• Webdien.com - Cầu nối dân điện


  1. Nhận ngay TÚI DỤNG CỤ CHUYÊN DỤNG FLUKE


   Schneider Electric

 • Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
   Tham gia
   11-08-2010
   Bài viết
   31
   Cảm ơn
   2
   Được cảm ơn 8 lần, trong 5 bài

   Mặc định Dò đường của robot


  2. #2
   Tham gia
   19-05-2012
   Bài viết
   21
   Cảm ơn
   33
   Thanked 1 Time in 1 Post

   Mặc định Ðề: Dò đường của robot

   theo mình thì làm con robot dò đường để chơi thì mình chỉ cần dùng 2 cái KDTT là được phải ko nhỉ

  3. #3
   Tham gia
   08-05-2012
   Địa chỉ
   Ho Chi Minh City
   Bài viết
   495
   Cảm ơn
   39
   Được cảm ơn 140 lần, trong 122 bài

   Mặc định Ðề: Dò đường của robot

   Robot robocon2011 đây
   Code:
   #define  gtbien  0b11111111
   #define  tt    0b11100111
   #define  trai1p  0b11110111
   #define  trai2p  0b11110011
   #define  trai3p  0b11111011
   #define  trai4p  0b11111001
   #define  trai5p  0b11111101
   #define  trai6p  0b11111100
   #define  trai7p  0b11111110
   
   #define  phai1p  0b11101111
   #define  phai2p  0b11001111
   #define  phai3p  0b11011111
   #define  phai4p  0b10011111
   #define  phai5p  0b10111111
   #define  phai6p  0b00111111
   #define  phai7p  0b01111111
   
   #define  qvach   0b00000000
   #define  qvach1  0b00011111
   #define  qvach2  0b00001111
   #define  qvach3  0b00000111
   #define  qvach4  0b00000011
   #define  qvach5  0b00000001
   #define  qvach6  0b11111000
   #define  qvach7  0b11110000
   #define  qvach8  0b11100000
   #define  qvach9  0b11000000
   #define  qvach10  0b10000000
     
   #define  min  19
   #define  max  190
   #define  trai  OCR2
   #define  phai  OCR0
   
   unsigned char  qv , a , b ;
   void ctdoline(unsigned char i)
   {
   PORTB.1=1;
   PORTB.0=1;
   trai=190;   // 210 duoi 24V 190 tren 24V
   phai=190;
   while(qv<i)
   {  
      
     
          /*bat dau dem vach */
    
           
        if(PINA==qvach||PINA==qvach1||PINA==qvach2||PINA==qvach3||PINA==qvach4||PINA==qvach5||PINA==qvach6)
       {  
        ++qv;
        while((PINA!=tt)&&(PINA!=trai1p)&&(PINA!=trai2p)&&(PINA!=phai1p)&&(PINA!=phai2p)&&(PINA!=gtbien))
        {
        PORTB.0=1;
        PORTB.1=1;
        trai=max;
        phai=max; 
        }
       }
              /* bat dau do line */
     
     if(PINA==tt)
       {trai=max;phai=max;}
     if(PINA==trai1p)
       {trai=min*9;phai=max;}
     if(PINA==trai2p)
       {trai=min*7;phai=max;}
     if(PINA==trai3p)
       {trai=min*6;phai=max;}
     if(PINA==trai4p)
       {trai=min*4;phai=max;}
     if(PINA==trai5p)
       {trai=min*3;phai=max;}
     if(PINA==trai6p)
       {trai=min*1;phai=max;}
     if(PINA==trai7p)
       {trai=min*0;phai=max;}
     
     if(PINA==phai1p)
       {trai=max;phai=min*9;}
     if(PINA==phai2p)
       {trai=max;phai=min*7;}
     if(PINA==phai3p)
       {trai=max;phai=min*6;}
     if(PINA==phai4p)
       {trai=max;phai=min*4;}
     if(PINA==phai5p)
       {trai=max;phai=min*3;}
     if(PINA==phai6p)
       {trai=max;phai=min*1;}
     if(PINA==phai7p)
       {trai=max;phai=min*0;}
     
   }
    trai = 0;
    phai=0;
    PORTB.0=0;
    PORTB.1=0;
    qv= 0;    
   }
   void ctdoline2(unsigned char i)
   {
   #define  min   12
   #define  max  120
   PORTB.1=1;
   PORTB.0=1;
   trai=120;
   phai=120;
   while(qv<i)
   {           /*bat dau dem vach */
     if(PINA==qvach)
     {
     qv++;
     PORTB.0=1;
     PORTB.1=1;
     trai=max;
     phai=max;
     delay_ms(100);
     }
     if(PINA==qvach2)
     {
     qv++;
     PORTB.0=1;
     PORTB.1=1;
     trai=max;
     phai=max;
     delay_ms(100);
     }
     if(PINA==qvach3)
     {
     qv++;
     PORTB.0=1;
     PORTB.1=1;
     trai=max;
     phai=max;
     delay_ms(100);
     }
     if(PINA==qvach4)
     {
     qv++;
     PORTB.0=1;
     PORTB.1=1;
     trai=max;
     phai=max;
     delay_ms(100);
     }
     if(PINA==qvach5)
     {
     qv++;
     PORTB.0=1;
     PORTB.1=1;
     trai=max;
     phai=max;
     delay_ms(100);
     }
     if(PINA==qvach6)
     {
     qv++;
     PORTB.0=1;
     PORTB.1=1;
     trai=max;
     phai=max;
     delay_ms(100);
     }
     if(PINA==qvach7)
     {
     qv++;
     PORTB.0=1;
     PORTB.1=1;
     trai=max;
     phai=max;
     delay_ms(100);
     }
     if(PINA==qvach8)
     {
     qv++;
     PORTB.0=1;
     PORTB.1=1;
     trai=max;
     phai=max;
     delay_ms(100);
     }
     if(PINA==qvach9)
     {
     qv++;
     PORTB.0=1;
     PORTB.1=1;
     trai=max;
     phai=max;
     delay_ms(100);
     }
     if(PINA==qvach10)
     {
     qv++;
     PORTB.0=1;
     PORTB.1=1;
     trai=max;
     phai=max;
     delay_ms(100);
     }
   
     
   
               /* bat dau do line */
     if(PINA==tt)
       {trai=max;phai=max;}
     if(PINA==trai1p)
       {trai=min*9;phai=max;}
     if(PINA==trai2p)
       {trai=min*7;phai=max;}
     if(PINA==trai3p)
       {trai=min*6;phai=max;}
     if(PINA==trai4p)
       {trai=min*4;phai=max;}
     if(PINA==trai5p)
       {trai=min*3;phai=max;}
     if(PINA==trai6p)
       {trai=min*1;phai=max;}
     if(PINA==trai7p)
       {trai=min*0;phai=max;}
     
     if(PINA==phai1p)
       {trai=max;phai=min*9;}
     if(PINA==phai2p)
       {trai=max;phai=min*7;}
     if(PINA==phai3p)
       {trai=max;phai=min*6;}
     if(PINA==phai4p)
       {trai=max;phai=min*4;}
     if(PINA==phai5p)
       {trai=max;phai=min*3;}
     if(PINA==phai6p)
       {trai=max;phai=min*1;}
     if(PINA==phai7p)
       {trai=max;phai=min*0;}
     
   }
    trai = 0;
    phai=0;
    PORTB.0=0;
    PORTB.1=0;
    qv= 0;    
   }
   
   void chayquavach()
     {
     PORTB.1=1;
     PORTB.0=1;
     trai=140;
     phai=140;
     delay_ms(1000);
     }    
   void quaytrai()   // banh trai quay nghich , phai thuan
     {
      while((PINA!=phai5p)&&(PINA!=phai6p)&&(PINA!=trai7p))
     {
     PORTB.1=0;
     PORTB.0=1;
     trai=150;    //150
     phai=100;  //90
      }
     while((PINA!=phai3p)&&(PINA!=phai1p)&&(PINA!=trai2p)) 
     {
     PORTB.1=0;
     PORTB.0=1;
     trai=130;
     phai=125;
     }  
       trai=0;
       phai=0;
       PORTB.0=1;
       PORTB.1=1;
     } 
   void quaytrai2()   // banh trai quay nghich , phai thuan
     {
      
     while((PINA!=phai1p)&&(PINA!=tt)&&(PINA!=trai1p)) 
     {
     PORTB.1=0;
     PORTB.0=1;
     trai=140;
     phai=160;
     }  
       trai=0;
       phai=0;
       PORTB.0=1;
       PORTB.1=1;
     } 
   void quaytri3()
     {
     while(PINA!=gtbien)
         {
       PORTB.1=0;
       PORTB.0=1;
       trai=140;
       phai=140;
         }
       while(PINA!=phai3p)
         { 
       PORTB.1=0;
       PORTB.0=1;
       trai=140;
       phai=170;
       }
         trai=0;
       phai=0;
       PORTB.0=1;
       PORTB.1=1;
       }
     
        
   void quayphai()   // banh trai quay nghich , phai thuan
     {
     while((PINA!=trai5p)&&(PINA!=trai6p)&&(PINA!=trai7p))
     {
     PORTB.1=1;
     PORTB.0=0;
     trai=140;
     phai=200;
     }
     while(PINA!=tt&&PINA!=trai1p&&PINA!=phai1p) 
     {
     PORTB.1=1;
     PORTB.0=0;
     trai=120;
     phai=120;
     }  
       trai = 0;
       phai=0;
       PORTB.0=1;
       PORTB.1=1;
     } 
   void ctlaylua()
     { 
     while(PINC.6==1)
      {
       PORTB.1=0;
       PORTB.0=0;
       trai=0;
       phai=0;
       PORTB.6=1;
       PORTB.7=1;
       }
       PORTB.6=0;
       PORTB.7=0;
       PORTB.5=1;
       PORTB.4=1;
       delay_ms(600);
       while(PINC.7==0)
       {  
        PORTB.4=1;
        PORTB.5=1;
       }
       PORTB.4=0;
       PORTB.5=0;
       PORTB.7=1;
       delay_ms(800);
      }
   
   void cttraolua()
     {  
       while(PINC.6==1)
      {
       PORTB.1=0;
       PORTB.0=0;
       trai=0;
       phai=0;
       PORTB.6=1;
       PORTB.7=1;
       }
       PORTB.6=0;
       PORTB.7=0;
       PORTB.5=1;
       delay_ms(600);
       while(PINC.7==0)
       {
        PORTB.5=1;
       }
       PORTB.5=0;
       PORTB.7=1;
       delay_ms(1800);
     }
   void ham()
       {
         PORTB.0=0;
         PORTB.1=0;
         trai=0;
         phai=0;
         } 
   void hamdy()
       {
         PORTB.0=0;
         PORTB.1=0;
         trai=220;
         phai=220;
        delay_ms(100);
         trai=0;
         phai=0;
        }  
   
               
   void lui()
       {
         PORTB.0=0;
         PORTB.1=0;
         trai=130;
         phai=130;
         delay_ms(850);
         trai=0;
         phai=0;
         }
   void lui2()
       {
         PORTB.0=0;
         PORTB.1=0;
         trai=180;
         phai=180;
         delay_ms(1200);
         trai=0;
         phai=0;
         }
   void lui3()
       {
         PORTB.0=0;
         PORTB.1=0;
         trai=130;
         phai=130;
         delay_ms(1000);
         trai=0;
         phai=0;
         }      
   void keotay()
     { 
     while(PINC.4==0)
       {
        PORTB.7=1;
       }
       PORTB.7=0;
       
       }
   void ctlayngonlua()
       {
         while(PINC.7==0)
       {  
        PORTB.4=1;
        PORTB.5=1;
       }
       PORTB.4=0;
       PORTB.5=0;
       while (PINC.6==1)
       {
       PORTD.1=1;
       PORTD.0=1;
       }
       PORTD.0=0;     
       PORTD.1=0;
       PORTD.4=1;
       PORTD.5=1;
       delay_ms(5000);
       PORTD.4=0;
       PORTD.5=0;
        PORTB.4=1;
        PORTB.5=1;
        delay_ms(200);
       while(PINC.7==0)
       {  
        PORTB.4=1;
        PORTB.5=1;
       }
       PORTB.4=0;
       PORTB.5=0;
       PORTD.1=1;
       
       delay_ms(300);
       }
   void ctthangonlua()
   {
   }    
       
   void main(void)
   {
   // Declare your local variables here
   
   // Input/Output Ports initialization
   // Port A initialization
   // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In 
   // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T 
   PORTA=0x00;
   DDRA=0x00;
   
   // Port B initialization
   // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=In Func1=In Func0=In 
   // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=0 State2=T State1=T State0=T 
   PORTB=0x04;
   DDRB=0xFB;
   
   // Port C initialization
   // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In 
   // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T 
   PORTC=0x00;
   DDRC=0x00;
   
   // Port D initialization
   // Func7=Out Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In 
   // State7=0 State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T 
   PORTD=0x4C;
   DDRD=0xB3;
   
   // Timer/Counter 0 initialization
   // Clock source: System Clock
   // Clock value: 125.000 kHz
   // Mode: Phase correct PWM top=FFh
   // OC0 output: Non-Inverted PWM
   TCCR0=0x63;
   TCNT0=0x00;
   OCR0=0x00;
   
   // Timer/Counter 1 initialization
   // Clock source: System Clock
   // Clock value: Timer 1 Stopped
   // Mode: Normal top=FFFFh
   // OC1A output: Discon.
   // OC1B output: Discon.
   // Noise Canceler: Off
   // Input Capture on Falling Edge
   // Timer 1 Overflow Interrupt: Off
   // Input Capture Interrupt: Off
   // Compare A Match Interrupt: Off
   // Compare B Match Interrupt: Off
   TCCR1A=0x00;
   TCCR1B=0x00;
   TCNT1H=0x00;
   TCNT1L=0x00;
   ICR1H=0x00;
   ICR1L=0x00;
   OCR1AH=0x00;
   OCR1AL=0x00;
   OCR1BH=0x00;
   OCR1BL=0x00;
   
   // Timer/Counter 2 initialization
   // Clock source: System Clock
   // Clock value: 125.000 kHz
   // Mode: Phase correct PWM top=FFh
   // OC2 output: Non-Inverted PWM
   ASSR=0x00;
   TCCR2=0x64;
   TCNT2=0x00;
   OCR2=0x00;
   
   // External Interrupt(s) initialization
   // INT0: Off
   // INT1: Off
   // INT2: Off
   MCUCR=0x00;
   MCUCSR=0x00;
   
   // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
   TIMSK=0x00;
   
   // Analog Comparator initialization
   // Analog Comparator: Off
   // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
   ACSR=0x80;
   SFIOR=0x00;
   
   while (1)
      {
      if(PINC.2==0)
      {
      ctlaylua();
      }    
      if(PINC.3==0)
      {
      cttraolua();
      }
      if(PINC.4==0)
       {
           
        PORTB.5=1;
        delay_ms(1);
       }
       
      if(PINC.5==0)
      {
       PORTB.5=1;
       PORTB.4=1;
       delay_ms(1);
      }
      if(PIND.6==0)
      {
       PORTB.6=1;
       PORTB.7=1;
       delay_ms(1);
       }
      if(PINB.2==0)
      {
      PORTB.6=0;
      PORTB.7=1;
      delay_ms(1);
      } 
      else
      {
       PORTB.4=0;
       PORTB.5=0;
       PORTB.7=0;
       PORTB.6=0;
      }
      
      if( PINC.0==0)          //  SAN XANH
      {   
          ctdoline(1);
          ham();
          quaytrai();
          ctdoline(4);
          ctdoline2(1);
          ham();
          lui();
          ctlaylua();
          ctdoline(1);
          quaytrai();
          ctdoline(8);
          ctdoline2(1);
          ham();
   //       lui3();
   //       cttraolua();
   //       ctdoline(1);
   //       quaytrai();
   //       ctdoline(1);
   //       ctdoline2(1);
   //       quaytrai();
   //       ctdoline(1);
   //       ctdoline2(1);
   //       quayphai();
   //       ctdoline(1);
   //       ctdoline2(1);
   //       ham();
          
          
          
   //        ham();
   //        ctdoline(3);
   //        ctdoline2(1);
   //        ham();
   //        ctlayngonlua();
   //        lui3();
   //        quaytrai2();
   //        ctdoline(6);
   //        quaytrai();
   //        ctdoline(8);
   //        quaytrai();
   //        ctdoline(4);
   //        ctthangonlua();
   
   
   
   
       
      }
      };
   }
   Sửa lần cuối bởi caovanhuong; 30-06-2012 lúc 22:48. Lý do: cho vào thể code
   Muốn giỏi thì phải cố gắng học hỏi.

  4. #4
   Tham gia
   16-04-2012
   Bài viết
   90
   Cảm ơn
   0
   Được cảm ơn 38 lần, trong 25 bài

   Mặc định Ðề: Dò đường của robot

   Son_bg9x viết chương trình cho robot đừng dùng 89 viết. Bạn dùng PIC hay AVR mà làm. Thân!
   Thanks & Best Regards
   Doan Thanh Tan
   HP:01 237 237 369
   Email: thanhtan.tv89@gmail.com

  Trả lời với tài khoản Facebook

  Các Chủ đề tương tự

  1. Trợ giúp - Đấu nối dây cho sạc Robot 02 AJH
   Bởi dongbaclangtu trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
   Trả lời: 0
   Bài cuối: 16-10-2013, 07:53
  2. Đồ án robot dò đường
   Bởi elnino149 trong diễn đàn Các tài liệu điện khác...
   Trả lời: 2
   Bài cuối: 05-01-2013, 08:39
  3. Giáo trình dạy làm robot - bản tiếng Anh
   Bởi elnino149 trong diễn đàn Các tài liệu điện khác...
   Trả lời: 0
   Bài cuối: 10-12-2012, 15:41
  4. Robot hàn tự động
   Bởi levietsanh trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
   Trả lời: 7
   Bài cuối: 04-11-2012, 19:32
  5. Thảo luận - arm robot
   Bởi pibamami trong diễn đàn PLC
   Trả lời: 3
   Bài cuối: 24-10-2012, 00:44