• Webdien.com - Cầu nối dân điện


  1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp

   ntech.com.vn

 • Trang 1 của 5 1234 ... CuốiCuối
  Kết quả 1 đến 10 của 41
  1. #1
   Tham gia
   22-09-2009
   Bài viết
   167
   Cảm ơn
   151
   Được cảm ơn 272 lần, trong 113 bài

   Mặc định Sơ đồ quấn dây rotor máy mài Bosch 100mm

   Gửi các bạn sơ đồ quấn bối dây đầu tiên của máy mài Bosch 100mm rất thông dụng trên thị trường.
   Thực tế, sơ đồ dây quấn đúng là quan trọng, nhưng khi quấn dây rotor dụng cụ điện cầm tay còn nhiều công tác quan trọng khác mà sau khi quấn dây cần phải chú trọng.
   Các bạn có quan tâm hãy đặt câu hỏi sát với thực tế, chúng ta cùng nhau thảo luận.

   --------------------------------------------------------------------------------
   Xem bài viết cùng chuyên mục:


   Life is a moment in space. . .

  2. The Following 3 Users Say Thank You to nguyenbachco For This Useful Post:


  3. #2
   Tham gia
   29-12-2011
   Bài viết
   1,044
   Cảm ơn
   396
   Được cảm ơn 566 lần, trong 398 bài

   Mặc định Ðề: Sơ đồ quấn dây rotor máy mài Bosch 100mm

   Em thấy cái rô to máy mài này hay hỏng nhất phần cổ góp do mài mòn với chổi than có cách nào khắc phục không pác

  4. #3
   Tham gia
   28-09-2011
   Địa chỉ
   Hội quán những người Điện nặng
   Bài viết
   129
   Cảm ơn
   0
   Được cảm ơn 72 lần, trong 30 bài

   Mặc định Ðề: Sơ đồ quấn dây rotor máy mài Bosch 100mm

   À cái này mình cũng rất thích, nhưng quấn hai ba cái rồi mà đều không thành công.
   Cái dấu tròn đánh dấu để làm gì vậy pác

  5. #4
   Tham gia
   11-07-2009
   Địa chỉ
   Bắc Giang City
   Bài viết
   644
   Cảm ơn
   133
   Được cảm ơn 384 lần, trong 255 bài

   Mặc định Ðề: Sơ đồ quấn dây rotor máy mài Bosch 100mm

   Trích dẫn Gửi bởi nguyenbachco Xem bài viết
   Gửi các bạn sơ đồ quấn bối dây đầu tiên của máy mài Bosch 100mm rất thông dụng trên thị trường.
   Thực tế, sơ đồ dây quấn đúng là quan trọng, nhưng khi quấn dây rotor dụng cụ điện cầm tay còn nhiều công tác quan trọng khác mà sau khi quấn dây cần phải chú trọng.
   Các bạn có quan tâm hãy đặt câu hỏi sát với thực tế, chúng ta cùng nhau thảo luận.

   Quấn xong xuôi rồi, cân bằng động được nó còn khó hơn.

  6. #5
   Tham gia
   01-08-2012
   Bài viết
   23
   Cảm ơn
   6
   Được cảm ơn 6 lần, trong 4 bài

   Mặc định Ðề: Sơ đồ quấn dây rotor máy mài Bosch 100mm

   Cảm ơn bạn về sơ đồ, rất thực tế và dễ thực hành
   như các sơ đồ khác mình thấy khó xem và khó triển khai
   bạn có thể thêm phần chổi than nữa thì hoàn chỉnh hơn .
   Quấn cái này mình thấy rất khó , vì kỹ thuật khá phức tạm chuẩn xác và phải biết cách làm chuẩn thì mới dùng lâu bền được . bạn còn sơ đồ theo kiểu này về máy vạn năng thông dụng Post nên cho ah em học hỏi được không ?

  7. #6
   Tham gia
   30-08-2010
   Địa chỉ
   Quân khu bàn phím
   Bài viết
   1,179
   Cảm ơn
   4
   Được cảm ơn 323 lần, trong 284 bài

   Mặc định Ðề: Sơ đồ quấn dây rotor máy mài Bosch 100mm

   Trích dẫn Gửi bởi duongpgd Xem bài viết
   Quấn xong xuôi rồi, cân bằng động được nó còn khó hơn.
   thế mới cần độ tinh tế bác ạ
   thường chỗ khoét trên roto là cuộn cuối cùng vì nó dài nhất nên nặng nhất.

  8. The Following 2 Users Say Thank You to Panduit For This Useful Post:


  9. #7
   Tham gia
   23-06-2010
   Bài viết
   33
   Cảm ơn
   1
   Được cảm ơn 13 lần, trong 9 bài

   Mặc định Ðề: Sơ đồ quấn dây rotor máy mài Bosch 100mm

   Trích dẫn Gửi bởi Panduit Xem bài viết
   thế mới cần độ tinh tế bác ạ
   thường chỗ khoét trên roto là cuộn cuối cùng vì nó dài nhất nên nặng nhất.
   oh cho minh ko co may can bag dong thi lam sao phat hien duoc ma khoet ! ban co cach nao can bag dong don gjam hon ko ! chi can duoc 50% hieu qua cung duoc ! duoc ti nao thi hay ti do'

  10. #8
   Tham gia
   01-08-2012
   Bài viết
   23
   Cảm ơn
   6
   Được cảm ơn 6 lần, trong 4 bài

   Mặc định Ðề: Sơ đồ quấn dây rotor máy mài Bosch 100mm

   Xin chào ! lại gặp bạn Nguyencuong ở đây ! xem ra cũng đồng cảm nhỉ ...
   Cân bằng động cũng thường thôi bạn
   Cách 1 chống tâm nên máy tiện , quay roto chỗ nào nặng sẽ dừng 1 chỗ cố định , tốt nhất bạn nên đắp matit hay cái nào nặng không dẫn từ , đắp vào đến bao giờ chỗ đánh dấu không dừng ở chỗ cố định là ô kê , roto đã cân bằng , bạn nêm vào phần rỗng , hay mài bỏ phần lõi sắt cũng được. thử làm nhé

  11. #9
   Tham gia
   30-08-2010
   Địa chỉ
   Quân khu bàn phím
   Bài viết
   1,179
   Cảm ơn
   4
   Được cảm ơn 323 lần, trong 284 bài

   Mặc định Ðề: Sơ đồ quấn dây rotor máy mài Bosch 100mm

   Trích dẫn Gửi bởi nguyencuong Xem bài viết
   oh cho minh ko co may can bag dong thi lam sao phat hien duoc ma khoet ! ban co cach nao can bag dong don gjam hon ko ! chi can duoc 50% hieu qua cung duoc ! duoc ti nao thi hay ti do'
   spam ah
   nói chỗ khoét lõm sẵn rồi ấy

  12. #10
   Tham gia
   22-09-2009
   Bài viết
   167
   Cảm ơn
   151
   Được cảm ơn 272 lần, trong 113 bài

   Mặc định Ðề: Sơ đồ quấn dây rotor máy mài Bosch 100mm

   Trích dẫn Gửi bởi 2012 Xem bài viết
   Em thấy cái rô to máy mài này hay hỏng nhất phần cổ góp do mài mòn với chổi than có cách nào khắc phục không pác
   Bạn có thể theo hướng dẫn sau:

   Thoâng tin veà choåi than (Cacbon Brush) :

   *Caùch an toaøn nhaát ñeå baïn coù theå baûo quaûn toát duïng cuï ñieän caàm tay cuûa mình laø neân söû duïng choåi than cuûa chính haõng saûn xuaát . Ñeå tieát kieäm , cuõng coù theå söû duïng choåi than do nôi tin caäy khaùc cung caáp nhöng phaûi bieát moät soá ñaëc tính cô-ñieän khoâng theå thieáuñöôïc cuûa moät boä choåi than ñöôïc cho laø toát.

   * Döôùi ñaây laø moät soá ñaëc tính ñoù :
   1. Choåi than thay theá phaûi coù cuønghình daïngvaø kích thöôùcvôùi choåi than nguyeân thuûy
   2. Than phaûi laø loaïi than daàu. Chaát daàu naøy coù tính chaát ñaëc bieät quan troïng ñoái vôùi tuoåi thoï cuûa coå goùp Roto vì coù theå daäp bôùt tia löûa chuyeån maïch , giuùp cho vieäc taïo “maøng sôn boùng” ôû coå goùp ñöôïc thuaän lôïi ; beân caïnh ñoù coøn giuùp cho boä choåi than coù tính “cöùng töï ñoäng”_nghóa laø ban ñaàu khi boä choåi than chöa söû duïng thì than khaù meàm , neân khi laép than vaøo söû duïng than töï moøn theo coå goùp raát nhanh , sau ñoù cöùng trôû laïi ( Ñeå nhaän bieát chaát daàu naøy, khi cho maùy chaïy seõ nghe ñöôïc muøi raát ñaëc tröng )
   3. Than coù maàu ñen saäm , khoâng boùng vaø tæ troïng lôùn hôn than bình thöôøng chuùt ít.

   *Ngoaøi vieäc choïn than , coøn phaûi naém theâm moät soá thoâng tin kyõ thuaät cho vieäc thay than nhö sau :
   a. Thôøi gian söû duïng cho moät caëp than vaøo khoaûng 120 giôø
   b. Khi tieán haønh thay moät caëp than phaûi chaéc chaén raèng coå goùp vaãn coøn toát (Ñoä moøn kyõ thuaät khoâng quaù 15% ñöôøng kính coå goùp nguyeân thuûy, ñoä ñaûo höôùng taâm khoâng quaù 5%mm, ñoä boùng ñaït caáp D2.5, caùch ñieän giöõa hai phieán goùp phaûi thaáp hôn phieán goùp ít nhaát 0.5mm . . . )
   c. Sau khi thay than phaûi cho chaïy raø khoâng taûi ít nhaát 10 phuùt , toát hôn neáu söû duïng ñieän aùp thaáp (110 voân . . .)
   d. Neáu sau khi chaïy raø tia löûa vaãn coøn nhieàu , phaûi kieåm tra laïi baïc ñaïn, caân baèng rotor hoaëc tieän boùng coå goùp vôùi ñoä ñaûo quy ñònh ôû treân , ñoàng thôøi caét raõnh caùch ñieän .
   +++---o0o---+++
   Trích dẫn Gửi bởi duongpgd Xem bài viết
   Quấn xong xuôi rồi, cân bằng động được nó còn khó hơn.
   Máy cân bằng động của Việt nam hiện đã có bán trên thị trường từ Nam ra Bắc rồi đó bạn. Máy cỡ nhỏ, từ 100g-1000g, được bán đầu tiên cho Sài gòn Điện cơ vào năm 1998, đến nay đã bán ra thị trường hàng trăm máy từ 100g đến 2 tấn.
   Máy cân bằng động được phát triển từ phòng cơ học ứng dụng của ĐH bách khoa TpHCM, dưới sự chỉ đạo của cô Ngô Kiều Nhi. Hiện nay, công ty TNHH Công Nghệ Việt vẫn đang sản xuất và phát triển thêm một số tính năng mới.
   Tuy chất lượng chưa đạt như của các nước phát triển, nhưng sử dụng dễ dàng và dễ bảo trì do được sản xuất trong nước. Giá bán máy cân bằng cỡ nhỏ này khoảng 43tr (So với 17k USD của Schenck - Đức)
   Các bạn ở khu vực nào cho mình biết, sẽ cho địa chỉ của các cơ sở Cơ Điện đã mua máy cân bằng động, các bạn có thể liên hệ để nhờ họ gia công cân bằng. Theo mình biết thì giá cân bằng dao động từ 15k - 25k tùy lớn nhỏ (Dụng cụ điện cầm tay).

   Thân ái!

   Life is a moment in space. . .

  13. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenbachco For This Useful Post:


  Trang 1 của 5 1234 ... CuốiCuối

  Trả lời với tài khoản Facebook

  Các Chủ đề tương tự

  1. Cần bán - Hà Nội: Lò hơi, nồi hơi BOSCH
   Bởi boilervn trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
   Trả lời: 13
   Bài cuối: 12-09-2016, 22:22
  2. Trợ giúp - quấn lại roto máy khoan bosch
   Bởi giavien trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
   Trả lời: 0
   Bài cuối: 14-07-2014, 23:50
  3. Cần bán - KX-24 Đèn tín hiệu Patlite Ø100mm
   Bởi dacoduong trong diễn đàn Chiếu sáng, đèn trang trí, led quảng cáo
   Trả lời: 0
   Bài cuối: 19-02-2014, 15:06
  4. Cần bán - KX-24 Đèn tín hiệu Patlite Ø100mm
   Bởi dacoduong trong diễn đàn Chiếu sáng, đèn trang trí, led quảng cáo
   Trả lời: 0
   Bài cuối: 13-01-2014, 16:51
  Văn Võ Trạng Nguyên
  Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
  Đặc Cảnh Diệt Ma
  Khử Ma Đạo Trưởng
  Cương Thi Diệt Tà
  Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
  NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016