• Webdien.com - Cầu nối dân điện


  1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp


 • Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
   Tham gia
   30-11-2010
   Địa chỉ
   Đại dương xanh
   Bài viết
   103
   Cảm ơn
   29
   Được cảm ơn 42 lần, trong 20 bài

   Mặc định [Help] Xin code PWM P89V51RD2

   Huỳnh Thanh Vũ
   Cơ Khí Anpha
   Chuyên sản xuất các loại máy đóng gói tự động
   0977 735 033

  2. #2
   Tham gia
   05-04-2010
   Bài viết
   21
   Cảm ơn
   1
   Thanked 1 Time in 1 Post

   Mặc định Ðề: [Help] Xin code PWM P89V51RD2

   Trích dẫn Gửi bởi thanhvu_tv87 Xem bài viết
   Mình biết là P89V51RD2 có P1.3 --> p1.7 PWM. vì mới tìm hiểu nên chưa biết gì về nó. Mình không biết lập trình PWM nó như thế nào! Mong các pro giúp mình nhé! xin cảm ơn!
   hi vọng cái này giúp được bạn. đây là luận văn lúc trước của mình
   $MOD51

   CMOD DATA 0D9H
   CCON DATA 0D8H
   CCAP0H DATA 0FAH
   CCAP1H DATA 0FBH
   CCAP2H DATA 0FCH
   CCAP3H DATA 0FDH
   CCAP4H DATA 0FEH
   CCAP0L DATA 0EAH
   CCAP1L DATA 0EBH
   CCAP2L DATA 0ECH
   CCAP3L DATA 0EDH
   CCAP4L DATA 0EEH

   CCAPM0 DATA 0DAH
   CCAPM1 DATA 0DBH
   CCAPM2 DATA 0DCH
   CCAPM3 DATA 0DDH
   CCAPM4 DATA 0DEH

   CH DATA 0F9H
   CL DATA 0E9H
   IPH DATA 0B7H
   CKCON DATA 08FH
   AUXR DATA 08EH
   AUXR1 DATA 0A2H

   CF BIT 0DFH
   CR BIT 0DEH
   CCF0 BIT 0D8H
   CCF1 BIT 0D9H
   CCF2 BIT 0DAH
   CCF3 BIT 0DBH
   CCF4 BIT 0DCH

   PWM_1 DATA CCAP1H


   XUATVESTER EQU P3

   ENTER BIT P2.0
   NEXT BIT P2.1
   REV BIT P2.3
   FWD BIT P2.4
   REW BIT P2.2
   STOP BIT P2.5
   RS BIT P1.0
   RW BIT P1.1
   EN BIT P1.2

   UPDATE BIT 7FH


   BIEN_H EQU 7FH
   BIEN_L EQU 7EH
   TANSO EQU 7DH
   KQ0 EQU 7CH
   KQ1 EQU 7BH
   KQ2 EQU 7AH

   KT1 EQU 79H
   KT2 EQU 78H
   KT3 EQU 77H
   KT4 EQU 76H
   KT5 EQU 75H
   KT6 EQU 74H
   KT7 EQU 73H
   KT8 EQU 72H
   KT9 EQU 71H
   KT10 EQU 70H
   KT11 EQU 6FH
   KT12 EQU 6EH
   KT13 EQU 6DH
   KT14 EQU 6CH
   KT15 EQU 6BH
   KT16 EQU 6AH

   DIENAP EQU 69H
   TANSO_RUN EQU 68H

   ORG 00H
   LJMP MAIN
   ORG 000BH
   LJMP XUATXUNG
   ORG 30H
   MAIN:
   MOV R0,#7FH
   XOA:
   MOV @R0,#00H
   DEC R0
   CJNE R0,#01H,XOA
   MOV IE,#82H ; KHAI BAO NGAT
   MOV TMOD,#11H ; KHOI DONG TIMER
   MOV TCON,#00H
   ; MOV CKCON,#01011111B ; KHOI DONG PWM
   ; MOV CCAPM1,#01000010B ; KHAI BAO CHAN PWM
   SETB CR
   MOV KT1,#'T'
   MOV KT2,#'A'
   MOV KT3,#'N'
   MOV KT4,#' '
   MOV KT5,#'S'
   MOV KT6,#'O'
   MOV KT7,#' '
   MOV KT8,#'='
   MOV KT14,#'H'
   MOV KT15,#'z'
   MOV KT16,#' '
   MOV KT9,#' '
   MOV KT10,#' '

   ACALL CTC_KHOIDONG   MAIN4:
   ACALL DELAY100
   MOV R4,P2
   CJNE R4,#0FEH,NEXT_1 ; SET NUT NHAN ENTER
   SETB UPDATE ; TAO CO NHO
   JMP MAIN4
   NEXT_1:
   CJNE R4,#0FDH,REV_1 ; SET NUT NHAN NEXT TANG TAN SO
   INC TANSO
   MOV R3,TANSO
   CJNE R3,#121,NEXT1
   MOV TANSO,#00H
   NEXT1:
   MOV A,TANSO
   ACALL CTC_HT_TS
   SJMP MAIN4
   REV_1:
   CJNE R4,#0F7H,FWD_1 ; SET NUT NHAN REV GIAM TAN SO
   DEC TANSO
   MOV R3,TANSO
   CJNE R3,#0FFH,REV1
   MOV TANSO,#120
   REV1:
   MOV A,TANSO
   ACALL CTC_HT_TS
   SJMP MAIN4
   FWD_1:
   CJNE R4,#0EFH,REW_1 ; SET NUT CHAY THUAN
   SJMP CHAYTHUAN
   REW_1:
   CJNE R4,#0FBH,MAIN4 ; SET NUT CHAY NGHICH
   SJMP CHAYNGHICH


   MAIN1:
   JNB STOP,DUNG
   SJMP MAIN1

   CHAYTHUAN:
   SETB P1.3
   SETB TR0
   SETB TF0
   SOSANH1:
   MOV A,TANSO_RUN
   ACALL CTC_HT_TS
   MOV A,TANSO_RUN
   CLR C
   CJNE A,TANSO,NHO_HON1 ; SO SANH GIUA TAN SO CAI DAT VA TAN SO BIEN TAN CHAY
   JMP MAIN1
   NHO_HON1:
   JNC LON_HON1
   INC TANSO_RUN
   ACALL DELAY100
   SJMP SOSANH1
   LON_HON1:
   DEC TANSO_RUN
   ACALL DELAY100
   SJMP SOSANH1

   CHAYNGHICH:
   CLR P1.3
   SETB TR0
   SETB TF0
   SOSANH2:
   MOV A,TANSO_RUN
   ACALL CTC_HT_TS
   MOV A,TANSO_RUN
   CLR C
   CJNE A,TANSO,NHO_HON2 ; SO SANH GIUA TAN SO CAI DAT VA TAN SO BIEN TAN CHAY
   JMP MAIN1
   NHO_HON2:
   JNC LON_HON2
   INC TANSO_RUN
   ACALL DELAY100
   SJMP SOSANH2
   LON_HON2:
   DEC TANSO_RUN
   ACALL DELAY100
   SJMP SOSANH2
   DUNG:
   CLR TR0
   MOV XUATVESTER,#00H
   JMP MAIN4

   XUATXUNG: ; CHUONG TRINH NGAT

   CLR TR0
   CLR TF0
   PUSH ACC
   PUSH PSW
   MOV PWM_1,#0FFH
   JNB UPDATE,XUNG_1
   ;================================================= ==== ; THAY DOI TAN SO VA DIEN AP
   MOV A,TANSO_RUN
   MOV DPTR,#MUC_HIGH
   MOVC A,@A+DPTR
   MOV BIEN_H,A
   MOV A,TANSO_RUN
   MOV DPTR,#MUC_LOW
   MOVC A,@A+DPTR
   MOV BIEN_L,A
   MOV A,TANSO_RUN
   MOV DPTR,#DIEN_AP
   MOVC A,@A+DPTR
   MOV DIENAP,A
   CLR UPDATE
   ;================================================= == ;
   XUNG_1:
   ;================================================= =================
   MOV TH0,BIEN_H ;THAY BIEN CAO BIEN_H
   MOV TL0,BIEN_L ;THAY BIEN THAP
   ;================================================= =================
   SETB TR0
   MOV A,R6
   RL A
   RL A
   MOV XUATVESTER,A
   MOV PWM_1,DIENAP ; BAM XUNG DIEN AP
   INC R6
   CJNE R6,#7,EXIT1
   MOV R6,#01H
   EXIT1:
   POP PSW
   POP ACC
   RETI

   CTC_HT_TS:
   ;================================================= ======== ;CHUONG TRINH CHUYEN DOI TAN SO SANG BCD VA XUAT RA LCD
   MOV B,#10
   DIV AB
   MOV KQ0,B
   MOV B,#10
   DIV AB
   MOV KQ1,B
   MOV KQ2,A
   MOV DPTR,#MASO
   MOVC A,@A+DPTR
   MOV KT11,A
   MOV A,KQ1
   MOVC A,@A+DPTR
   MOV KT12,A
   MOV A,KQ0
   MOVC A,@A+DPTR
   MOV KT13,A
   MOV A,#0C0H ; BAT DAU O DONG THU HAI
   CALL FUNTION
   MOV R0,#KT1
   ;================================================= ======
   HT_TS1:
   CALL DELAY50
   MOV A,@R0
   DEC R0
   CALL DISPLAY
   CJNE R0,#69H,HT_TS1
   RET

   CTC_KHOIDONG:
   CALL KHOITAO_LCD
   MOV P0,#0H
   MOV A,#80H
   CALL FUNTION
   MOV DPTR,#STRING1
   MOV R7,#16
   NHAN:
   CALL DELAY100
   MOV A,#00H
   MOVC A,@A+DPTR
   INC DPTR
   CALL DISPLAY
   DJNZ R7,NHAN
   CALL DELAY

   MOV A,#0C0H
   CALL FUNTION
   MOV DPTR,#STRING2
   MOV R7,#16
   NHAN1:
   CALL DELAY100
   MOV A,#00H
   MOVC A,@A+DPTR
   INC DPTR
   CALL DISPLAY
   DJNZ R7,NHAN1
   CALL DELAY

   MOV A,#80H
   CALL FUNTION
   MOV DPTR,#STRING3
   MOV R7,#16
   NHAN2:
   CALL DELAY50
   MOV A,#00H
   MOVC A,@A+DPTR
   INC DPTR
   CALL DISPLAY
   DJNZ R7,NHAN2
   CALL DELAY
   MOV A,TANSO
   CALL CTC_HT_TS
   RET

   KHOITAO_LCD:
   CLR RW
   CLR RS
   CLR EN
   MOV P0,#01H
   CALL DELAY100
   SETB EN
   CLR EN
   MOV P0,#38H
   CALL DELAY100
   SETB EN
   CLR EN
   MOV P0,#00001110B
   CALL DELAY50
   SETB EN
   CLR EN
   MOV P0,#00000110B
   CALL DELAY50
   SETB EN
   CLR EN
   RET

   FUNTION:
   CLR RS
   JMP WRITE_RAM
   DISPLAY:
   SETB RS
   WRITE_RAM:
   MOV P0,A
   CALL DELAY50
   SETB EN
   CLR EN
   CLR RS
   RET

   DELAY50:
   MOV R4,#25
   DJNZ R4,$
   RET
   DELAY:
   MOV R3,#20
   LOOP1:
   MOV TH1,#HIGH(-25000)
   MOV TL1,#LOW(-25000)
   SETB TR1
   JNB TF1,$
   CLR TR1
   CLR TF1
   DJNZ R3,LOOP1
   RET


   DELAY100:
   MOV R3,#6
   LOOP2:
   MOV TH1,#HIGH(-10000)
   MOV TL1,#LOW(-10000)
   SETB TR1
   JNB TF1,$
   CLR TR1
   CLR TF1
   DJNZ R3,LOOP2
   RET


   STRING1:
   DB ' KHOA CO_DIENTU'
   STRING2:
   DB ' LUAN VAN TNDH'
   STRING3:
   DB ' DE TAI BIEN TAN'
   MASO:
   DB '0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'

   MUC_HIGH:
   DB 00H,00H,00H,26H,05DH,07DH,93H,0A2H,0AEH,0B7H,0BEH ;0 DEN 10
   DB 0C4H,0C9H,0CDH,0D1H,0D4H,0D7H,0D9H,0DBH,0DDH,0DFH ;11 DEN 20
   DB 0E0H,0E2H,0E3H,06FH,0E5H,0E6H,0E7H,0E8H,0E9H,0EAH ;21 DEN 30
   DB 0EAH,0EBH,0ECH,0ECH,0EDH,0EDH,0EEH,0EEH,0EFH,0EFH ;31 DEN 40
   DB 0F0H,0F0H,0F0H,0F1H,0F1H,0F1H,0F2H,0F2H,0F2H,0F2H ;41 DEN 50
   DB 0F3H,0F3H,0F3H,0F3H,0F4H,0F4H,0F4H,0F4H,0F4H,0F5H ;51 DEN 60
   DB 0F5H,0F5H,0F5H,0F5H,0F5H,0F6H,0F6H,0F6H,0F6H,0F6H ;61 DEN 70
   DB 0F6H,0F6H,0F7H,0F7H,0F7H,0F7H,0F7H,0F7H,0F7H,0F7H ;71 DEN 80
   DB 0F7H,0F8H,0F8H,0F8H,0F8H,0F8H,0F8H,0F8H,0F8H,0F8H ;81 DEN 90
   DB 0F8H,0F8H,0F8H,0F8H,0F9H,0F9H,0F9H,0F9H,0F9H,0F9H ;91 DEN 100
   DB 0F9H,0F9H,0F9H,0F9H,0F9H,0F9H,0F9H,0F9H,0FAH,0FAH ;101 DEN 110
   DB 0FAH,0FAH,0FAH,0FAH,0FAH,0FAH,0FAH,0FAH,0FAH,0FAH ;111 DEN 120
   MUC_LOW:
   DB 00H,00H,00H,0FBH,03CH,0CAH,07DH,0FDH,09EH,0A8H,0E4 H ;0 DEN 10
   DB 0CFH,0BFH,0EAH,07EH,98H,04EH,0B3H,0D4H,0BBH,72H ;11 DEN 20
   DB 0EFH,27H,0B1H,67H,0F2H,0F5H,0E2H,0BFH,08CH,04BH ;21 DEN 30
   DB 0FFH,0A7H,044H,0D9H,065H,0E9H,066H,0DDH,04DH,0B8H ;31 DEN 40
   DB 01EH,07FH,0DBH,33H,87H,0D8H,25H,06FH,0B6H,0FAH ;41 DEN 50
   DB 03BH,07AH,0B6H,0F1H,29H,05FH,93H,0C5H,0F6H,25H ;51 DEN 60
   DB 53H,07FH,0A9H,0D3H,0FBH,22H,47H,06CH,90H,0B2H ;61 DEN 70
   DB 0D4H,0F4H,14H,33H,51H,06EH,08AH,0A6H,0C1H,0DCH ;71 DEN 80
   DB 0F5H,00EH,27H,03FH,56H,05BH,83H,99H,0AEH,0C3H ;81 DEN 90
   DB 0D7H,0EBH,0FFH,0EEH,25H,37H,49H,05AH,06BH,07CH ;91 DEN 100
   DB 08DH,09DH,0ADH,0BCH,0CCH,0DBH,0E9H,0F8H,06H,14H ;101 DEN 110
   DB 21H,02FH,03CH,49H,56H,62H,06EH,07BH,86H,92H ;111 DEN 120
   DIEN_AP:
   DB 0FFH,0FFH,0FFH,0F0H,0EBH,0E6H,0E0H,0DBH,0D6H,0D1H, 0CCH ;0 DEN 10
   DB 0C7H,0C2H,0BDH,0B8H,0B3H,0ADH,0A8H,0A3H,09EH,99H ;11 DEN 20
   DB 94H,08AH,08FH,85H,80H,07AH,75H,70H,06BH,66H ;21 DEN 30
   DB 61H,05CH,57H,52H,04DH,47H,42H,03DH,38H,33H ;31 DEN 40
   DB 02EH,29H,24H,01FH,01AH,14H,0FH,0AH,5H,00H ;41 DEN 50
   DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ; 51 DEN 60
   DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ; 61 DEN 70
   DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ; 71 DEN 80
   DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ; 81 DEN 90
   DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ; 91 DEN 100
   DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ; 101 DEN 110
   DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H ; 111 DEN 120
   END

  3. #3
   Tham gia
   16-04-2012
   Bài viết
   79
   Cảm ơn
   0
   Được cảm ơn 36 lần, trong 24 bài

   Mặc định Ðề: [Help] Xin code PWM P89V51RD2

   Các bạn đi làm bên lập trình máy tự động, có dùng vi điều khiển nhiều không? Anh thanhvu_tv87 quê Trà Vinh phải không?
   Không biết quan niệm của người ta như thế nào mà hễ làm cái gì có tự động là nghĩ ngay dùng PLC, trong khi theo mình thì nhiều trường hợp vi điều khiển vẫn làm tuốt hết.

  Trả lời với tài khoản Facebook

  Các Chủ đề tương tự

  1. Trợ giúp - Giúp chỉnh sửa code lập trình plc s7-200
   Bởi shanxio trong diễn đàn PLC
   Trả lời: 11
   Bài cuối: 24-10-2014, 14:04
  2. Trợ giúp - giúp đỡ viết code dùm
   Bởi langtutimgirl14 trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiển
   Trả lời: 3
   Bài cuối: 24-10-2013, 17:09
  3. Trợ giúp - Giúp em viết code chương trình này bằng ngôn ngữ C
   Bởi nhattiendaubac trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiển
   Trả lời: 3
   Bài cuối: 14-09-2013, 20:05
  4. Trợ giúp - Có pro nào hiểu và giải thích giúp e đoạn code này với
   Bởi hauik4 trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiển
   Trả lời: 3
   Bài cuối: 12-01-2013, 14:02
  5. Trợ giúp - bác nào xem dùm em xem code sai chỗ nào cái.
   Bởi levietcanh trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiển
   Trả lời: 4
   Bài cuối: 24-11-2011, 19:37
  Văn Võ Trạng Nguyên
  Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
  Đặc Cảnh Diệt Ma
  Khử Ma Đạo Trưởng
  Cương Thi Diệt Tà
  Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
  NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016