• Webdien.com - Cầu nối dân điện


  1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp


 • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
  Kết quả 1 đến 10 của 22

  Chủ đề: DataBase Wincc

  1. #1
   Tham gia
   16-06-2008
   Địa chỉ
   Bình Dương
   Bài viết
   150
   Cảm ơn
   2
   Được cảm ơn 136 lần, trong 79 bài

   Mặc định DataBase Wincc

   Mấy bài viết trước mình đã nói về cách tạo database với intouch trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách tạo database trong wincc và hướng dẫn cách truy suất để lấy dữ liệu trong SQL của Wincc sử dụng Connectivity pack.

   - Trong Wincc để có thể lấy được dữ liệu historical hoặc alarm history trong Database thì chúng ta sẽ phải sài một option của wincc đó là Connectivity Pack.Còn nếu không muốn phải bỏ tiền ra để mua option thì chúng ta sẽ phải tự tạo database riêng cho mình ở đây mình sẽ sử dụng access làm database.

   - Để có thể ghi dữ liệu từ wincc và access thì chúng ta sẽ sử dụng Vb script trong wincc để viết.

   Ví dụ mình có 4 thông số ngày tháng Nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, độ dẫn điện (nếu cần thì ghi tên người vận hanh luôn) cần lưu vào Database access .

   - Đầu tiên các bạn tạo một DSN trong phần ODBC của window.
   sau đó viết một đoạn code nhỏ như sau.

   Sub OnLButtonDown(Byval Item, Byval Flags, Byval x, Byval y)

   Dim objConnection
   Dim strConnectionString
   Dim nhiet
   Dim ap
   Dim luu
   Dim dodan
   Dim strSQL
   Dim objCommand
   strConnectionString = "Provider=MSDASQL;DSN=databasewincc;UID=;PWD=;"'ng Value = HMIRuntime.Tags("Tag1").Read
   'nhiet=HMIRuntime.Tags ("nhietdo").Read
   'ap=HMIRuntime.Tags ("apsuat").Read
   'luu=HMIRuntime.Tags ("luuluong").Read
   'dodan=HMIRuntime.Tags ("dodandien").Read
   strSQL = "INSERT INTO Table1 (thoigian,nhietdo,apsuat,luuluong,dodandien) VALUES (" & SQL_TimeString(Now)&","& HMIRuntime.Tags ("nhiedo").Read &","& HMIRuntime.Tags ("apsuat").Read &","& HMIRuntime.Tags ("luuluong").Read &","& HMIRuntime.Tags ("dodandien").Read &");"
   Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
   objConnection.ConnectionString = strConnectionString
   objConnection.Open
   Set objCommand = CreateObject("ADODB.Command")
   With objCommand
   .ActiveConnection = objConnection
   .CommandText = strSQL
   End With
   objCommand.Execute
   Set objCommand = Nothing
   objConnection.Close
   Set objConnection = Nothing
   End Sub

   sau đó chúng ta sẽ có được một cái database access như sau


   như vậy chúng ta đã có một database để sử dụng.


   - Nếu không muốn ghi vào access thì bạn có thể sử dụng option của siemen là connectivity pack để truy suất vào SQL để lấy dữ liệu

   Phần này Siemen đã có hướng dẫn cụ thể bạn vào đây download tài liệu và Ví dụ về xem

   File ví dụ của siemen
   http://www.mediafire.com/?ovrixccdm49gz17

   tài liệu về connectivity pack

   http://www.mediafire.com/?nylyl2xb82gqvfs

   Nhận xét

   Lợi ích của việc tự tạo database là bạn có thể chủ động quản lý được database của mình dễ dàng kết nối thiết lập báo cáo, còn nếu sử dụng option của siemen đầu tiên bạn phải tốn tiền mua licence của siemen với việc quả lý và làm báo cáo theo ý của mình cũng khó.   hieplangmoi@gmail.com
   hp 0946 313 816

   --------------------------------------------------------------------------------
   Xem bài viết cùng chuyên mục:

   Automation Training
   Dạy Scada và PLC
   https://www.facebook.com/groups/426215507822804/
   Email:Hieplangmoi@gmail.com
   Hp: 0946313816

   "Ở đâu có ý chí ở đó có lối đi"
   "Where there is a will, there is a way"

  2. The Following 3 Users Say Thank You to khongbaogio For This Useful Post:


  3. #2
   Tham gia
   16-06-2008
   Địa chỉ
   Bình Dương
   Bài viết
   150
   Cảm ơn
   2
   Được cảm ơn 136 lần, trong 79 bài

   Mặc định Ðề: DataBase Wincc

   Mình sẽ nói sơ qua về cách lấy alarm history sử dụng connectivity pack
   Mình sẽ lấy ví dụ sư sau. Ví dụ bạn muốn truy suất alarm từ ngày nào tới ngày nào đó và vị trí xảy ra lỗi như hình sau


   đầu tiên bạn cần copy đoạn code có sẵn và sửa lại như sau
   Sub WriteArchiveMessagesToCSV

   '///////////////////////////////////////////////////////////////
   '1. Step: Creating the CSV-File
   '///////////////////////////////////////////////////////////////

   'Declaration of local Tags
   Dim fso 'FileSystemObject
   Dim f 'File
   Dim ts 'TextStream
   Dim path 'Path
   Dim StartTime 'Date and time when writing is triggered
   Dim TimeStamp 'Timestamp for building the filename
   Dim ngaybatdau
   Dim ngayketthuc
   Dim khuxayraloi


   ngaybatdau=HmiRuntime.tag("startday").read
   ngayketthuc=HmiRuntime.tag("endtime").read
   khuxayraloi=HmiRuntime.tag("pointoferror").read

   StartTime = Now 'Date and Time when writing messages is triggerd

   'Generate String for the CSV-Filename:
   TimeStamp = FormatDateTime(StartTime,vbGeneralDate)
   TimeStamp = Replace(TimeStamp,":","_") 'Replace ":" with "_"

   'Path and name for the CSV-File:
   path= "C:\Osmosis " & TimeStamp & " Messages.csv"

   'Create Filesystemobject and CSV-File if not exists:
   Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject")
   If Not fso.FileExists(path) Then
   fso.CreateTextFile(path)
   Else
   MsgBox "File already exits !"
   Exit Sub
   End If

   'Create File-Object and open this file for writing
   Set f = fso.GetFile(path)
   Set ts = f.OpenAsTextStream(2,-2)


   'CSV-File is ready now for wrtiting !
   '////////////////////////////////////////////////////

   '-------------------------------------------------------------

   '////////////////////////////////////////////////////
   '2. Connecting WinCC-Database
   '////////////////////////////////////////////////////

   Dim Pro 'Provider
   Dim DSN 'Data Source Name
   Dim DS 'Data Source
   Dim ConnString 'Connection String
   Dim MachineNameRT 'Name of the PC from WinCC-RT
   Dim DSNRT 'Data Source Nane from WinCC-RT

   Dim Conn 'Connection to ADODB
   Dim RecSet 'RecordSet
   Dim Command 'Query
   Dim CommandText 'Command-Text

   Dim sqlSec 'Seconds for SQL
   Dim sqlMin 'Minutes for SQL
   Dim sqlHour 'Hours for SQL
   Dim sqlDay 'Day for SQL
   Dim sqlMonth 'Month for SQL
   Dim sqlYear 'Year for SQL
   Dim CurrLanguage'Current Language

   'Attention: Tag-Archiving is based on UTC, that means the timestamp of a Tag is in UTC !

   'Read the name of the PC-Station and the DSN-Name from WinCC-RT
   Set MachineNameRT = HMIRuntime.Tags("@LocalMachineName")
   Set DSNRT = HMIRuntime.Tags("@DatasourceNameRT")


   'Preparing the Connection-String
   Pro="Provider=WinCCOLEDBProvider.1;" 'First instance of WinCCOLEDB
   DSN="Catalog=" & DSNRT.Read & ";" 'Name of Runtime-Database
   DS= "Data Source=" & MachineNameRT.Read & "\WinCC" 'Data Source

   'Build the complete String:
   ConnString = Pro + DSN + DS

   'Make Connection
   Set Conn = CreateObject("ADODB.Connection")
   Conn.ConnectionString = ConnString
   Conn.CursorLocation = 3
   Conn.open

   'Preparing query
   'Format needed for StartTime: '2009-01-20 13:26:45'"

   'Date and time 24 hours before
   StartTime=DateAdd("h",-24,StartTime)

   'Split in Years, months, days, hours, min.,seconds
   sqlSec=second (StartTime)
   sqlMin=Minute (StartTime)
   sqlHour=Hour (StartTime)
   sqlDay=Day (StartTime)
   sqlMonth=Month (StartTime)
   sqlYear=Year (StartTime)

   'Creating leading zeros
   sqlSec=Right("00" & sqlSec,2)
   sqlMin=Right("00" & sqlMin,2)
   sqlHour=Right("00" & sqlHour,2)
   sqlDay=Right("00" & sqlDay,2)
   sqlMonth=Right("00" & sqlMonth,2)

   'Formating Starttime fpr SQL-Statement:
   StartTime="'" & sqlYear & "-" & sqlMonth & "-" & sqlDay & " " _
   & sqlHour & ":" & sqlMin & ":" & sqlSec & "'"

   'MsgBox "Jahr: " & sqlYear & vbcrlf & "Monat: " & sqlMonth & vbcrlf & "Tage: " & sqlDay & vbcrlf & _
   '"Stunden: " & sqlHour & vbcrlf & "Minuten: " & sqlMin & vbcrlf & _
   '"Sekunden: " & sqlSec 'MBox for Diagnosis only

   'Building the complete String:

   Set CurrLanguage = HMIRuntime.Tags("@CurrentLanguage")
   Select Case CurrLanguage.Read
   Case 1031 'German
   CommandText= "ALARMVIEW:Select * FROM AlgViewDeu WHERE DateTime>" & ngaybatdau & "AND DateTime<" & ngaybatdau " AND text2="&khuxayraloi&""
   Case 1033 'English
   CommandText= "ALARMVIEW:Select * FROM AlgViewEnu WHERE DateTime>" & ngaybatdau & "AND DateTime<" & ngaybatdau " AND text2="&khuxayraloi&""
   End Select


   'MsgBox "Open Connection with: " & CommandText 'MBox for Diagnosis only

   'Create the recordset, read the records and set to first recordset:
   Set RecSet = CreateObject("ADODB.Recordset")
   Set Command = CreateObject("ADODB.Command")
   Command.CommandType = 1
   Set Command.ActiveConnection = Conn
   Command.CommandText=CommandText

   Set RecSet = Command.Execute
   RecSet.MoveFirst

   'write recordsets to CSV-File

   Select Case CurrLanguage.Read
   Case 1031 'German
   ts.WriteLine ("Datum/Zeit;Meldenr.;Ereignis;Klasse")
   Case 1033 'Englisch
   ts.WriteLine ("Date/Time;Message;point of error")
   End Select

   Do while Not RecSet.EOF
   ts.WriteLine (RecSet.Fields(2).Value & ";" & RecSet.Fields(37).Value & ";" & _
   RecSet.Fields(38).Value &)
   RecSet.MoveNext
   Loop


   ' Please don't forget this............. !!!
   ts.close
   RecSet.Close
   Set Recset=Nothing
   Set Command = Nothing
   conn.close 'Close connection
   Set Conn = Nothing
   Set fso = Nothing
   Set f = Nothing
   Set ts = Nothing   End Sub


   trong đó giá trị ngày bắt đầu, ngày kết thúc, vị trí xảy ra lỗi lấy từ màn hinh xuống. Còn Field datetime là 2, field message la 37, field point of error là 38. còn một field nữa là Duration mình tìm không thấy nếu ai đã làm rồi chỉ mình lấy Duration này với.


   các bạn chú ý nhé có thể code mình có chỗ nào bị sai các bạn chỉnh lại Do cái mình làm cũng chưa hoàn chỉnh.   Hieplangmoi@gmail.com
   Automation Training
   Dạy Scada và PLC
   https://www.facebook.com/groups/426215507822804/
   Email:Hieplangmoi@gmail.com
   Hp: 0946313816

   "Ở đâu có ý chí ở đó có lối đi"
   "Where there is a will, there is a way"

  4. Những thành viên đã cảm ơn khongbaogio vì bài viết hữu ích:


  5. #3
   Tham gia
   04-12-2009
   Bài viết
   4
   Cảm ơn
   2
   Thanked 1 Time in 1 Post

   Mặc định Ðề: DataBase Wincc

   mình đã viết đoạn lệnh như sau, không biết bị lỗi gì mà không truy nhập vào wincc được , mình muốn truy nhập số liệu từ file access vào wincc và ngược lại. nhờ bác KHONGBAOGIO giải đáp hộ mình với
   .................................................. ................
   Sub OnLButtonDown(ByVal Item, ByVal Flags, ByVal x, ByVal y)

   Dim cnn
   Dim cmd
   Dim rs
   Dim strConnectionString
   Dim SQL
   Dim tg1, tg2


   strConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" _
   & "Persist Security Info=False;" _
   & "Data Source=" & "D:\dulieu" & "\Data.mdb"

   SQL = "select * from table1 where ID = 2"
   Set cnn = CreateObject("ADODB.Connection")
   cnn.ConnectionString = strConnectionString
   cnn.Open

   Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset")
   Set cmd = CreateObject("ADODB.Command")
   cmd.ActiveConnection = cnn
   cmd.CommandText = SQL
   Set rs = cmd.Execute

   'wincc truy xuat ra access:

   GT1 = HMIRuntime.Tags("data1").Read
   GT2 = HMIRuntime.Tags("data2").Read
   SQL = "Insert Into table1(Field1,Field2) " _
   & "Values('" + Trim(GT1) + "'," _
   & "'" + Trim(GT2) + "')"
   cnn.Execute SQL


   'truy nhap tu access vao wincc:

   rs.movefirst
   tg1 = rs.Fields(3).Value
   HMIRuntime.Tags("tag1").Write tg1
   tg2 = rs.Fields(4).Value
   HMIRuntime.Tags("tag2").Write tg2


   Set cmd = Nothing
   cnn.Close
   Set rs = Nothing
   Set cnn = Nothing

   End Sub
   .................................................. ..................................
   mong được hồi âm sớm. Thanks alot !!!

  6. Những thành viên đã cảm ơn yuiki vì bài viết hữu ích:


  7. #4
   Tham gia
   16-06-2008
   Địa chỉ
   Bình Dương
   Bài viết
   150
   Cảm ơn
   2
   Được cảm ơn 136 lần, trong 79 bài

   Mặc định Ðề: DataBase Wincc

   Automation Training
   Dạy Scada và PLC
   https://www.facebook.com/groups/426215507822804/
   Email:Hieplangmoi@gmail.com
   Hp: 0946313816

   "Ở đâu có ý chí ở đó có lối đi"
   "Where there is a will, there is a way"

  8. #5
   Tham gia
   04-12-2009
   Bài viết
   4
   Cảm ơn
   2
   Thanked 1 Time in 1 Post

   Mặc định Ðề: DataBase Wincc

   thank a lot! tài liệu này em đã xem qua rồi, cũng đã thực hiện cú pháp lệnh như VBS108a/ trang 116. chỉ thay khai báo strConnectionString:
   .................................................. .....................................
   Sub OnLButtonDown(ByVal Item, ByVal Flags, ByVal x, ByVal y)

   'VBS108a
   Dim cnn
   Dim cmd
   Dim rs
   Dim strConnectionString
   Dim SQL
   Dim lngValue
   Dim lngCount
   Dim GT1, GT2
   Dim tg1, tg2
   lngValue =100
   lngCount=0
   strConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" _
   & "Persist Security Info=False;" _
   & "Data Source=" & "D:\dulieu" & "\Data.mdb"
   SQL = "select * from table1 where ID = 2"
   Set cnn = CreateObject("ADODB.Connection")
   cnn.ConnectionString = strConnectionString
   cnn.Open
   Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset")
   Set cmd = CreateObject("ADODB.Command")
   cmd.ActiveConnection = cnn
   cmd.CommandText = SQL
   Set rs = cmd.Execute


   lngCount = rs.Fields.Count
   If (lngCount>0) Then
   rs.movefirst
   tg1 = rs.Fields(3).Value
   HMIRuntime.Tags("data1").Write tg1
   tg2 = rs.Fields(4).Value
   HMIRuntime.Tags("data2").Write tg2
   Else
   HMIRuntime.Tags("data1").Write lngValue
   End If

   Set cmd = Nothing
   cnn.Close
   Set rs = Nothing
   Set cnn = Nothing

   End Sub
   .................................................. .................
   không biết vì sao không chạy được ???. ....phải mò mẩm thôi...
   Bác khongbaogio có thể gửi em file wincc kết nối access tham khảo được không? em làm cả tuần ni mà không kết nối được với access. không biết có bị lỗi wincc database hay SQL không nữa. thank bác trước nha.
   mail cua em: dinhdung0315@gmail.com

  9. #6
   Tham gia
   16-06-2008
   Địa chỉ
   Bình Dương
   Bài viết
   150
   Cảm ơn
   2
   Được cảm ơn 136 lần, trong 79 bài

   Mặc định Ðề: DataBase Wincc

   Bạn mới chỉ nói tài liệu này đã xem qua rồi ( chưa đủ kỹ nếu đủ bạn đã làm được vì tài liệu đã ghi rất rõ và của hãng viết ra cứ theo đó là sẽ làm được nhớ làm theo đúng như vậy chứ đừng có chế code nhé) Bạn mới có thử làm trong vòng một tuần, đây chưa phải là khoảng thời gian dài, có những bài toán mình làm từ ý tưởng tới khi mình làm được mất khoảng thời gian là hơn 2 Năm.


   Mình vẫn khuyên bạn nên đọc thiệt kỹ. Tất nhiên không được nữa mình sẽ gửi file cho bạn, Nếu có lỗi SQL thì chắc là bạn không thể khởi động Wincc lên được đâu.


   Hieplangmoi@gmail.com
   Automation Training
   Dạy Scada và PLC
   https://www.facebook.com/groups/426215507822804/
   Email:Hieplangmoi@gmail.com
   Hp: 0946313816

   "Ở đâu có ý chí ở đó có lối đi"
   "Where there is a will, there is a way"

  10. Những thành viên đã cảm ơn khongbaogio vì bài viết hữu ích:


  11. #7
   Tham gia
   04-12-2009
   Bài viết
   4
   Cảm ơn
   2
   Thanked 1 Time in 1 Post

   Mặc định Ðề: DataBase Wincc

   mình đã ghost lại win, cài lại wincc và chạy ok. hì, thật không biết vì sao khi trước lại không chạy được nữa, chắc có lẽ bản cũ bị lỗi gì đây. thank bác khongbaogio đã tư vấn giúp. thank s.!

  12. #8
   Tham gia
   16-06-2008
   Địa chỉ
   Bình Dương
   Bài viết
   150
   Cảm ơn
   2
   Được cảm ơn 136 lần, trong 79 bài

   Mặc định Ðề: DataBase Wincc

   Nếu em muốn làm custom report theo kiểu như vậy thì chỉ có một cách đó là tự tạo Database riêng, Thì tùy theo yêu cầu của hệ thống em có thể ghi dữ liệu từ Wincc ra SQL hoặc là Access sau đó sài VB để truy suất vào làm báo cáo, Nếu làm theo ngày tháng không thì cũng không cần ghi ra SQL làm gì, Sài Online table của Wincc cũng đủ với sài một số Code VB là được để cho bảng Online table đó Cập nhật theo ý mình ví dụ: vào lúc 6h mỗi ngày cập nhật một lần kết hợp với việc lập trình thời gian thực trong PLC nữa là được.   hieplangmoi@gmail.com
   Automation Training
   Dạy Scada và PLC
   https://www.facebook.com/groups/426215507822804/
   Email:Hieplangmoi@gmail.com
   Hp: 0946313816

   "Ở đâu có ý chí ở đó có lối đi"
   "Where there is a will, there is a way"

  13. #9
   Tham gia
   12-12-2011
   Bài viết
   6
   Cảm ơn
   6
   Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

   Mặc định Ðề: DataBase Wincc

   Có thể cho mình hỏi, wincc xài database sybase 7, mình có file database rồi thì dùng ct j` để mở ?

  14. #10
   Tham gia
   28-02-2012
   Bài viết
   1
   Cảm ơn
   0
   Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

   Mặc định Ðề: DataBase Wincc

   thi dùng sybase để mở. Chay ra cửa hàng software mua 1 disk về íntall

  Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

  Trả lời với tài khoản Facebook

  Các Chủ đề tương tự

  1. [WINCC] Lỗi khi cài đặt!
   Bởi Rock32 trong diễn đàn PHẦN MỀM NGÀNH ĐIỆN
   Trả lời: 1
   Bài cuối: 08-03-2022, 18:18
  2. Trợ giúp - kết nối winCC với PLC s7-200
   Bởi levandinh89 trong diễn đàn SCADA - HMI
   Trả lời: 6
   Bài cuối: 18-05-2014, 16:40
  3. Thảo luận - em bị lỗi wincc nhờ các anh giúp
   Bởi star_dream trong diễn đàn SCADA - HMI
   Trả lời: 4
   Bài cuối: 07-08-2013, 16:07
  4. Trợ giúp - Cần pro winCC chỉ giáo
   Bởi Rock32 trong diễn đàn SCADA - HMI
   Trả lời: 4
   Bài cuối: 28-04-2013, 00:28
  5. Thảo luận - Convert từ Intouch 7 sang Intouch 10 và từ Wincc 5 sang Wincc 7
   Bởi khongbaogio trong diễn đàn SCADA - HMI
   Trả lời: 0
   Bài cuối: 13-07-2011, 22:50

  Tag của Chủ đề này

  Văn Võ Trạng Nguyên
  Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
  Đặc Cảnh Diệt Ma
  Khử Ma Đạo Trưởng
  Cương Thi Diệt Tà
  Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
  NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016