Ae tính kiểm tra giúp mình nên chọn tiết diện dây bao nhiêu để tránh sụt áp.
Cụ thể từ TBA có 3 tuyến:
Tuyến 1: P=55kW, cosfi=0.85, L=110m (dự định chon dây AC-70)
Tuyến 2: P=52kW, cosfi=0.85, L=100m (dự định chon dây AC-70)
Tuyến 3: P=90kW, cosfi=0.85, L=320m (dự định chon dây AC-150)
Do TBA đã có nên phải dẫn DZ đi xa, mình lo nhất ở tuyến 3 dù chọn dây lớn hơn nhưng tính dU > dUcp.
Ae kiểm tra giúp mình xem chọn như thể được chưa.
Ngoài ra ae nào có thông số x0(ôm/km) của dây AC cho mình xin tham khảo.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: