Tính năng:

+Smart DFM
(DFM (Design For Manufacturing / Design For Manufacturing/ Manufacturability) Thiết kế cho sản xuất hàng loạt thông minh)
+Quote and Order Printed Circuit Boards
(Báo giá và đặt hàng bảng mạch in)
+New ViewMate Communicator (Communicate over email using "Live CAM Data")
(Trình giao tiếp ViewMate Communicator mới (Giao tiếp qua email bằng "Live CAM Data"))
+New ViewMate Responder (Respond to communications using "Live CAM Data")
(ViewMate Responder mới, Phản hồi thông tin liên lạc bằng "Live CAM Data")
+Import Gerber, and rout (Excellon etc.), DPF, ODB++, HPGL
(Nhập Gerber và rout (Excellon, v.v.), DPF, ODB ++, HPGL)
+Import CAD and CAM aperture lists
(Nhập danh sách khẩu độ CAD và CAM)
+Print
(In bản thiết kế)
+Measure sizes and distances
(Đo kích thước và khoảng cách trực tiếp trên bản mạch)
+Export Gerber, DPF, NC drill
(Xuất Gerber, DPF, NC Drill file)
+Save jobs with all layer data in one file
(Lưu các công việc với tất cả dữ liệu lớp trong một tệp)
+Setup templates for easy loading of multiple layers
(Thiết lập các mẫu template để dễ dàng tải nhiều lớp)
+Add and remove elements, insert text, and chamfers
(Thêm và xóa các phần tử, chèn văn bản và vát mép)
+Rotate, mirrror, scale and swell
(Xoay, đối xứng, thu phóng theo tỷ lệ và mở rộng)
+Panelize a job or several jobs
(Sắp xếp một công việc hoặc một số công việc)
+Convert negative layers to positive
(Chuyển đổi các lớp negative layers thành positive layers)
+Import IPC-356 netlist
(Nhập Gerber file định dạng theo chuẩn IPC-356 netlist)
+Show all elements that are electrically connected
(Hiển thị tất cả các phần tử được kết nối điện)
+Layer to layer comparison
(So sánh lớp này với lớp khác)
+Sort drill holes to optimize path
(Sắp xếp các lỗ khoan Drill Holes để tối ưu hóa đường dẫn)
+Generate stencil apertures
(Tạo khẩu độ màn in kem thiếc hàn stencil)
+Convert drawn pads to flashed
(Chuyển đổi các miếng đệm đã vẽ thành flash)
+CAM tools (venting, filleting, remove unused pads, clip silkscreen, etc)
(Các công cụ CAM (thông hơi, lọc, loại bỏ các miếng đệm, kẹp silkscreen..,không sử dụng)
+Calculate copper area
(Tính diện tích chân đồng)
+DXF File Converter
(Công cụ chuyển đổi tệp DXF)

Link download (GG)+full version
http://olalink.org/viewmatepro

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: