BAØI TAÄP OÂN TAÄP CUNG CAÁP ÑIEÄN
Caâu 1:
Tính toån thaát ñieän aùp treân töøng ñoaïn vaø treân toaøn maïng ñieän cho bôûiù sô ñoà sau:

Ñieän aùp ñònh möùc maïng ñieän laø 10kV, thoâng soá caùc ñoaïn ñöôøng daây cho treân baûng sau:
Ñoaïn daây Chieàu daøi (km) Ñieän trôû (/km) Ñieän khaùng (/km)
A1
12
23 5
3
2 0,35
0,3
0,45 0,45
0,4
0,5
Kieåm tra toån thaát ñieän aùp treân ñöôøng daây coù ñaûm baûo cho ñieàu kieän laøm vieäc bình thöôøng khoâng?
Caâu 2:
Kieåm tra toån thaát ñieän aùp lôùn nhaát treân ñöôøng daây phaân nhaùnh 22kV coù sô ñoà sau:
Ñoaïn daây 01 12 23
l(km) 15 12 21
r0 (/km) 0,46 0,65 0,85
x0 (/km) 0,40 0,40 0,40

Caâu 3:
Tính toån thaát coâng suaát taùc duïng, toån thaát coâng suaát phaûn khaùng vaø toån thaát coâng suaát toaøn phaàn cuûa sô ñoà cung caáp ñieän 10kV sau:

Ñieän trôû vaø ñieän khaùng ñöôøng daây treân toaøn maïng laø nhö nhau vaø coù giaù trò laø x0=0,3/km, x0=0,45/km.
Caâu 4:
Ñöôøng daây 10kV caáp ñieän cho 3 phuï taûi coù sô ñoà sau. Cho bieát thoâng soá ñöôøng daây treân toaøn maïng laø nhö nhau vaø laø r0 = 0,64/km, x0 = 0,4/km. Haõy xaùc ñònh toån thaát coâng suaát treân toaøn ñöôøng daây.

Caâu 5:
Ñöôøng daây 10kV caáp ñieän cho hai phuï taûi coù caùc thoâng soá cho treân sô ñoà sau:

Yeâu caàu:
a) Kieåm tra toån thaát ñieän aùp treân toaøn ñöôøng daây trong hai tröôøng hôïp:
1. Vaän haønh bình thöôøng
2. Vaän haønh khi coù söï coá ñöùt moät daây treân loä keùp A1. Bieát raèng thoâng soá daây AC–50 laø r0=0,64/km, x0=0,4/km
b) Xaùc ñònh giaù trò ñieän aùp U2 vaø UA, bieát raèng U1=10,25kV.
Caâu 6:
Moät traïm bieán aùp moät maùy 10/0,4kV – 1000kVA coù caùc thoâng soá sau: P0 = 5kW, PN = 12kW, I0% = 3%, UN% = 5%. Caáp ñieän cho 1 phuï taûi coù coâng suaát 800kVA, cos = 0,6. Haõy tính toaùn toån thaát coâng suaát trong traïm bieán aùp khi laøm vieäc.
Caâu 7:
Moät traïm bieán aùp goàm hai maùy bieán aùp 1000kVA – 22/0,4kV, thoâng soá moãi maùy bieán aùp laø gioáng nhau nhö sau: P0 = 1,57kW, PN = 9,5kW, I0% = 1,32%, UN% = 5%.
Caáp ñieän cho 1 phuï taûi 1500kVA, cos = 0,9. Yeâu caàu xaùc ñònh toån thaát coâng suaát trong traïm bieán aùp.
Caâu 8:
Ñöôøng daây 10kV caáp ñieän cho hai phuï taûi coù caùc thoâng soá cho treân sô ñoà sau.
Yeâu caàu:
Tính toaùn chi phí cho toån thaát ñieän naêng trong thôøi gian 1 naêm, bieát raèng giaù tieàn phaûi traû cho 1kWh ñieän laø 700 ñoàng. Cho thoâng soá daây AC – 50 laø r0 = 0,64/km, x0 = 0,4/km.
Caâu 9:
Moät traïm bieán aùp xí nghieäp goàm 1 maùy bieán aùp 500kVA, 10/0,4kV coù caùc thoâng soá laø P0 = 0,94 (kW), PN = 5,21 (kW), I0% = 0,95%, UN% = 5%. Caáp ñieän cho phuï taûi coù ñoà thò phuï taûi sau ñaây:

Yeâu caàu xaùc ñònh chi phí toån hao ñieän naêng trong moät naêm cuûa traïm bieán aùp, bieát raèng giaù tieàn phaûi traû cho 1kWh ñieän laø 1000 ñoàng.


Caâu 10:
Moät TBA 22/0,4kV goàm 2 maùy 800kVA caáp ñieän cho moät taûi tieâu thuï coù ñoà thò phuï taûi nhö sau:
Cho bieát thoâng soá cuûa moãi MBA trong traïm laø gioáng nhau nhö sau: P0 = 1,4 (kW), PN = 10,5(kW), I0%= 1,2%, UN% = 5%
Yeâu caàu:
a) Xaùc ñònh cheá ñoä vaän haønh kinh teá TBA.
b) Tính toaùn chi phí toån thaát ñieän naêng trong 1 naêm, bieát giaù tieàn cuûa moãi kWh laø 1000 ñoàng.
Caâu 11:
Traïm bieán aùp 110/11kV goàm 2 maùy bieán aùp dung löôïng 10000kVA coù caùc thoâng soá kyõ thuaät: P0 = 15,5kW, PN = 60kW, UN% = 10,5, I0% = 2,7 caáp ñieän cho moät phuï taûi coù ñoà thò phuï taûi nhö hình.
Yeâu caàu:
a) Xaùc ñònh cheá ñoä vaän haønh kinh teá traïm bieán aùp
b) Xaùc ñònh soá tieàn tieát kieäm ñöôïc khi vaän haønh kinh teá so vôùi khi vaän haønh hai maùy suoát caû naêm. Bieát raèng phí toån 1kWh ñieän laø 1800 ñoàng.
Caâu 12:
Ñöôøng daây cung caáp ñieän 15kV coù toång trôû töøng ñoaïn cho nhö sau:
- Ñoaïn 1: Chieàu daøi l1 , Z1 = 1,26 + j.2,22
- Ñoaïn 2: Chieàu daøi l2 , Z2 = 0,032 + j.0,031
Coâng suaát ñònh möùc cuûa maùy caét ñaët taïi ñaàu ñöôøng daây laø 1051MVA.
Yeâu caàu: Tính giaù trò doøng ñieän ngaén maïch 3 pha taïi caùc ñieåm N1 vaø N2
Caâu 13:
Moät maïch cung caáp ñieän coù sô ñoà ñôn tuyeán sau ñaây:

- Maùy bieán aùp: Uñm = 10kV/0,4kV; ZB = 10,5 + j.28,8 (m)
- Thanh goùp: M(50  5) ZG = 0,04 + j.0,09 (m)
- Caùp A1A2: C(3  35 + 1,15), l = 200m, z0 =0,524+j.0,0637 (/km)
Yeâu caàu:
a) Kieåm tra ñoaïn caùp A1A2 coù ñaûm baûo veà ñieàu kieän toån thaát ñieän aùp khoâng?
b) Tính doøng ñieän ngaén maïch taïi A2. Boû qua toång trôû caùc aptomat APT0, APT1 vaø toång trôû ñoaïn daây töø maùy bieán aùp ñeán thanh goùp A1.
c) Tính toaùn vaø löïa choïn aptomat APT1 ñaït caùc yeâu caàu kyõ thuaät cuûa baøi toaùn. Cho caùc thoâng soá tham khaûo cuûa aptomat nhö sau:
Iñm = 40A – 50A – 60A – 75A – 90A – 100A – 125A – 150A
Uñm = 600V
Icñm = (3 ÷ 5) kA
Ivoû = 100A – 200A – 300A
Caâu 14:
Tính giaù trò doøng ñieän ngaén maïch treân thanh goùp haï aùp cuûa moät maïng ñieän cung caáp töø moät maùy bieán aùp 400kVA, 22/0,4kV coù caùc thoâng soá: UN% = 4%, PN = 5750W, I0% = 1,5%, P0 = 820W

Cho bieát thoâng soá caùc phaàn töû maïng ñieän nhö sau:
• Caàu dao CD: RCD = 0,15m
• Caùp PVC: RC = 5,57m XC = 1,75m
• Aptomat CB: RCB = 0,37m XCB = 0,094m
Caâu 15:
Tính doøng ngaén maïch taïi caùc ñieåm N1, N2 cuûa moät maïng cung caáp ñieän nhö sau:
• Maùy bieán aùp haï aùp: 22/0,4kV, 1000kVA, UN%=5, PN=13kW, P0=1,5kW, I0%=1,2
• Ñoäng cô KÑB 3 pha 380V, 2kW, cos=0,91, =0,94
• Ñöôøng caùp caáp ñieän cho taûi chieáu saùng, daøi 200m coù r0=1,33m/m, x0=0,007m/m
• Caàu dao CD1 600A, RCD1=0,15m, caàu dao CD2 400A, RCD2=0,2m
• Thanh goùp TG1 baèng ñoàng, thieát dieän 660mm2, daøi 8m, khoaûng caùch giöõa caùc pha laø a=240mm, r0=0,056m/m, x0=0,189m/m
• Thanh goùp TG2 baèng ñoàng, thieát dieän 660mm2, daøi 2,5m, khoaûng caùch giöõa caùc pha laø a=240mm, r0=0,125m/m, x0=0,215m/m.
Caâu 16:
Moät phuï taûi coâng nghieäp coù coâng suaát tính toaùn laø 1200kVA, trong ñoù coù 20% laø phuï taûi loaïi 3 duøng cho khoái vaên phoøng. Ñieän aùp laøm vieäc laø 0,4kV laáy töø nguoàn trung aùp 22kV.
Yeâu caàu choïn 2 maùy bieán aùp laép ñaët taïi traïm bieán aùp caáp ñieän cho phuï taûi treân trong 2 tröôøng hôïp:
a) Ñaûm baûo cung caáp ñieän 100% coâng suaát phuï taûi taïi moïi thôøi ñieåm.
b) Cho pheùp caét giaûm moät phaàn phuï taûi loaïi 3 khi coù söï coá veà MBA, ñoàng thôøi xaùc ñònh phaàn traêm coâng suaát phuï taûi caàn caét coù lôïi nhaát veà maët kinh teá.
Cho bieát moät soá thoâng soá veà dung löôïng MBA haï aùp 22/0,4kV tham khaûo laø:
500 – 600 – 700 – 750 – 850 – 1000 – 1200 – 1500 – 1700 – 2000kVA.
Caâu 17:
Tính toaùn giaù trò doøng ñieän ñænh nhoïn treân ñöôøng daây cung caáp cho moät cô caáu naâng haï taûi coù caùc maùy thaønh phaàn vaø soá lieäu cho nhö sau:
Ñoäng cô thaønh phaàn Pñm(kW) % Cosñm Iñm(A) Kmm
Ñoäng cô naâng haï taûi
Ñoäng cô keùo baêng tröôït
Ñoäng cô chuyeån haøng 12
4
8 15
15
15 0,76
0,72
0,75 27,5
8,45
16,3 5,5
2,5
3,0
Ñieän aùp löôùi ñieän söû duïng laø 380V, heä soá söû duïng trong toaøn cô caáu laø gioáng nhau vaø baèng 0,1
Caâu 18:
Yeâu caàn choïn löïa boä caàu dao–caàu chì toång vaø caùc caàu chì nhaùnh cho 1 tuû cung caáp ñieän cuûa moät phaân xöôûng cô khí coù sô ñoà boá trí sau:


Ñoäng cô Kyù hieäu Pñm (KV) Cosñm Kmm Kt 
Maùy maøi kim loaïi
Caàu truïc
Maùy phay
Maùy khoan kim loaïi Ñ1
Ñ2
Ñ3
Ñ4 15
60
5,5
12 0,8
0,8
0,9
0,9 6
7
5
7 0,8
0,8
0,8
0,8 0,9
0,9
0,9
0,85
Cho bieát caùc thoâng soá caàu dao – caàu chì tham khaûo khi löïa choïn nhö sau:
Iñmdc = 3  50 – 63 – 80 – 100 – 120 – 150 – 175 – 200 – 350 – 500 – 600 – 650 – 800 – 1000A
Ivoû = 100 – 200 – 400 – 600 – 800 – 1000 – 1200 – 1500A
Caâu 19:
Cho moät maïch cung caáp ñieän cho moät traïm bôm coù 2 maùy bôm soá lieäu cho trong baûng sau:
Maùy bôm Uñm (KV) Pñm (KV) Cosñm Kmm Kt 
MB1
MB2 0,38
0,38 22
14 0,89
0,86 7
7 0,9
0,9 0,86
0,85
Caùc ñoaïn caùp L1 vaø L2 noái töø thanh goùp ôû tuû phaân phoái ñeán caùc maùy bôm MB1, MB2 coù thoâng soá sau:
(L1): Kyù hieäu caùp 3G4 – Icp = 53A caáp nguoàn cho MB1
(L2): Kyù hieäu caùp 3G1,5 – Icp = 31A caáp nguoàn cho MB2
Caû hai maùy bôm ñeàu môû maùy trong ñieàu kieän nheï taûi.

Yeâu caàu:
a) Tính toaùn vaø löïa choïn daây chaûy–caàu chì baûo veä cho töøng maùy bôm vaø daây chaûy–caàu chì toång baûo veä chung cho caû traïm bôm. Cho bieát thoâng soá doøng ñònh möùc cuûa daây chaûy–caàu chì tham khaûo trong daây sau:
Iñm = 50 – 70 – 80 – 100 – 125 – 150 – 160 – 185 – 200A
Ivoû = 100 – 200 – 400A
b) Kieåm tra caùc ñoaïn caùp L1, L2 ñaõ cho coù ñaït yeâu caàu kyõ thuaät khoâng? Cho bieát k1 = 0,9, k2 = 1 vì ôû xa nguoàn, chieàu daøi caùp khoâng ñaùng keå neân boû qua kieåm tra oån ñònh nhieät khi ngaén maïch vaø toån thaát ñieän aùp.
Caâu 20:
Moät ñöôøng daây 0,4kV caáp ñieän cho moät phaân xöôûng saûn xuaát coù coâng suaát phuï taûi laø 100kVA, cos = 0,75, chieàu daøi ñoaïn daây laø 0,3km, toång trôû ñôn vò cuûa daây laø z0 = 0,21 + j.0,06 /km. Yeâu caàu:
a) Xaùc ñònh coâng suaát phaûn khaùng caàn buø ñeå naâng cos leân 0,9
b) Tính toån thaát ñieän aùp tröôùc vaø sau khi buø, cho nhaän xeùt
c) Tính toån thaát coâng suaát tröôùc vaø sau khi buø, cho nhaän xeùt.
Caâu 21:
Moät nhaø maùy coù 2 phaân xöôûng saûn xuaát, nhaän ñieän töø moät traïm bieán aùp phaân phoái theo sô ñoà sau:

Ñöôøng daây Chieàu daøi (m) Loaïi caùp daãn ñieän Thoâng soá caùp
r0 (/km) x0 (/km)
L1
L2 50
70 PVC (3.50 + 1.35)
PVC (3.55 + 1.16) 0,4
0,73 0,4
0,41
Yeâu caàu: Xaùc ñònh coâng suaát phaûn khaùng caàn buø cuûa caùc tuï buø ñaët taïi caùc tuû phaân phoái cuûa töøng phaân xöôûng ñeå naâng heä soá coâng suaát cos leân 0,95. Boû qua ñieän trôû cuûa caùc aptoâmat.
Caâu 22:
Tính toaùn löïa choïn aptomat 3 pha baûo veä cho phuï taûi laø 1 giaûng ñöôøng goàm coù:
 36 boùng huyønh quang coâng suaát 36W, cos = 0,7, chaán löu caûm khaùng
 12 quaït traàn 75W, cos = 0,8
 9 oå caém 1 pha coù doøng ñònh möùc moãi oå caém Iñmoåcaém = 5A, heä soá söû duïng ñoàng thôøi caùc oå caém laø 0,8
 Ñieän aùp daây maïng 3 pha: Uñmdaây = 380V
 Caùc phuï taûi 1 pha söû duïng ñieän aùp Uñmpha = 220V vaø ñöôïc phaân boá ñeàu cho caû ba pha
 Phuï taûi xa nguoàn khoâng caàn kieåm ra doøng caét cuûa aptomat
Thoâng soá caùc aptomat tham khaûo ñöôïc cho sau ñaây:
Uñm = 600V, Iñm = 10 – 15 – 20 – 30 – 50A
Caâu 23:
Tính toaùn löïa choïn daây chaûy  caàu chì toång vaø caùc caàu chì nhaùnh cho moät maïch ñieän goàm 1 phuï taûi chieáu saùng vaø moät maùy bôm söû duïng nguoàn 3 pha 380V nhö sau:

• Phuï taûi chieáu saùng 3 pha: Pcs = 20kW, cos = 0,8
• Maùy bôm 3 pha KÑB: PB = 14kW, cos = 0,8,  = 0,86, kmm = 5, kt = 0 môû maùy nheï taûi
Caùc thoâng soá daây chaûy – caàu chì tham khaûo trong daây sau:
Iñmdc = 30 – 50 – 63 – 80 – 100A
Ivoû = 100 – 200A
Caâu 24:
Cho moät ñoäng cô khoâng ñoàng boä coù caùc thoâng soá sau:
Unguoàn pha = 3,5kV, Pñm = 1000HP,  = 97,5%, cos = 0,78
a) Xaùc ñònh löôïng coâng suaát phaûn khaùng caàn buø cho ñoäng cô ñeå naâng heä soá coâng suaát töø 0,78 ñeán 0,95
b) Tính ñieän dung cuûa tuï ñieän buø trong 2 tröôøng hôïp:
 Boä tuï ñieän ñöôïc ñaáu daïng tam giaùc
 Boä tuï ñieän ñöôïc ñaáu daïng hình sao.
Caâu 25:
Moät xí nghieäp goàm 3 phaân xöôûng ñöôïc cung caáp ñieän töø moät maùy bieán aùp 10/0,4kV, caùc thoâng soá ñöôøng daây vaø phuï taûi cho treân sô ñoà. Tính toaùn dung löôïng coâng suaát buø phaûn khaùng cho caùc tuï buø ñaët taïi tuû phaân phoái cuûa moãi phaân xöôûng ñeå naâng cao heä soá coâng suaát xí nghieäp leân 0,95.


Caâu 26:
Trình baøy nguyeân taéc baûo veä, ñieàu kieän thöïc hieän vaø caùc yeáu toá aûnh höôûng leân quaù trình taùc ñoäng baûo veä cuûa caùc hình thöùc baûo veä rôle chính trong heä thoáng ñieän bao goàm baûo veä quaù doøng ñieän, baûo veä doøng ñieän coù höôùng, baûo veä so leäch vaø baûo veä khoaûng caùch.
Caâu 27:
Tính toaùn vaø ñaùnh giaù 2 phöông aùn khaû thi (duøng 1 daây choáng seùt vaø 2 daây choáng seùt) ñeå baûo veä choáng seùt ñaùnh tröïc tieáp cho 1 ñöôøng daây taûi ñieän treân khoâng coù chieàu cao treo daây hx = 12,5m vaø khoaûng caùch giöõa caùc pha daây daãn laø 3m.
Caâu 28:
Tính toaùn vaø ñaùnh giaù caùc phöông aùn khaû thi baûo veä choáng seùt ñaùnh tröïc tieáp cho moät coâng trình xaây döïng coù dieän tích maët baèng toång theå tính taïi maët ñaát laø 25  10m, chieàu cao tính töø maët ñaát laø 20,5m.
Caâu 29:
Moät ñeøn huyønh quang daøi L = 1,2m, coâng suaát 40W, ñieän aùp 220V, hieäu suaát phaùt quang  = 50lm/W, ñöôïc treo ôû ñoä cao h = 2m tính töø beà maët laøm vieäc vaø taïo vôùi beà maët laøm vieäc 1 goùc  = 45¬0. Tính:
a). Cöôøng ñoä aùnh saùng do ñeøn phaùt ra.
b). Ñoä roïi taïi ñieåm P treân beà maët laøm vieäc vaø naèm saùt maët phaúng treo ñeøn.
c). Ñoä roïi taïi ñieåm Q treân beà maët laøm vieäc caùch P moät khoaûng l = 1,4m theo phöông naèm ngangCaâu 30:
Moät nguoàn saùng coù coâng suaát 100W, ñieän aùp duy trì laø 220V boá trí ôû ñoä cao 1,5m tính töø beà maët laøm vieäc, phaùt quang theo moïi höôùng vôùi F = 2540lm. Haõy xaùc ñònh:
a) Ñoä roïi treân beà maët laøm vieäc taïi moät ñieåm P1 thaúng goùc vôùi nguoàn saùng.
b) Ñoä roïi taïi ñieåm P2 caùch P1 0,7m theo phöông naèm ngang.
c) Ñoä choùi treân beà maët trang giaáy ñaët taïi P2, bieát  = 0,75
d) Ñaët nguoàn saùng treân vaøo trong 1 quaû caàu thuûy tinh môø, ñöôøng kính laø 0,3m, heä soá truyeàn saùng T = 0,85. xaùc ñònh ñoä choùi theo moïi höôùng cuûa heä thoáng nguoàn saùng vaø quaû caàu thuûy tinh.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: