uh.đắt thế thì họ mới lắp thử nghiệm có 4 cái.nhưng đó cũng là điều đáng khích lệ rồi!