Em cũng đang học thêm tý điện tử mà khó quá. không biết có bác nào nhận để tự không ?