Một Động Cơ KĐB 3PHa có tham số sau
Pđm=75KW , nđm=945 v/p, fđm = 50 HZ , lan đa Y 2,5 , 2p=6 , U= 380 , Iđm = 20 A
Xác định tốc độ động cơ khi momem phụ tải đặt lên trục động cơ Mc= 0,8 Mđm
- Khởi động mở máy trức tiếp thì mo mem khởi động bằng bao nhiêu

ai giúp em giải với

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: