với tpt1=0,3 ; tpt2=0,8 ; tpt3= 1 ; tptn=0,5
delta t=0,5 tmc=0,3
1/ đặt 67 phù hợp d/v sơ đồ trên
2/ tính thời gian lv của tất cả các BV
3/ Khi Nm tại N bảo vệ nào tác động tính thời gian loại trừ Nm(thời gian từ lúc xh đến mất đi)

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: