• Webdien.com - Cầu nối dân điện


  1. Nhận ngay TÚI DỤNG CỤ CHUYÊN DỤNG FLUKE


   Schneider Electric

 • Kết quả 1 đến 9 của 9
  1. #1
   Tham gia
   03-09-2011
   Bài viết
   27
   Cảm ơn
   26
   Được cảm ơn 4 lần, trong 3 bài

   Mặc định Inrush current in transformer

   Chào tất cả mọi người, em là người mới tham gia Weddien, có vấn đề mong mọi người giúp đỡ:
   "inrush current in transformer" là gì? đây có phải là hiện tượng dòng khởi động của MBA ko? hay đây là dòng điện từ hóa trong MBA?
   nguyên nhân sinh ra hiện tượng này và đặc điểm của nó là gì?
   Rất mong nhận được câu trả lời của mọi người.
   Thanks!!!!!!!!!!!

   --------------------------------------------------------------------------------
   Xem bài viết cùng chuyên mục:


  2. #2
   Tham gia
   28-07-2011
   Địa chỉ
   HaNoi
   Bài viết
   184
   Cảm ơn
   19
   Được cảm ơn 48 lần, trong 38 bài

   Mặc định Ðề: Inrush current in transformer

   "inrush current in transformer" là dòng điện xung kích khi đóng MBA không tải vào lưới điện, trong quá trình quá độ này dòng điện này sẽ rất lớn và có các thành phần sóng hài
   còn về chi tiết thì bạn đọc sách nhé
   Toshiba Transmission-Distribution Systems.VN
   Relay & Substation Automation System
   M:+84984518910

  3. Những thành viên đã cảm ơn nguyennguyen vì bài viết hữu ích:


  4. #3
   Tham gia
   03-09-2011
   Bài viết
   27
   Cảm ơn
   26
   Được cảm ơn 4 lần, trong 3 bài

   Mặc định Ðề: Inrush current in transformer

   bạn có thể chỉ ra cho mình nguồn tài liệu mà bạn tham khảo về vấn đề này không?
   mình đã đọc nhiều tài liệu tiếng Việt mà không thấy tài liệu nào nói chuyên sâu về vấn đề này hết.
   Tài liệu tiếng Anh thì mình tìm được trên mạng nhưng không có gì bảo đảm là đáng tin cậy.
   Tài liệu đáng tin cậy nhất là các bài báo của IEEE nhưng phải tốn 10$ mới down được bài.
   Thanks bạn trước !!!!!!!!!!!!!!!!!

  5. #4
   Tham gia
   03-09-2011
   Bài viết
   27
   Cảm ơn
   26
   Được cảm ơn 4 lần, trong 3 bài

   Mặc định Ðề: Inrush current in transformer

   tôi có một số tài liệu tiếng Anh của một ông tiến sĩ Iran nè:
   Nhưng đọc hoài không hiểu, tại vì nội dung của nó đề cập rất giống nội dung nói về dòng điện từ hóa: bạn có hiểu theo cách nào xin chỉ giáo cho. Nội dung như sau:
   ELECTRONICS AND ELECTRICAL ENGINEERING
   ISSN 1392 – 1215 2011. No. 3(109)
   ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA
   ELECTRICAL ENGINEERING
   T 190 ──────────────── ────
   ELEKTROS INŽINERIJA
   Calculation and Analysis of Transformer Inrush Current Based on
   Parameters of Transformer and Operating Conditions
   M. Jamali, M. Mirzaie, S. Asghar Gholamian
   Department of Electrical and Computer Engineering, Babol University of Technology,
   P. O. Box. 484, Shariaty Ave., Babol, Iran, phone: +981113239214, e-mail: m.jamali@stu.nit.ac.ir
   energizing circuit impedance and remanent flux on the
   Introduction
   characteristics of inrush current are investigated in detail.
   Magnetizing inrush current in transformers results
   from any abrupt changes of the magnetizing voltage. This Fundamentals of Inrush Current
   current in transformer may be caused by energizing an
   It is very well known that a transformer will
   unloaded transformer, occurrence of an external fault,
   experience magnetizing inrush current during energization.
   voltage recovery after clearing an external fault and out-of-
   Inrush current occurs in a transformer whenever the
   phase synchronizing of connected generator [1-2]. Because
   residual flux does not match the instantaneous value of the
   the amplitude of inrush current can be as high as a short-
   steady-state flux which would normally be required for the
   circuit current, a detailed analysis of the magnetizing
   particular point on the voltage waveform at which the
   inrush current under various conditions is necessary for the
   circuit is closed [13].
   concerns of a protective system for the transformers. In
   For the explanation of the mechanism causing inrush
   this regard, some numerical and analytical methods have
   current in a transformer’s primary winding when
   been proposed in the literature. In [3], analytical
   connected to an AC voltage source, we consider (1), where
   expressions for the magnetic fluxes of no-load three-phase
   λ and v are the instantaneous flux in a transformer core and
   transformer is presented that can be used for inrush current
   voltage drop across the primary winding, respectively
   calculation. In [4], by analytical solution of two differential
   equations that governs the behavior of a transformer, the (1)
   .
   magnetic flux and inrush current are determined. For
   modeling transformer core including hysteresis, [5] used
   As we see from (1), the rate of change of
   Jiles-Atherton theory and presented a new algorithm on a instantaneous flux in a transformer core is proportional to
   sample transformer. In [6], an analytic formula is presented
   the instantaneous voltage drop in the primary winding or
   to calculate the peak inrush current of a nonlinear inductor on the other hand, the flux waveform is the integral of the
   with a series resistor. In [7], a simple model for the voltage waveform. In continuously-operating transformer,
   transient period of inrush current is presented. This model
   these two waveforms are shifted by 90°. But a significant
   is developed from the structural parameters of transformer. difference exists between continuous-mode operation and
   To avoid malfunctiom of protection system under energization of a transformer. During continuous
   magnetizing inrush current, many researches are conducted
   operation, the flux level is at its negative peak when
   for the discrimination of inrush current from internal fault voltage is at its zero point, but during energization the flux
   currents. For example, in [8-10], inrush current are has to start at zero. So, for a rising voltage just started from
   discriminated from internal fault current by second
   zero, the magnetic flux will reach approximately twice its
   harmonic criterion. For discrimination of these currents, normal peak as it integrates the area under the voltage
   [11] used the sum of active power flowing into the waveform’s first half-cycle. This amount of flux, because
   transformer from each terminal. In [12], a criterion
   of the nonlinear characteristic of the magnetization curve,
   function in terms of difference of amplitude of wavelet causes saturation of the transformer. During saturation,
   coefficients is defined. Then by using this criterion disproportionate amounts of mmf are needed to generate
   function for three phases, the internal faults are
   magnetic flux. This means the winding current, which
   discriminated from the inrush current. creates the mmf to cause flux in the core, will
   In this paper, first, the fundamentals of inrush current
   disproportionately rise to a value easily exceeding twice its
   and the formulas that are used for calculation it, are
   normal peak. Fig. 1 shows the generation of inrush current
   presented. Then a one-phase transformer is simulated in in a transformer. As seen from the figure, exceeding flux
   MATLAB and the effects of switching angle variation,
   17
   with those parameters are presented in [4], is selected. The
   from the knee point, results in large magnetizing current
   parameters of the equivalent circuit of this transformer
   that in some circumstances can be ten times of the rated
   referred to the 220V winding are shown in Table 1.
   current in a transformer.
   Fig. 2. Equivalent circuit of the transformer under no load
   Table 1. Parameters of the simulated transformer
   Fig. 1. Generation of inrush current in a transformer
   Rs (Ω) Ls (mH) Rp (Ω)
   Parameter
   The general equation that gives the amplitude of 15.476 12 7260
   Value
   inrush current as a function of time can be expressed as
   Also, the magnetization curve of the transformer is
   (2):
   given in (4) where i and λ are magnetizing current and flux
   respectively

   . , (2)
   where Vm – maximum applied voltage; Zt – total impedance sinh 2.43 .
   63.084 10 (4)
   under inrush, including system; φ – energization angle; t –
   time; t0 – point at which core saturates; τ – time constant of It should be noted that equations (5)-(8) are used to
   transformer winding under inrush conditions; α – function calculate the fundamental and second harmonic
   of t0; Kw – accounts for 3 phase winding connection; Ks – components of inrush current, where N, T and f are number
   accounts for short-circuit power of network. of samples in each cycle, period and frequency of the
   For the purpose of designing a protective system for power system, respectively. Also, m indicates fundamental
   transformer, the peak value of inrush current is an and second components with the numbers 1 and 2,
   important factor. In these cases, a simplified equation can respectively. The sampling rate of 30 kHz has been used in
   be used to calculate the peak value of the first cycle of the this paper:
   inrush current. This equation is as follow
   2
   2.
   √2 . cos .2 . ,
   (3) (5)
   ,
   .
   where Vm – maximum applied voltage; L – air core
   inductance of the transformer; R – total dc resistance of the 2
   . sin .2 . , (6)
   transformer; BN – normal rated flux density of the
   transformer core; BR – remanent flux density of the
   transformer core; BS – saturation flux density of the core
   material.
   (7)
   ,
   As seen from the equations (2) and (3), the value of
   inrush current is dependent to the parameters of
   transformer and operating conditions. So a detailed
   %2 100. (8)
   analysis for finding the relations between the inrush
   current characteristics and these factors are needed.
   Effects of switching angle
   Simulation results
   In this section, the effect of switching angle variation
   When a transformer is energized under no load or
   on the characteristics of inrush current has been
   lightly loaded conditions, inrush current may flow in the
   investigated. The remanent flux (Br) for all switching
   primary circuit. In this situation, the equivalent circuit of
   angles is 0.826 Wb-coil. Also the source resistance has
   transformer can be shown as Fig. 2 where Rs, Ls, Rp, Lm
   been considered to zero. Fig. 3 shows the effect of
   and Rt are series resistance, series inductance, core losses
   different switching angles (θ) on the amplitude of inrush
   resistance, magnetizing inductance and source resistance
   current. As seen from the figure, the highest amplitude of
   respectively.
   inrush current is at 0 ̊ that is 5.52A. Also, it can be seen,
   In order to investigate the effects of some parameters
   increasing of the switching angle will decrease the
   of transformer or network on the inrush current of a typical
   amplitude of inrush current.
   transformer, a 120 VA, 60 Hz, (220/120) V transformer
   18
   inrush current. Also, it causes faster decay in the amplitude
   of inrush current. Therefore, it can be said that
   transformers located closer to the generating plants display
   higher amount of inrush currents lasting much longer than
   transformer installed electrically away from generator.
   Fig. 3. Effect of switching angle variation on the amplitude of
   inrush current
   The second harmonic content of inrush current is
   shown in Fig. 4. As seen from this figure, increasing of the
   switching angle causes to a decrease in the percentage
   Fig. 5. Effect of source resistance on the amplitude of inrush
   second harmonic.
   current
   The effect of source resistance in the percentage of
   second harmonic has been shown in Fig. 6. The results
   show that the amount of percentage of second harmonic
   will be decreased by increasing the source resistance.
   Fig. 4. Effect of switching angles in the percentage second
   harmonic
   It should be noted that, although, the highest
   amplitude of the inrush current appears in the first cycle
   and then decays, but the highest percentage second
   Fig. 6. Effect of source resistance in the percentage second
   harmonic does not necessarily appear in the first cycle. For
   harmonic
   instance as seen from Fig. 3 and Fig. 4, at θ=90 ̊, both
   amplitude and percentage second harmonic have been
   Effects of the remanent flux
   decreased with increasing cycle, but at θ=0 ̊, although the
   amplitude of inrush current have been decreased, but The effect of remanent flux on the first cycle peak
   second harmonic firstly increased and then decreased. This current at different switching angles is shown in Fig. 7. As
   is important when using second harmonic content to seen from figure, the first cycle peak current has large
   restrain the relay operation during magnetizing inrush change when the remanent flux varies. Also the results
   conditions. indicate that switching at θ=90 ̊ or Br=0 may not
   necessarily reduce the magnitude of inrush current. So, for
   Effects of source resistance
   reducing inrush current, an appropriate switching angle by
   considering remanent flux must be selected.
   In this case, the switching angle (θ) is 0 ̊. Also, the
   remanent flux (Br) is the same as the previous section. The
   Conclusions
   effects of source resistance have been considered by
   increasing Rt. Fig. 5 shows the effect of source resistance In this paper, the effects of some parameters on the
   on the amplitude of inrush current. As seen from figure, characteristics of inrush current are investigated in
   increasing source resistance will decrease the amplitude of MATLAB Simulink.
   19
   4. Vanti M. G., Bertoli S. L. Semianalytic solution for a simple
   model of inrush currents in transformers // IEEE Trans.
   Magnetics. – June, 2008. – Vol. 44. – No. 6. – P. 1270–1273.
   5. Vahidi B., Tavakoli M. R. B. An algorithm for evaluating
   inrush current in transformers using Jiles–Atherton theory of
   ferromagnetic hysteresis // IEEE Conf. Tencon, Hong Kong.
   – November, 2006. – P. 1–4.
   6. Wang Y., Abdulsalam S. G., Xu W. Analytical formula to
   estimate the maximum inrush current // IEEE Trans. Power
   Delivery. – April, 2008. – Vol. 23. – No. 2. – P. 1266–1268.
   7. Chen S. D., Lin R. L. Magnetizing inrush model of
   transformers based on structure parameters // IEEE Trans.
   Power Delivery. – July, 2005. – Vol. 20. – No. 3. – P. 1947–
   1954.
   8. Sykes J. A., Morrison I. F. A proposed method of harmonic
   restraint differential protecting of transformers by digital
   computer // IEEE Trans. Power App. Systems. – May, 1972.
   Fig. 7. Effect of remanent flux on first cycle peak current
   – Vol. PAS–91. – No. 3. – P. 1266–1272.
   9. Kasztenny B., Kulidjian A. An improved transformer inrush
   Results show that increasing switching angle at a
   restraint algorithm increases security while maintaining fault
   positive remanent flux or source resistance will decrease
   response performance // 53rd Annual Conference for
   the amplitude of inrush current. It has been shown that Protective Relay Engineers. – April, 2000. –P. 1–27.
   largest second harmonic content may not necessarily 10. Wang J. Hamilton R. Analysis of transformer inrush current
   appear at the first cycle. The effect of remanent flux on the and comparison of harmonic restraint methods in
   first cycle peak current shows that it has large changes transformers protection // 61st Annual Conference for
   when the remanent flux varies. Also, it has been concluded Protective Relay Engineers. – April, 2008. – P. 142–169.
   11. Yabe K. Power differential method for discrimination
   that for reducing inrush current, an appropriate switching
   between fault and magnetizing inrush current in transformers
   angle by considering remanent flux, must be selected.
   // IEEE Trans. Power Delivery. – July, 1997. – Vol. 12. – No.
   3. – P. 1109–1118.
   References
   12. Faiz J. Lotfi–Fard S. A novel wavelet–based algorithm for
   discrimination of internal faults from magnetizing inrush
   1. Blume L. F. Transformer Engineering. – New York: Wiley
   currents in power transformers // IEEE Trans. Power
   & Sons, 1951.
   Delivery. – October, 2006. – Vol. 21. – No. 4. – P. 1989–
   2. Karsai K., Kerenyi D. and Kiss L. Large power
   1996.
   transformers. – New York: Elsevier, 1987.
   13. Sonnemann W. K., Wagner C. L., Rockefeller G. D.
   3. L. Andriušienė, P. Kostrauskas, D. Mikalajūnas.
   Magnetizing Inrush Phenomena in Transformer Banks //
   Determination of the Magnetic Fluxes of No–Load Three–
   AIEE Transaction. – October, 1958. – Part III. – Vol. 77. – P.
   Phase Power Transformer // Electronics and Electrical
   884–892.
   Engineering. – Kaunas: Technologija, 2003. – No. 2(44). – P.
   43–47.
   Received 2010 07 04
   M. Jamali, M. Mirzaie, S. Asghar Gholamian. Calculation and Analysis of Transformer Inrush Current Based on Parameters
   of Transformer and Operating Conditions // Electronics and Electrical Engineering. – Kaunas: Technologija, 2011. – No. 3(109).
   – P. 17–20.
   An inrush current is a transient current with high amplitude that may occur when a transformer is energized under no load or lightly
   loaded conditions. The magnitude of inrush current may be as high as ten times or more times of transformer rated current. This could
   result in huge mechanical and thermal stresses on transformer in addition to inadvertent operation of the protective relay systems. This
   paper represents the effects of some factors on the inrush current of transformers. For this purpose, a one-phase transformer is simulated
   in MATLAB and the effects of switching angle variation, the energizing circuit impedance and the remanent flux on the characteristics
   of inrush current are investigated. The results show that increasing circuit resistance or switching angle will decrease inrush current
   amplitude. Also, it is concluded that for reducing inrush current, appropriate switching angle with respect to the remanent flux must be
   selected. The results can be used for a better understanding of the inrush current characteristics and proper actions of the protective
   system. Ill. 7, bibl. 13, tabl. 1 (in English; abstracts in English and Lithuanian).
   M. Jamali, M. Mirzaie, S. Asghar Gholamian. Transformatoriaus parametrų ir darbo sąlygų įtakos transformatoriaus
   įmagnetinimo srovei apskaičiavimas ir tyrimas // Elektronika ir elektrotechnika. – Kaunas: Technologija, 2011. – Nr. 3(109). –
   P. 17–20.
   Įmagnetinimo srovė yra didelės amplitudės momentinė srovė, kuri gali atsirasti, kai transformatorius susižadina, kai nėra jokios
   apkrovos arba kai ji maža. Įmagnetinimo srovė gali būti daugiau nei dešimt kartų didesnė už nominalią vertę. Toks poveikis, atsiradęs
   dėl mechaninių ir terminių procesų, neigiamai veikia reles. Aprašomi veiksniai, turintys įtakos įmagnetinimo srovei. Atliktas vienfazio
   transformatoriaus modeliavimas programų paketu Matlab, įvertinti pagrindiniai parametrai. Il. 7, bibl. 13, lent. 1 (anglų kalba;
   santraukos anglų ir lietuvių k.).
   20
   Sửa lần cuối bởi dcdien90; 06-09-2011 lúc 15:34. Lý do: link bị sai, thêm link mới

  6. #5
   Tham gia
   25-10-2010
   Địa chỉ
   Hcmc
   Bài viết
   103
   Cảm ơn
   164
   Được cảm ơn 52 lần, trong 36 bài

   Mặc định Ðề: Inrush current in transformer

   mình đưa lên đây cho mọi người thảo luận luôn, chứ dịch lõm bõm sợ hiểu sai vấn đề thì gay hơn, mình đọc sơ qua thì thấy nó nói khá rõ ràng
   Inrush current

   When a transformer is initially connected to a source of AC voltage, there may be a substantial surge of current through the primary winding called inrush current. This is analogous to the inrush current exhibited by an electric motor that is started up by sudden connection to a power source, although transformer inrush is caused by a different phenomenon.

   We know that the rate of change of instantaneous flux in a transformer core is proportional to the instantaneous voltage drop across the primary winding. Or, as stated before, the voltage waveform is the derivative of the flux waveform, and the flux waveform is the integral of the voltage waveform. In a continuously-operating transformer, these two waveforms are phase-shifted by 90o. Since flux (Φ) is proportional to the magnetomotive force (mmf) in the core, and the mmf is proportional to winding current, the current waveform will be in-phase with the flux waveform, and both will be lagging the voltage waveform by 90o:

   Let us suppose that the primary winding of a transformer is suddenly connected to an AC voltage source at the exact moment in time when the instantaneous voltage is at its positive peak value. In order for the transformer to create an opposing voltage drop to balance against this applied source voltage, a magnetic flux of rapidly increasing value must be generated. The result is that winding current increases rapidly, but actually no more rapidly than under normal conditions:

   Both core flux and coil current start from zero and build up to the same peak values experienced during continuous operation. Thus, there is no "surge" or "inrush" or current in this scenario.

   Alternatively, let us consider what happens if the transformer's connection to the AC voltage source occurs at the exact moment in time when the instantaneous voltage is at zero. During continuous operation (when the transformer has been powered for quite some time), this is the point in time where both flux and winding current are at their negative peaks, experiencing zero rate-of-change (dΦ/dt = 0 and di/dt = 0). As the voltage builds to its positive peak, the flux and current waveforms build to their maximum positive rates-of-change, and on upward to their positive peaks as the voltage descends to a level of zero:

   A significant difference exists, however, between continuous-mode operation and the sudden starting condition assumed in this scenario: during continuous operation, the flux and current levels were at their negative peaks when voltage was at its zero point; in a transformer that has been sitting idle, however, both magnetic flux and winding current should start at zero. When the magnetic flux increases in response to a rising voltage, it will increase from zero upwards, not from a previously negative (magnetized) condition as we would normally have in a transformer that's been powered for awhile. Thus, in a transformer that's just "starting," the flux will reach approximately twice its normal peak magnitude as it "integrates" the area under the voltage waveform's first half-cycle:

   In an ideal transformer, the magnetizing current would rise to approximately twice its normal peak value as well, generating the necessary mmf to create this higher-than-normal flux. However, most transformers aren't designed with enough of a margin between normal flux peaks and the saturation limits to avoid saturating in a condition like this, and so the core will almost certainly saturate during this first half-cycle of voltage. During saturation, disproportionate amounts of mmf are needed to generate magnetic flux. This means that winding current, which creates the mmf to cause flux in the core, will disproportionately rise to a value easily exceeding twice its normal peak:

   This is the mechanism causing inrush current in a transformer's primary winding when connected to an AC voltage source. As you can see, the magnitude of the inrush current strongly depends on the exact time that electrical connection to the source is made. If the transformer happens to have some residual magnetism in its core at the moment of connection to the source, the inrush could be even more severe. Because of this, transformer overcurrent protection devices are usually of the "slow-acting" variety, so as to tolerate current surges such as this without opening the circuit.
   Lessons In Electric Circuits copyright (C) 2000-2002 Tony R. Kuphaldt, under
   >>>>> source: http://www.opamp-electronics.com/tut...ory_ch_009.htm

  7. The Following 2 Users Say Thank You to yangexp For This Useful Post:


  8. #6
   Tham gia
   03-09-2011
   Bài viết
   27
   Cảm ơn
   26
   Được cảm ơn 4 lần, trong 3 bài

   Mặc định Ðề: Inrush current in transformer

   tài liệu này em cũng có rồi, nhưng cái em cần là nguồn tài liệu đáng tin cậy: sách của một tác giả nào đó...và tốt hơn là tài liệu tiếng Việt, tại vì AV chuyên ngành em kém. Em cũng có dịch thử bài này, theo em hiểu thì nội dung của bài này rất giống với nội dung của tài liệu tiếng Việt nói về dòng điện từ hóa trong MBA.

  9. #7
   Tham gia
   14-06-2009
   Địa chỉ
   Hanoi University of Science and Technology
   Bài viết
   1,012
   Cảm ơn
   505
   Được cảm ơn 1,495 lần, trong 565 bài

   Mặc định Ðề: Inrush current in transformer

   Bạn cần download tài liệu IEEE thì có thể lên các trang như Picvietnam để xin. Ở webdien bạn có thể đưa yêu cầu ở topic này:
   http://webdien.com/d/showthread.php?t=13483
   Một số người có thể giúp bạn.


  10. Những thành viên đã cảm ơn baohuy_pla vì bài viết hữu ích:


  11. #8
   Tham gia
   28-07-2011
   Địa chỉ
   HaNoi
   Bài viết
   184
   Cảm ơn
   19
   Được cảm ơn 48 lần, trong 38 bài

   Mặc định Ðề: Inrush current in transformer

   Trích dẫn Gửi bởi dcdien90 Xem bài viết
   tài liệu này em cũng có rồi, nhưng cái em cần là nguồn tài liệu đáng tin cậy: sách của một tác giả nào đó...và tốt hơn là tài liệu tiếng Việt, tại vì AV chuyên ngành em kém. Em cũng có dịch thử bài này, theo em hiểu thì nội dung của bài này rất giống với nội dung của tài liệu tiếng Việt nói về dòng điện từ hóa trong MBA.
   gửi cho bạn tài liệu của đại học BK Đà Nẵng nhé, mình ko tìm thấy tài liệu của BK Hà Nội đâu nữa, chán thiệt

   http://www.data.webdien.com/free/dow...95d291df51218f

   http://www.data.webdien.com/free/dow...fd79dbf82278cc
   Toshiba Transmission-Distribution Systems.VN
   Relay & Substation Automation System
   M:+84984518910

  12. The Following 3 Users Say Thank You to nguyennguyen For This Useful Post:


  13. #9
   Tham gia
   03-09-2011
   Bài viết
   27
   Cảm ơn
   26
   Được cảm ơn 4 lần, trong 3 bài

   Mặc định Ðề: Inrush current in transformer

   Thanks tất cả mọi người. Tài liệu mọi người gửi cho rất hữu ích cho em. Chúc mọi người thành công trong cuộc sống và nghề nghiệp!!!!!!!!!!!!!

  Trả lời với tài khoản Facebook

  Các Chủ đề tương tự

  1. Thảo luận - current limiting fuse
   Bởi duclinh1311 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
   Trả lời: 1
   Bài cuối: 19-09-2014, 07:56
  2. Trợ giúp - Máy biến dòng điện bù CCT (Compensating Current Transformer)
   Bởi rainbowsmiles^^ trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
   Trả lời: 1
   Bài cuối: 04-12-2013, 16:17
  3. Trợ giúp - Cách chọn interrupted current cho máy cắt
   Bởi monsterbkhn trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
   Trả lời: 1
   Bài cuối: 17-09-2012, 23:16
  4. Thảo luận - ảnh hưởng của góc pha và từ dư đến inrush current
   Bởi tuannxn trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
   Trả lời: 5
   Bài cuối: 26-03-2011, 16:13
  5. Rated current và Nominal current khác nhau thế nào?
   Bởi namloc trong diễn đàn NGOẠI NGỮ CHO DÂN ĐIỆN
   Trả lời: 2
   Bài cuối: 14-03-2011, 13:19