Em có dùng PLC để tự động hòa máy phát trên tàu thủy. Được biết hiện nay người ta có dùng Bộ tự động hòa đồng bộ. nhưng em muốn được sử dụng PLC để điều khiển hòa động bộ cho máy phát. Thắc mắc của em là. TÍn hiệu F, U thi mình có thể dùng bộ tranducer để chuyển đổi đưa tín hiệu vào PLC xử lý, bầy giờ còn thứ tự pha và góc pha em đang muốn dùng bộ So lệch pha để so sánh các pha, khi nào thỏa sẽ gửi tín hiệu cho PLC, để PLC xử lý rồi xuất tín hiệu đóng máy cắt. Mọi người có thể cho Ý kiến về vấn đề này được không.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: