Em được giao tính thử khối lượng đồng trong các loại cáp trên. Mọi người ai biết chỉ e cách làm với. Em mới không hiểu về cái này.
- Cáp hạ áp 0.6/1(1.2)kV- Cu/XLPE/PVC-1x240mm2: 36,5 mét
- Cáp hạ áp 0.6/1(1.2)kV- Cu/XLPE/PVC-2x10mm2 : 95 mét
- Cáp hạ áp 0.6/1(1.2)kV- Cu/XLPE/PVC-x10mm2 : 29.5 mét
Help

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: