gặp cuối năm mà vào ngày giao thừa thì sao đi được