• Webdien.com - Cầu nối dân điện


  1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp


 • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
  Kết quả 1 đến 10 của 25
  1. #1
   Tham gia
   25-10-2010
   Bài viết
   60
   Cảm ơn
   0
   Được cảm ơn 36 lần, trong 15 bài

   Mặc định ĐỀ SỐ 4: Mạch Đếm

   Chào các bạn khoa Điện
   Sau khi học xong môn vi xử lý mình có làm được mấy mạch nên mình Share cho các bạn tham khảo
   Đề Bài: Ứng dụng họ vi điều khiển 8051 ghép nối 4 LED bảy thanh để hiện thị số lần ấn phím
   Hoạt Động: Khi ấn một trong các nút ấn thì 4 LED bảy thanh sẽ hiện thị số lần ấn phím
   1 cảm biến hồng ngoại dùng để RESET và 1 cảm biến hồng ngoại dùng để ĐẢO CHIỀU ĐẾM

   Mạch và chương trình có thể download TẠI ĐÂY
   Sơ đồ
   Code
   Code:
   ;*******************************************************************;
   ;*/////////////////////////////////////////////////////////////////*;
   ;*/		TRUONG DAI HOC CONG NGHIEP HA NOI		 /*;	
   ;*/		  	  KHOA - DIEN				 /*;
   ;*/	CHUONG TRINH HIEN THI SO LAN AN PHIM TREN LED 7 THANH	 /*;
   ;*/	CHUONG TRINH BOI: PHAN VAN HA				 /*;
   ;*/	TUC LA		: HAPROHAUI				 /*;
   ;*/	DUOC UP LEN FORUM	: WEBDIEN.COM		 /*;
   ;*/////////////////////////////////////////////////////////////////*;
   ;*******************************************************************
   ;=======================================================
   ;	BAM PHIM TANG, GIAM, RESET VA HIEN THI
   ;=======================================================
   ORG 	0000H
   LJMP	INIT
   ORG	0003H	
   RETI
   ORG	000BH	
   RETI
   ORG	0013H	
   RETI
   ORG	0023H	
   RETI
   ORG	002BH	
   LJMP	INT_T2
   ;=============================
   ;KHAI BAO BIEN
   ;=============================
   NUM	EQU	50H
   D0	EQU	51H
   D1	EQU	52H
   D2	EQU	53H
   D3	EQU	54H
   NUM1	EQU	55H
   ZOV	EQU	05H
   CHIEU	EQU	60H
   INCF	EQU	00H
   DECF	EQU	01H
   CHF	EQU	03H
   ;=============================
   ;KET THUC KHAI BAO BIEN
   ;=============================
   ;************************************************
   ;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   ;************************************************
   ;=============================
   ;	KHOI TAO CHUONG TRINH
   ;=============================
   ORG	100
   INIT:
   CLR	EA		
   MOV	SP,#2FH		
   MOV	T2CON,#04H	
   MOV	RCAP2H,#0D8H	
   MOV	RCAP2L,#0F0H	
   MOV	NUM,#00
   MOV	NUM1,#00
   MOV	INCF,#0
   MOV	CHIEU,#0
   MOV	CHF,#0
   MOV	R7,#0
   SETB	IE.5
   SETB	EA
   HERE:
   SJMP	HERE
   ;===============================
   ;	KET THUC CHUONG TRINH
   ;===============================
   ;************************************************
   ;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   ;************************************************
   ;===============================
   ;SUBROUTINE KT_DEM
   ;	CHUONG TRINH KIEM TRA CHIEU DEM
   ;INPUT: NONE
   ;OUTPUT: NONE
   ;===============================
   KT_DEM:
   MOV	A,CHF
   CJNE	A,#0,XLY
   JB	P1.3,GA
   MOV	CHF,#1
   INC	CHIEU	
   GA:
   MOV	A,CHIEU
   CJNE	A,#1,TA
   LCALL	GIAM
   SJMP	XLY1
   TA:
   MOV	A,CHIEU	
   CJNE	A,#0,RA1
   LCALL	TANG
   XLY:
   JNB	P1.3,RA1
   MOV	A,CHF
   MOV	A,#0
   MOV	CHF,A
   XLY1:
   MOV	A,CHIEU
   CJNE	A,#2,RA1
   MOV	CHIEU,#0	
   RA1:	
   RET
   ;===============================
   ;	KET THUC CHUONG TRINH
   ;===============================
   ;************************************************
   ;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   ;************************************************
   ;===============================
   ;SUBROUTINE KT_RESET
   ;	CHUONG TRINH KIEM TRA RESET
   ;INPUT: NONE
   ;OUTPUT: NONE
   ;===============================
   KT_RESET:
   MOV	A,P1
   ANL	A,#1FH
   CJNE	A,#0FH,RA
   MOV	NUM,#00
   MOV	NUM1,#00
   RA:
   RET
   ;===============================
   ;	KET THUC CHUONG TRINH
   ;===============================
   ;************************************************
   ;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   ;************************************************
   ;===============================
   ;SUBROUTINE TANG
   ;	CHUONG TRINH TANG
   ;INPUT: NONE
   ;OUTPUT: NONE
   ;===============================	
   TANG:
   MOV	A,INCF
   CJNE	A,#0,XOA
   MOV	INCF,A
   MOV	A,P1
   ANL	A,#1FH
   CJNE	A,#1EH,M1
   INC	NUM
   MOV	INCF,#1
   SJMP	NHAY
   M1:
   CJNE	A,#1DH,M2
   INC	NUM
   MOV	INCF,#1
   SJMP	NHAY
   M2:
   CJNE	A,#1CH,M3
   INC	NUM
   MOV	INCF,#1
   SJMP	NHAY
   M3:
   CJNE	A,#1BH,KT1
   INC	NUM
   MOV	INCF,#1
   SJMP	NHAY
   NHAY:
   MOV	A,NUM
   CJNE	A,#100,KT1
   MOV	NUM,#0
   INC	NUM1
   MOV	A,NUM1
   CJNE	A,#100,KT1
   MOV	NUM1,#0
   XOA:
   JNB	P3.2,KT1
   MOV	INCF,#0
   KT1:
   RET
   ;===============================
   ;	KET THUC CHUONG TRINH
   ;===============================
   ;************************************************
   ;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   ;************************************************
   ;===============================
   ;SUBROUTINE GIAM
   ;	CHUONG TRINH GIAM
   ;INPUT: NONE
   ;OUTPUT: NONE
   ;===============================
   GIAM:
   MOV	A,DECF
   CJNE	A,#0,XOA1
   MOV	DECF,A
   MOV	A,P1
   ANL	A,#1FH
   CJNE	A,#1EH,K1
   DEC	NUM
   MOV	DECF,#1
   SJMP	NHAY1
   K1:
   CJNE	A,#1DH,K2
   DEC	NUM
   MOV	DECF,#1
   SJMP	NHAY1
   K2:
   CJNE	A,#1CH,K3
   DEC	NUM
   MOV	DECF,#1
   SJMP	NHAY1
   K3:
   CJNE	A,#1BH,KT2
   DEC	NUM
   MOV	DECF,#1
   SJMP	NHAY1
   NHAY1:
   MOV	A,NUM
   CJNE	A,#0FFH,KT2
   MOV	NUM,#99
   DEC	NUM1
   MOV	A,NUM1
   CJNE	A,#0FFH,KT2
   MOV	NUM1,#99
   XOA1:
   JNB	P3.2,KT2
   MOV	DECF,#0
   KT2:
   RET
   ;===============================
   ;	KET THUC CHUONG TRINH
   ;===============================
   ;************************************************
   ;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   ;************************************************
   ;===============================
   ;SUBROUTINE HEXTOBCD
   ;	HEX TO BCD
   ;INPUT: NUM
   ;OUTPUT: D1,D0
   ;===============================
   HEXTOBCD:
   MOV	A,NUM
   MOV	B,#10
   DIV	AB
   MOV	D0,B
   MOV	D1,A
   MOV	A,NUM1
   MOV	B,#10
   DIV	AB
   MOV	D2,B
   MOV	D3,A
   RET
   ;=================================
   ;	KET THUC CHUYEN TRINH CON
   ;=================================
   ;************************************************
   ;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   ;************************************************
   ;==================================
   ;INT	INT_T2
   ; CHUONG TRINH HIEN THI SO LAN AN PHIM VA HIEN THI
   ;INPUT: NONE
   ;OUTPUT: NONE
   ;===================================
   INT_T2:
   CLR	TF2		
   LCALL	HEXTOBCD	
   LCALL	BCDTO7T		
   LCALL	DISPLAY
   LCALL	KT_DEM
   LCALL	KT_RESET
   RETI
   ;===================================
   ;	KET THUC CHUONG TRINH
   ;===================================
   ;************************************************
   ;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   ;************************************************
   ;===================================
   ;SUBROUTNI BCDTO7T
   ;INPUT: NONE
   ;OUTPUT: NONE
   ;===================================
   BCDTO7T:
   MOV	DPTR,#SEGMENT	
   MOV	A,D0		
   MOVC	A,@A+DPTR	
   MOV	D0,A		
   MOV	A,D1		
   MOVC	A,@A+DPTR	
   MOV	D1,A		
   MOV	A,D2
   MOVC	A,@A+DPTR
   MOV	D2,A
   MOV	A,D3
   MOVC	A,@A+DPTR
   MOV	D3,A
   RET
   ;===================================
   ;	KET THUC CHUONG TRINH
   ;===================================
   ;************************************************
   ;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   ;************************************************
   ;===================================
   ;SUBROUTINE DISPLAY
   ; HIEN THI LEN LED 7 THANH
   ;INPUT:
   ;OUTPUT:
   ;===================================
   DISPLAY: 
   CJNE	R7,#0,LED1
   MOV	P2,#8
   MOV	P0,D0
   SJMP	XLR7
   LED1:
   CJNE	R7,#1,LED2	
   MOV	P2,#4
   MOV	P0,D1
   SJMP	XLR7
   LED2:
   CJNE	R7,#2,LED3
   MOV	P2,#2
   MOV	P0,D2
   SJMP	XLR7
   LED3:
   CJNE	R7,#3,KT
   MOV	P2,#1
   MOV	P0,D3
   SJMP	XLR7
   XLR7:	
   INC	R7
   CJNE	R7,#4,KT	
   MOV	R7,#00H
   KT:
   RET
   ;===================================
   ;	KET THUC CHUONG TRINH
   ;===================================
   ;************************************************
   ;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   ;************************************************
   ;===================================
   ;	MA 7 THANH
   ;===================================
   SEGMENT:	
   DB	0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
   ;SO THAP PHAN	 0  1   2  3  4  5  6  7  8 9
   ;====================================
   ;	KET THUC CHUONG TRINH
   ;====================================
   Lưu Ý: Em dùng proteus 6.9 để vẽ mạch nếu muốn mở được file thì phải có bản Proteus phiên bản lớn hơn

   ps: Thấy hay thanks cái

   --------------------------------------------------------------------------------
   Xem bài viết cùng chuyên mục:

   [FLASH]http://fc03.deviantart.net/fs10/f/2006/127/5/e/Dragon.swf[/FLASH]

  2. The Following 10 Users Say Thank You to haprohaui For This Useful Post:


  3. #2
   Tham gia
   08-12-2010
   Bài viết
   1
   Cảm ơn
   0
   Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

   Mặc định Ðề: ĐỀ SỐ 4: Mạch Đếm

   bạn giải thích rõ hơn đi. Tại sao lại có 4 cái nút? Mình thử mô phỏng trên Protues thì chỉ thấy LED nháy 1 cái thôi.

  4. #3
   Tham gia
   18-05-2010
   Địa chỉ
   Long Hải
   Bài viết
   1,503
   Cảm ơn
   222
   Được cảm ơn 886 lần, trong 585 bài

   Mặc định Ðề: ĐỀ SỐ 4: Mạch Đếm

   Trích dẫn Gửi bởi dr_top Xem bài viết
   bạn giải thích rõ hơn đi. Tại sao lại có 4 cái nút? Mình thử mô phỏng trên Protues thì chỉ thấy LED nháy 1 cái thôi.
   mô phỏng trong Proteus nó thế đấy bạn ạ. nhưng ngoài thực tết thì nó chạy. khi dùng Proteus để mô phỏng quet led thì hiện tượng thường xảy với led 7 đoạn là không sáng hoạc bị đứt đoạn, nhưng mô phỏng led matrix thì không vấn đề gì.
   Cao Văn Hưởng
   Email: vanhuongcao@gmail.com

  5. #4
   Tham gia
   25-10-2010
   Bài viết
   60
   Cảm ơn
   0
   Được cảm ơn 36 lần, trong 15 bài

   Mặc định Ðề: ĐỀ SỐ 4: Mạch Đếm

   Trích dẫn Gửi bởi dr_top Xem bài viết
   bạn giải thích rõ hơn đi. Tại sao lại có 4 cái nút? Mình thử mô phỏng trên Protues thì chỉ thấy LED nháy 1 cái thôi.
   4 nút bấm hay là bao nhiêu nút cũng được thôi chẳng qua là mình làm vậy thôi bạn có thể thêm max là 8 nút bấm
   Bạn mô phong trên Proteus bản 7.x phải không
   Minh không biết tại sao mạch này mô phong trên bản 7.x lại bị lỗi nhưng trên bản 6.9 lại không bị lỗi
   [FLASH]http://fc03.deviantart.net/fs10/f/2006/127/5/e/Dragon.swf[/FLASH]

  6. #5
   Tham gia
   05-10-2009
   Bài viết
   152
   Cảm ơn
   10
   Được cảm ơn 41 lần, trong 27 bài

   Mặc định Ðề: ĐỀ SỐ 4: Mạch Đếm

   chuối, nhìn mấy cái code ASM mà đau cả mắt. cả 4 nút đều giống nhau về chức năng thì làm 1 phím cho nhanh. bày ra 4 phím làm gì. ah quên, bạn cần chú ý đến vấn đề chống rung cho phím nhé, mô phòng là 1 chuyện còn thực tế sử dụng là chuyện khác đó.

  7. #6
   Tham gia
   25-10-2010
   Bài viết
   60
   Cảm ơn
   0
   Được cảm ơn 36 lần, trong 15 bài

   Mặc định Ðề: ĐỀ SỐ 4: Mạch Đếm

   Trích dẫn Gửi bởi ngoctoi789 Xem bài viết
   chuối, nhìn mấy cái code ASM mà đau cả mắt. cả 4 nút đều giống nhau về chức năng thì làm 1 phím cho nhanh. bày ra 4 phím làm gì. ah quên, bạn cần chú ý đến vấn đề chống rung cho phím nhé, mô phòng là 1 chuyện còn thực tế sử dụng là chuyện khác đó.
   4 Phím bấm là do đề bài yêu cầu
   Hiện tượng chống rung cho phím bấm e cũng đã xử lý rồi
   [FLASH]http://fc03.deviantart.net/fs10/f/2006/127/5/e/Dragon.swf[/FLASH]

  8. #7
   Tham gia
   18-05-2010
   Địa chỉ
   Long Hải
   Bài viết
   1,503
   Cảm ơn
   222
   Được cảm ơn 886 lần, trong 585 bài

   Mặc định Ðề: ĐỀ SỐ 4: Mạch Đếm

   Trích dẫn Gửi bởi haprohaui Xem bài viết
   4 Phím bấm là do đề bài yêu cầu
   Hiện tượng chống rung cho phím bấm e cũng đã xử lý rồi
   sử dụng thêm con IC 74148 thì phí quá. nếu mạch yêu cầu là 4 nút nhấn thì chỉ cần nối // 4 nút nhấn với nhau là được, và tín hiệu đưa vào chân ngắt ngoài INT0 để đếm số lần nhấn phím là được.
   Cao Văn Hưởng
   Email: vanhuongcao@gmail.com

  9. #8
   Tham gia
   25-10-2010
   Bài viết
   60
   Cảm ơn
   0
   Được cảm ơn 36 lần, trong 15 bài

   Mặc định Ðề: ĐỀ SỐ 4: Mạch Đếm

   Trích dẫn Gửi bởi caovanhuong Xem bài viết
   sử dụng thêm con IC 74148 thì phí quá. nếu mạch yêu cầu là 4 nút nhấn thì chỉ cần nối // 4 nút nhấn với nhau là được, và tín hiệu đưa vào chân ngắt ngoài INT0 để đếm số lần nhấn phím là được.
   Thực ra thì không cần con IC 74148 nhưng đề bài yêu cầu nên làm thui
   Chỉ cần nối mạch sao cho mức vào các chân trong cổng p1 là mức 0 là ok
   [FLASH]http://fc03.deviantart.net/fs10/f/2006/127/5/e/Dragon.swf[/FLASH]

  10. #9
   Tham gia
   18-05-2010
   Địa chỉ
   Long Hải
   Bài viết
   1,503
   Cảm ơn
   222
   Được cảm ơn 886 lần, trong 585 bài

   Mặc định Ðề: ĐỀ SỐ 4: Mạch Đếm

   Trích dẫn Gửi bởi haprohaui Xem bài viết
   Thực ra thì không cần con IC 74148 nhưng đề bài yêu cầu nên làm thui
   Chỉ cần nối mạch sao cho mức vào các chân trong cổng p1 là mức 0 là ok
   chưa thấy ai ra đề mà dở như vậy. ai lại bắt sử dụng thêm con IC số làm gì. là vdk thì phải làm sao để mình nó mà làm được nhiều việc, nếu không được nữa thì mới sử dụng thêm IC bên ngoài. mà đàng này lại bắt sử dụng thêm con 74148 vô ích này.
   Cao Văn Hưởng
   Email: vanhuongcao@gmail.com

  11. #10
   Tham gia
   25-10-2010
   Bài viết
   60
   Cảm ơn
   0
   Được cảm ơn 36 lần, trong 15 bài

   Mặc định Ðề: ĐỀ SỐ 4: Mạch Đếm

   Trích dẫn Gửi bởi caovanhuong Xem bài viết
   chưa thấy ai ra đề mà dở như vậy. ai lại bắt sử dụng thêm con IC số làm gì. là vdk thì phải làm sao để mình nó mà làm được nhiều việc, nếu không được nữa thì mới sử dụng thêm IC bên ngoài. mà đàng này lại bắt sử dụng thêm con 74148 vô ích này.
   Thì đề yêu cầu là vậy chứ em có biết họ ra đề thế nào đâu
   Mình là học sinh phải làm theo thầy giáo rồi
   [FLASH]http://fc03.deviantart.net/fs10/f/2006/127/5/e/Dragon.swf[/FLASH]

  Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

  Trả lời với tài khoản Facebook

  Văn Võ Trạng Nguyên
  Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
  Đặc Cảnh Diệt Ma
  Khử Ma Đạo Trưởng
  Cương Thi Diệt Tà
  Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
  NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016