• Webdien.com - Cầu nối dân điện


  1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp


 • Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
  Kết quả 1 đến 10 của 11
  1. #1
   Tham gia
   18-03-2008
   Địa chỉ
   WebDien Co., Ltd
   Bài viết
   428
   Cảm ơn
   830
   Được cảm ơn 1,329 lần, trong 256 bài

   Smile Những từ tiếng Anh kinh khủng nhất

   Bạn có tự tin với vốn từ vựng tiếng Anh của mình? Nếu có, hãy thử phát âm những từ có thể khiến ngay cả người có tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ cũng phải líu lưỡi hoặc “toát mồ hôi”.

   Tác giả Chang Lee Peng của trang Writinghood đã lập một danh sách 10 từ mà ông cho là khó phát âm nhất trong tiếng Anh.

   Hãy bắt đầu từ từ đơn giản, “ngắn”, và “dễ” phát âm nhất:

   1- Honorificabilitudinitatibus

   Từ này có 27 ký tự, xuất hiện trong tác phẩm “Love’s Labour’s Lost” của Shakespeare, với nghĩa là “vinh quang”

   2 - Antidisestablishmentarianism

   Từ này gồm 28 ký tự, có nghĩa là “sự phản đổi việc tách nhà thờ ra khỏi nhà nước” theo giải thích của Dictionary.com. Thủ tướng Anh William Ewart Gladstone (1809- 1898) đã từng trích dẫn từ này trong một bài diễn văn.

   3 - Floccinaucihihilipilification

   Từ này gồm 29 ký tự, có nghĩa là “hành động hay thói quen từ chối giá trị của một số thứ nhất định”

   4 - Supercalifragilisticexpialidocious

   Từ này gồm 34 ký tự, xuất hiện trong bộ phim “Marry Poppins”, và mang nghĩa là “tốt”.

   5 - Hepaticocholecystostcholecystntenterostomy

   Từ này gồm 42 ký tự, xuất hiện trong cuốn “Từ điển y khoa”, do tác giả Gao De biên soạn. Đây là một thuật ngữ dùng trong phẫu thuật, có nghĩa là phẫu thuật đặt ống nhân tạo giữa ruột với túi mật.

   6 - Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis

   Từ này gồm 45 ký tự, xuất hiện trong phiên bản thứ 8 của từ điển Webster, có nghĩa là “bệnh ho dị ứng do hít phải nhiều bụi”.

   7 - Antipericatametaanaparcircum - volutiorectumgustpoops

   Từ này gồm 50 ký tự, tên một cuốn sách cổ của tác giả người Pháp.

   8 - Osseocaynisanguineovisceri - cartilagininervomedullary

   Từ dài 51 ký tự này là một thuật ngữ liên quan đến ngành giải phẫu học. Nó từng xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết “Headlong Hall” của một nhà văn người Anh.

   9 - Aequeosalinocalcalinoceraceoa - luminosocupreovitriolie

   Từ này dài 52 ký tự, là sáng tạo của giáo sư-bác sỹ Edward Strother người Anh, dùng để chỉ thành phần cấu tạo của loại nước khoáng tìm thấy tại Anh.

   10 - Bababadalgharaghtakamminarronn - konnbronntonnerronntuonnthunntro - varrhounawnskawntoohoohoordenenthurnuk

   Dài đúng 100 ký tự, từ này xuất hiện trong cuốn “Finnegan wake” của tác giả Andean James Joyce (1882- 1942) người Ai Len.

   11 - Lopadotemachoselachogaleokranio - leipsanodrimhypotrimmatosi - lphioparamelitokatakechymenokich - lepikossyphophattoperisteralektr - yonoptekephalliokigklopeleiolagoiosi - raiosiraiobaphetraganopterygon

   Từ tiếng Anh gồm 182 ký tự này có xuất xứ từ tiếng Hy Lạp, trong vở hài kịch “Ecclesiazusae” của tác giả Aristophanes (448- 385) người Hy Lạp. Từ này mang nghĩa là các loại thức ăn nhiều gia vị chế biến từ rau và thịt bò.

   12 - Từ dài kinh khủng dưới đây có tổng cộng 1913 ký tự:

   Methionylglutaminylarginyltyrosy -
   lglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminy -
   lleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycyla -
   lanylphenylalanylvalylprolyphenylalanYlvalythre -
   onylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylg -
   lutamylglutaminylsErylleucyllysylisoleucy -
   laspartylthreonylleucylIsoleucylglutamy -
   lalanylglycylalanylasparthlalanylleucylg -
   lutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylse -
   Rylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylp -
   RolylthreOnylisoleucylglutaminylasPfraginylal -
   anylthreonylleucylarfinylalanylphenylalanylalany -
   lalanylglycylvalythreonylprolylalanylglutaminy -
   lcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucy -
   lalanylleuOylisoleucylarginylglutaminy -
   llysyhistidylprolylthreonylisoleucylproly -
   lisoleucylglycylleucylmethionyltyrosylalany -
   lasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginy -
   llysyglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalany -
   lthrosylalanylglutaminylcsteinylglutamyllysylva -
   lylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalny -
   laspartylvalylprolylvalylglUtaminylglutamylsery -
   lalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalany -
   lalanylleucylarginylhistidylasparaginyvalylalany -
   lprolylisoleucylprolylisoleucylphenylalanylisoleuc y -
   lphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylasparty lalany -
   laspartylaspartylaspartylleucylleucylarginy -
   glutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycy -
   larginylglycyltyrosylthreonyltyrOsylleucyl -
   leucylserylarginylalanylglycylvalylthreony -
   lglycylalanylglutamYlasparainylarginylalany -
   lalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidy -
   lleucylValylalanyllysylleucyllysylglutamy -
   ltyrosylasparaginylalanylalanylprolylpro -
   lylleucylglutaminylglgycylphenylalanylglycy -
   lisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminy -
   lvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalany -
   lglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylsery -
   lglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoIeucy -
   lisoleucylglutamylglutaminylHistidylasparaginy -
   liSoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionyl -
   leucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanyl -
   calylglutaminylprolylmethionlysylalanylalanylt -
   hreonylarginylserine


   Những ký tự liên tiếp dài loằng ngoằng trên là tên hoá học của một chất chứa 267 loại amino axít enzyme.


   Theo Writinghood

   --------------------------------------------------------------------------------
   Xem bài viết cùng chuyên mục:

   0977.960.960 ( Mr.Long)
   Yahoo/Skype: nguyenlongdp
   Email: info@webdien.com

  2. The Following 4 Users Say Thank You to nguyenlongdp For This Useful Post:


  3. #2
   Tham gia
   06-04-2008
   Địa chỉ
   http://www.thietkewebvietnam.com
   Bài viết
   9
   Cảm ơn
   0
   Thanked 1 Time in 1 Post

   Mặc định

   đố bà kon từ tiếng anh nào được cho là dài nhất???

   trả lời đúng có thưởng

  4. #3
   Tham gia
   16-04-2008
   Địa chỉ
   Hồ Chí Minh City
   Bài viết
   12
   Cảm ơn
   0
   Được cảm ơn 3 lần, trong 3 bài

   Mặc định

   Từ "long" Phải Không Pác ?
   Thiên thu vạn cổ yêu là khổ
   Vạn cổ thiên thu khổ vẫn yêu !

  5. #4
   Tham gia
   06-04-2008
   Địa chỉ
   http://www.thietkewebvietnam.com
   Bài viết
   9
   Cảm ơn
   0
   Thanked 1 Time in 1 Post

   Smile

   Trích dẫn Gửi bởi tuan-584 Xem bài viết
   Từ "long" Phải Không Pác ?
   sai, đó là smiles, 2 chữ s cách nhau 1 mile = 1 dặm

  6. #5
   Tham gia
   29-04-2008
   Địa chỉ
   Hanoi
   Bài viết
   15
   Cảm ơn
   0
   Được cảm ơn 12 lần, trong 5 bài

   Mặc định

   sai nốt, đó là từ longest đúng không. Nhìn nghĩa đen của nó là đúng roài, he he
   {^_^} Đưa em về bên giấc mơ xanh
   Khờ dại thế cỏ vẫn xanh màu cỏ
   {^_^}

  7. #6
   Tham gia
   11-10-2010
   Bài viết
   1
   Cảm ơn
   0
   Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

   Mặc định Ðề: Những từ tiếng Anh kinh khủng nhất

   học mà tui thuộc được tui chít lun.> <

  8. #7
   Tham gia
   28-04-2010
   Địa chỉ
   hcmc,vn
   Bài viết
   14
   Cảm ơn
   42
   Thanked 1 Time in 1 Post

   Mặc định Ðề: Những từ tiếng Anh kinh khủng nhất

   nhìn những từ này tui thấy chóng mặt quá mấy pro ơi!kêu tui học chắc tui khùng quá...á

  9. #8
   Tham gia
   14-12-2010
   Bài viết
   62
   Cảm ơn
   28
   Được cảm ơn 26 lần, trong 10 bài

   Mặc định Ðề: Những từ tiếng Anh kinh khủng nhất

   nhìn mấy từ đó mà nản quá. à, luôn tiện cho mình hỏi thì trong tiếng việt thì từ nào dài nhất nhỉ???

  10. #9
   Tham gia
   29-10-2010
   Bài viết
   18
   Cảm ơn
   12
   Được cảm ơn 5 lần, trong 4 bài

   Mặc định Ðề: Những từ tiếng Anh kinh khủng nhất

   nghieng (nghieng minh)/ khuyech (khuyech dai)
   7 ky tu
   neu dung hay nhan THANK
   +++---o0o---+++

  11. #10
   Tham gia
   31-10-2010
   Bài viết
   1,323
   Cảm ơn
   1,253
   Được cảm ơn 1,514 lần, trong 707 bài

   Mặc định Ðề: Những từ tiếng Anh kinh khủng nhất

   Trích dẫn Gửi bởi kimchung Xem bài viết
   nghieng (nghieng minh)/ khuyech (khuyech dai)
   7 ky tu
   neu dung hay nhan THANK
   +++---o0o---+++
   Định bấm nút thanks cho bạn, nhưng không được, tiếc quá.
   Theo ý Lang..., trong tiếng Việt không có từ dài nhất và ngắn nhất.
   Từ DÀI có 3 ký tự và 1 dấu, từ NGẮN có 4 ký tự và 2 dấu. Như vậy, rõ ràng từ NGẮN dài hơn từ DÀI. Suy ra, cả 2 từ NGẮN và DÀI đều không có nghĩa.
   Kết luận: Không có từ NGẮN NHẤT và DÀI NHẤT trong tiếng Việt.
   iem hổng biết gì hết chơn á.

  12. Những thành viên đã cảm ơn langmantuoi50 vì bài viết hữu ích:


  Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

  Trả lời với tài khoản Facebook

  Các Chủ đề tương tự

  1. Top 5 siêu sao bóng đá trâu bò đến kinh dị
   Bởi wd.support trong diễn đàn THỂ THAO
   Trả lời: 4
   Bài cuối: 23-08-2014, 14:38

  Tag của Chủ đề này

  Văn Võ Trạng Nguyên
  Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
  Đặc Cảnh Diệt Ma
  Khử Ma Đạo Trưởng
  Cương Thi Diệt Tà
  Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
  NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016