Thiết kế mạch nguyên lý thực hiện kết nối 8051 với 7 led đơn và 1 đơn vị đầu vào.Lập trình để :
1.Nếu bấm phím : Các Led thứ tự lẻ sáng
2.Nếu không bấm phím : Các Led có thứ tự chẵn sáng
Mọi người giúp em Bài Tập lớn với Em cảm ơn

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: