Xin các bro chi giáo hướng dẫn đọc hiểu các tín hiệu trong Mục sự kiện của Relay ABB khi bị sự cố.
Ví dụ:
P 6/23/2020 2:48:13:402 PM TEF-START On
P 6/23/2020 2:48:13:402 PM TEF-STFW On
P 6/23/2020 2:48:13:402 PM TUV-START On
P 6/23/2020 2:48:13:406 PM PHS-START On
P 6/23/2020 2:48:13:406 PM PHS-STFWL2 On
P 6/23/2020 2:48:13:406 PM PHS-STFWPE On
P 6/23/2020 2:48:13:406 PM START_Z2 On
P 6/23/2020 2:48:13:406 PM START_Z3 On
P 6/23/2020 2:48:13:466 PM START_Z2 Off
P 6/23/2020 2:48:13:483 PM TEF-START Off
P 6/23/2020 2:48:13:486 PM PHS-START Off
P 6/23/2020 2:48:13:486 PM PHS-STFWL2 Off
P 6/23/2020 2:48:13:486 PM PHS-STFWPE Off
P 6/23/2020 2:48:13:486 PM START_Z3 Off
P 6/23/2020 2:48:13:503 PM TEF-STFW Off
P 6/23/2020 2:48:14:443 PM TUV-START Off

Hoặc
[IMG][/IMG]

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: