Bạn cần số liệu khí tượng thủy văn cho công tác thiết kế hãy lấy từ qui chuẩn này
THÔNG TƢ
CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 29/2009/TT-BXD NGÀY 14 THÁNG 08 NĂM 2009 BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA, VỀ SỐ LIỆU ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN DÙNG TRONG XÂY DỰNG
QUY ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng, mã số QCVN 02:2009/BXD, thay thế cho các phụ lục: 2.1; 2.2; 2.3; 2.5; 2.6; 2.8; 2.12
thuộc Tập III, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam đƣợc ban hành kèm theo Quyết định số39/BXD-CSXD ngày 25/9/1997 của Bộ trƣởng Bộ Xây dựng.
http://www.data.webdien.com/free/dow...620468675ef915

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: