mấy bác help dùm với
Có hai MBA 3 pha hai cuộn dây có các tham số sau: điện áp sơ cấp UI-dm = UII-dm; tỷ số biến điện áp k1=k2; UI%=UII%; Tổ nối dây từng máy lần lượt Y/-3; Y/-5. Hãy dùng đồ thị vec tơ và giải thích hai MBA trên có thể vận hành song song được hay không? Nếu được phải thì phải làm thế nào? Giải thích?(đề thi trạm 220Kv phú tài)

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: