Có bạn nào test thành công kết nối 0BA7-S7-1200 chưa dạ? Giúp đỡ mìn với...Mìn đã nạp được chương trình ví dụ từ trang chủ Siemans vào 0BA7 và S7-1200, nhưng hai con đó không giao tiếp được.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: