đó anh viết thế nào em không hiểu đựơc
   Em có bài mạnh đếm 0000 đến 9999
   Anh tham khảo thế nào nhé
   Anh vẽ hình như sau
   Code đoạn chương trình như sau
   Code:
   	;=======================================================
   	;	BAM PHIM TANG, GIAM, RESET VA HIEN THI
   	;=======================================================
   
   	ORG 	0000H
   	LJMP	INIT
   	ORG	0003H	;KHONG CHO CAC NGAT NGOAI LAM VIEC
   	RETI
   	ORG	000BH	;
   	RETI
   	ORG	0013H	;
   	RETI
   	ORG	0023H	;
   	RETI
   	ORG	002BH	;CHO TIME2 LAM VIEC
   	LJMP	INT_T2
   ;=============================
   ;KHAI BAO BIEN
   ;=============================
   	NUM	EQU	50H
   	D0	EQU	51H
   	D1	EQU	52H
   	D2	EQU	53H
   	D3	EQU	54H
   	NUM1	EQU	55H
   	TIC	EQU	56H
   	SEC	EQU	57H
   ;=============================
   ;KET THUC KHAI BAO BIEN
   ;=============================
   	;************************************************
   	;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   	;************************************************
   ;=============================
   ;	KHOI TAO CHUONG TRINH
   ;=============================
   	ORG	100
   INIT:
   	CLR	EA		;XOA THANH GHI EA
   	MOV	SP,#2FH		;KHOI TAO NGAN XEP
   	MOV	T2CON,#04H	;DE LAM VIEC CHE DO T2
   				;VA AUTO_RLLOAD
   	MOV	RCAP2H,#0D8H	;CHU KY LAM VIEC 10mS
   	MOV	RCAP2L,#0F0H	;CHU KY LAM VIEC 10mS
   	MOV	NUM,#00
   	MOV	NUM1,#00
   	MOV	R7,#0
   	SETB	IE.5
   	SETB	EA
   HERE:
   	SJMP	HERE
   ;===============================
   ;	KET THUC CHUONG TRINH
   ;===============================
   	;************************************************
   	;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   	;************************************************
   ;===============================
   ;SUBROUTINE TSEC
   ;	CHUONG TRINH TINH THOI GIAN
   ;INPUT: NONE
   ;OUTPUT: NONE
   ;===============================
   TSEC:
   	INC	TIC
   	MOV	A,TIC
   	CJNE	A,#100,KTSEC
   	INC	NUM
   	MOV	TIC,#0
   	MOV	A,NUM
   	CJNE	A,#100,KTSEC
   	INC	NUM1
   	MOV	NUM,#0
   	MOV	A,NUM1
   	CJNE	A,#100,KTSEC
   	MOV	NUM1,#0
   KTSEC:
   	RET
   ;===============================
   ;	KET THUC CHUONG TRINH
   ;===============================
   
   	;************************************************
   	;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   	;************************************************
   ;===============================
   ;SUBROUTINE HEXTOBCD
   ;	HEX TO BCD
   ;INPUT: NUM
   ;OUTPUT: D1,D0
   ;===============================
   HEXTOBCD:
   	MOV	A,NUM
   	MOV	B,#10
   	DIV	AB
   	MOV	D0,B
   	MOV	D1,A
   	MOV	A,NUM1
   	MOV	B,#10
   	DIV	AB
   	MOV	D2,B
   	MOV	D3,A
   	RET
   ;=================================
   ;	KET THUC CHUYEN TRINH CON
   ;=================================
   	;************************************************
   	;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   	;************************************************
   ;==================================
   ;INT	INT_T2
   ; CHUONG TRINH HIEN THI SO LAN AN PHIM VA HIEN THI
   ;INPUT: NONE
   ;OUTPUT: NONE
   ;===================================
   INT_T2:
   	CLR	TF2		;XOA CO BAO NGAT TRAN TIME2 "TF2"
   	LCALL	HEXTOBCD	;GOI CHUONG TRINH "HEXTOBCD"
   	LCALL	BCDTO7T		;GOI CHUONG TRINH "BCDTO7T"
   	LCALL	DISPLAY
   	LCALL	TSEC
   	RETI
   ;===================================
   ;	KET THUC CHUONG TRINH
   ;===================================
   	;************************************************
   	;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   	;************************************************
   ;===================================
   ;SUBROUTNI BCDTO7T
   ;INPUT: NONE
   ;OUTPUT: NONE
   ;===================================
   BCDTO7T:
   	MOV	DPTR,#SEGMENT	
   	MOV	A,D0		
   	MOVC	A,@A+DPTR	
   				
   	MOV	D0,A		
   	MOV	A,D1		
   	MOVC	A,@A+DPTR	
   				
   	MOV	D1,A		
   	MOV	A,D2
   	MOVC	A,@A+DPTR
   	MOV	D2,A
   	MOV	A,D3
   	MOVC	A,@A+DPTR
   	MOV	D3,A
   
   	RET
   ;===================================
   ;	KET THUC CHUONG TRINH
   ;===================================
   	;************************************************
   	;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   	;************************************************
   ;===================================
   ;SUBROUTINE DISPLAY
   ; HIEN THI LEN LED 7 THANH
   ;INPUT:
   ;OUTPUT:
   ;===================================
   DISPLAY: 
   	CJNE	R7,#0,LED1
   	MOV	P2,#8
   	MOV	P0,D0
   	SJMP	XLR7
   LED1:
   	CJNE	R7,#1,LED2	
   	MOV	P2,#4
   	MOV	P0,D1
   	SJMP	XLR7
   LED2:
   	CJNE	R7,#2,LED3
   	MOV	P2,#2
   	MOV	P0,D2
   	SJMP	XLR7
   LED3:
   	CJNE	R7,#3,KT
   	MOV	P2,#1
   	MOV	P0,D3
   	SJMP	XLR7
   XLR7:	
   	INC	R7
   	CJNE	R7,#4,KT	
   	MOV	R7,#00H
   KT:
   	RET
   	
   
   ;===================================
   ;	KET THUC CHUONG TRINH
   ;===================================
   	;************************************************
   	;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   	;************************************************
   ;===================================
   ;	MA 7 THANH
   ;===================================
   SEGMENT:	
   	DB	0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
   ;SO THAP PHAN	 0  1   2  3  4  5  6  7  8 9
   ;====================================
   ;	KET THUC CHUONG TRINH
   ;====================================
   Toàn bộ Chương trình anh có thể DOWNLOAD về TẠI ĐÂY
   Chú ý: Em dùng Proteus 6.9 anh dùng các phiên bản lớn hơn mới mở được or anh vẽ hình như hình vẽ trên
   [FLASH]http://fc03.deviantart.net/fs10/f/2006/127/5/e/Dragon.swf[/FLASH]

  Trả lời với tài khoản Facebook

  Văn Võ Trạng Nguyên
  Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
  Đặc Cảnh Diệt Ma
  Khử Ma Đạo Trưởng
  Cương Thi Diệt Tà
  Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
  NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016