Hiện nay, có rất nhiều đơn vị đã và đang thực hiện công tác AT theo cách SX-Lợi nhuận - An toàn. Nhưng không phải vậy: Một sự cố do mất an toàn xảy ra doanh nghiệp phải tốn nhiều hơn thế và đau đầu hơn với những vụ nghiệm trọng, chết người sẽ bị pháp luật sờ gáy. Vì thế cách tư duy hiện nay nên: An toàn - Sản xuất - Lợi nhuận. Nhưng các cán bộ an toàn sao không thấy phụ cấp gì thêm nhỉ, ở đơn vị nào có cách làm hay hoặc có văn bản pháp luật quy định việc này cùng thảo luận xem nhé. (trừ các ATVSV đã được phụ cấp 0.1/tháng theo thông tư 01/20011)

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: