Một tủ bảo mật tài liệu, có 4 chìa khóa với 4 người giữ: Trưởng phòng (a), phó phòng
(b) và 2 nhân viên là (c & d).Cách mở như sau: a chỉ mở được khi có mặt b hoặc c.
Còn b, c và d chỉ có thể mở được khi có ít nhất 2 người khác. Tìm phương trình logic
của khóa ( đầu ra f ) theo các chìa khóa (a,b,c,d)

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: