Máy phát F1, F2, F3 có Sdm=60MVA, mây phát F4 có Sdm=80MVA. MBA tự nhẫu T1, T2 có Sdm=125, T3 có Sdm=80MVA, k=1,4. Công suất của mỗi phụ tải cấp điện áp máy phát SUFmin=30mva, SUFmax=40mva, công suất phụ tải phía 110kv, S110min=300mva, S110max=320mva. Tính dòng điện qua máy cắt trên sơ đồ trong các chế độ bình thường và cưỡng bức?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: