Nhờ các bạn hướng dẫn mình viết code của đồ án này với viết chương trình điều khiển Motor bước có 2 phím ấn: Phím 1 - quay thuận 10
bước và Led 7 đoạn hiển thị số 1; phím 2 - quay nghịch 20
bước và Led 7 đoạn hiển thị số 2. Mình viết ra nhưng cũng không biết ráp mạch nữa mong các ban giúp đỡ....

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: