tình hình là mình có 2 file .csv là các ma trận và 1 file .m là file gốc .Muốn chay được file .m này thì cần 2 file .csv .Vậy làm cách nào chạy file .csv với file .m kết hợp với nhau trong matlab được vậy.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: