cái này phải sân chảo lửa không thớt, muốn tham gia quá