Các bác giúp em với. Em đang học môn nhà máy thủy điện , thầy cho bài tập này ôn thi mà em có nhiều thắc mắc quá. Bác nào biết giúp em với. Đề bài nguyên văn là thế này: Cho bảng số liệu phụ tải tổng của hệ thống:

t(h) 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8
P (MW) 7400 6800 7500 7850 7850 8400 9200 10000
t 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16
P 12500 11500 9400 9200 8400 9200 9200 11000
t 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24
p 11500 12000 13000 12500 10000 8400 7850 7500

Cột nước trung bình Htb = 100 m
Lưu lượng nước trung bình Qtb= 100 m3/s
K = η.9,81 = 8,5
Nhà máy không bị giới hạn dung tích hồ chứa , không bị giới hạn dung tích phát.
Bị giới hạn Pmin=50 MW, Pmax =400 MW
Xác định biểu đồ phát trong ngày của nhà máy trong ngày sử dụng đường cong năng lượng.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: