Đây là bài báo cáo của GS. Nguyễn Tiến Dũng ở Đại học Toulouse, Pháp tại một seminar về toán tài chính và đầu tư về năng lượng mặt trời, phân tích trên quan điểm kinh tế, tài chính.

Báo cáo này được GS post lên trang web cá nhân của mình tại địa chỉ: http://zung.zetamu.net/2011/03/solar-power-industry-analysis/

Cu Tí đã xin phép GS Dũng được copy lại bài này sang webdien. Hy vọng là sẽ có người đọc và thấy có ích lợi gì đó. Nếu anh chị nào quan tâm thì có thể vào trang web đó của GS Dũng để thảo luận thêm như nguyên văn lời của GS:
Bảo Huy có thể copy lại được. Nếu các bạn nào quan tâm thì có thể ra đây thảo luận thêm về thông tin và phân tích cho ngành này. Chú ý là các số liệu trong bài tôi viết có thể không hoàn toàn chính xác.
Dưới đây là toàn văn bài báo cáo.

Solar Power Industry Analysis

(This is a report that I made for a seminar on financial mathematics and investing, and a small investment fund created by the participants of this