Công ty châu vĩnh cường chuyên cung cấp các loại contactor , MCCB, CB, relay nhiệt của hãng FUJI, là đại lý cấp 1 tại việt nam
Danh sách hàng FUJI
DESCRIPTION MODEL
CONTACTOR 3P 9A, N/O or N/C SC-03
CONTACTOR 3P 12A, N/O or N/C SC-0
CONTACTOR 3P 12A, N/O+N/C SC-05
CONTACTOR 3P 16A, N/O or N/C SC-4-0
CONTACTOR 3P 22A, N/O or N/C SC-4-1
CONTACTOR 3P 22A, N/O+N/C SC-5-1
CONTACTOR 3P 32A, 2N/O+2N/C SC-N1
CONTACTOR 3P 40A, 2N/O+2N/C SC-N2
CONTACTOR 3P 50A, 2N/O+2N/C SC-N2S
CONTACTOR 3P 65A, 2N/O+2N/C SC-N3
CONTACTOR 3P 80A, 2N/O+2N/C SC-N4
CONTACTOR 3P 105A, 2N/O+2N/C SC-N5A
CONTACTOR 3P 105A, 2N/O+2N/C SC-N5
CONTACTOR 3P 125A, 2N/O+2N/C SC-N6
CONTACTOR 3P 150A, 2N/O+2N/C SC-N7
CONTACTOR 3P 180A, 2N/O+2N/C SC-N8
CONTACTOR 3P 220A, 2N/O+2N/C SC-N10
CONTACTOR 3P 300A, 2N/O+2N/C SC-N11
CONTACTOR 3P 400A, 2N/O+2N/C SC-N12
CONTACTOR 3P 600A, 2N/O+2N/C SC-N14
CONTACTOR 3P 800A, 2N/O+2N/C SC-N16
Auxiliary contact 2NC SZ-A02
Auxiliary contact 1NO + 1NC SZ-A11
Auxiliary contact 2NO SZ-A20
Auxiliary contact 2NO + 2NC SZ-A22
Auxiliary contact 3NO + 1NC SZ-A31
Auxiliary contact 4NO SZ-A40
Auxiliary contact 1NO + 1NC (SIDE MOUNTING) SZ-AS1
Auxiliary contact 1NO + 1NC (SIDE MOUNTING) SZ-AS2
Mechanical interlock unit SZ-RM
OVERLOAD REL. (0,1-0,15)A; (0,13-0,2)A; (0,15-0,24)A; (0,2-0,3)A; (0,24-0,36)A;(0,3-
0,45)A; (0,36-0,54)A; (0,48-0,72)A; (0,64-0,96)A; (0,8-1,2)A; (0,95-1,45)A; (1,4-2,2)A;
(1,7-2,6)A (2,2-3,4)A; (2,8-4,2)A; (4-6)A; (5-8)A; (6-9)A; (7-11)A; (9-13)A (SC-03, SC-0,
SC-05) TR-0N/3
OVERLOAD REL.(12-18)A; (16-22)A (SC-4-0, SC-4-1, SC-5-1) TR-5-1N/3
OVERLOAD REL. (18-26)A; (24-36)A; (32-42)A(SC-N1, SC-N2) TR-N2/3
OVERLOAD RELAY. (34-50)A; (45-65)A; (48-68)A (SC-N2S, SC-N3) TR-N3/3
OVERLOAD RELAY 53..80A*Separate Mounting Only (SC-N4, SC-N5) TR-N3/3*
OVERLOAD RELAY 65..95A*Separate Mounting Only (SC-N4, SC-N5) TR-N3/3*
OVERLOAD RELAY 85..105A*Separate Mounting Only (SC-N5) TR-N3/3*
OVERLOAD RELAY (45-65)A; (53-80)A; (65-95)A (SC-N5) TR-N5/3
OVERLOAD RELAY 85..125A TR-N6/3
OVERLOAD RELAY 110..160A TR-N7/3
OVERLOAD RELAY 125..185A TR-N8/3
OVERLOAD RELAY 160..240A TR-N10/3
OVERLOAD RELAY 200..300A TR-N12/3
OVERLOAD RELAY 240..360A TR-N12/3
OVERLOAD RELAY 300..450A TR-N12/3
OVERLOAD RELAY 400..600A TR-N14/3

DESCRIPTION MODEL
MCCB 2P 32AF/3,5,10,15,20,30,32AT 2.5kA BW32AAG-2P032
MCCB 2P 32AF/3,5,10,15,20,30,32AT 5kA BW32SAG-2P032
MCCB 2P 50AF/5,10,15,20,30,32,40,50AT 2.5kA BW50AAG-2P050
MCCB 2P 50AF/5,10,15,20,30,32,40,50AT 5kA BW50EAG-2P050
MCCB 2P 50AF/5,10,15,20,30,32,40,50AT 10kA BW50SAG-2P050
MCCB 2P 50AF/5,10,15,20,30,32,40,50AT 25kA BW50RAG-2P050
MCCB 2P 63AF/60,63AT 5kA BW63EAG-2P063
MCCB 2P 63AF/60,63AT 10kA BW63SAG-2P063
MCCB 2P 63AF/60,63AT 20kA BW63RAG-2P063
MCCB 2P 100AF/50,60,63,75,100AT 25kA BW100EAG-2P100
MCCB 2P 125AF/15,20,30,40,50,60,75,100,125AT 50kA BW125JAG-2P125 CE
MCCB 2P 125AF/15,20,30,40,50,60,75,100,125AT 85kA BW125SAG-2P125 CE
MCCB 2P 125AF/15,20,30,40,50,60,75,100,125AT 100kA BW125RAG-2P125 CE
MCCB 2P 160AF/125,150,160AT 36kA BW160EAG-2P160 CE
MCCB 2P 160AF/125,150,160AT 50kA BW160JAG-2P160 CE
MCCB 2P 160AF/125,150,160AT 85kA BW160SAG-2P160 CE
MCCB 2P 160AF/125,150,160AT 100kA BW160RAG-2P160 CE
MCCB 2P 250AF/175,200,225,250AT 18kA BW250EAG-2P250 CE
MCCB 2P 250AF/175,200,225,250AT 50kA BW250JAG-2P250 CE
MCCB 2P 250AF/175,200,225,250AT 85kA BW250SAG-2P250 CE
MCCB 2P 250AF/175,200,225,250AT 100kA BW250RAG-2P250 CE
MCCB 2P 400AF/250,300,350,400AT 50kA BW400EAG-2P400 CE
MCCB 2P 400AF/250,300,350,400AT 85kA BW400SAG-2P400 CE
MCCB 2P 400AF/250,300,350,400AT 100kA BW400RAG-2P400 CE
MCCB 2P 400AF/250,300,350,400AT 125kA BW400HAG-2P400 CE
MCCB 3P 32AF/3,5,10,15,20,30,32AT 1.5kA BW32AAG-3P032
MCCB 3P 32AF/3,5,10,15,20,30,32AT 2.5kA BW32SAG-3P032
MCCB 3P 50AF/5,10,15,20,30,32,40,50AT 1.5kA BW50AAG-3P050
MCCB 3P 50AF/5,10,15,20,30,32,40,50AT 2.5kA BW50EAG-3P050
MCCB 3P 50AF/5,10,15,20,30,32,40,50AT 7.5kA BW50SAG-3P050
MCCB 3P 50AF/5,10,15,20,30,32,40,50AT 10kA BW50RAG-3P050
MCCB 3P 63AF/60,63AT 2.5kA BW63EAG-3P063
MCCB 3P 63AF/60,63AT 7.5kA BW63SAG-3P063
MCCB 3P 63AF/60,63AT 10kA BW63RAG-3P063
MCCB 3P 100AF/60,63,75,100AT 1.5kA BW100AAG-3P100
MCCB 3P 100AF/50,60,63,75,100AT 10kA BW100EAG-3P100
MCCB 3P 125AF/15,20,30,40,50,60,75,100,100,125AT 30kA BW125JAG-3P125 CE
MCCB 3P 125AF/15,20,30,40,50,60,75,100,100,125AT 36kA BW125SAG-3P125 CE
MCCB 3P 125AF/15,20,30,40,50,60,75,100,100,125AT 50kA BW125RAG-3P125 CE
MCCB 3P 160AF/125,150,160AT 18kA BW160EAG-3P160 CE
MCCB 3P 160AF/125,150,160AT 30kA BW160JAG-3P160 CE
MCCB 3P 160AF/125,150,160AT 36kA BW160SAG-3P160 CE
MCCB 3P 160AF/125,150,160AT 50kA BW160RAG-3P160 CE
DESCRIPTION MODEL
MCCB 3P 250AF/175,200,225,250AT 18kA BW250EAG-3P250 CE
MCCB 3P 250AF/175,200,225,250AT 30kA BW250JAG-3P250 CE
MCCB 3P 250AF/175,200,225,250AT 36kA BW250SAG-3P250 CE
MCCB 3P 250AF/175,200,225,250AT 50kA BW250RAG-3P250 CE
MCCB 3P 400AF/250,300,350,400AT 30kA BW400EAG-3P400 CE
MCCB 3P 400AF/250,300,350,400AT 36kA BW400SAG-3P400 CE
MCCB 3P 400AF/250,300,350,400AT 50kA BW400RAG-3P400 CE
MCCB 3P 400AF/250,300,350,400AT 70kA BW400HAG-3P400 CE
MCCB 3P 630AF/500,600,630AT 36kA BW630EAG-3P630 CE
MCCB 3P 630AF/500,600,630AT 50kA BW630RAG-3P630 CE
MCCB 3P 630AF/500,600,630AT 70kA BW630HAG-3P630 CE
MCCB 3P 800AF/700,800AT 36kA BW800EAG-3P800 CE
MCCB 3P 800AF/700,800AT 50kA BW800RAG-3P800 CE
MCCB 3P 800AF/700,800AT 70kA BW800HAG-3P800 CE
MCCB 3P 1000AF/1000AT 85kA ( Adjustable 500…1000A ) SA1003E
MCCB 3P 1200AF/1200AT 85kA ( Adjustable 600…1200A ) SA1203E
MCCB 3P 1600AF/1600AT 100kA ( Adjustable 800…1600A ) SA1603E
MCCB 4P 125AF/15,20,30,40,50,60,75,100,125AT 30kA BW125JAG-4P125 CE
MCCB 4P 125AF/15,20,30,40,50,60,75,100,125AT 36kA BW125SAG-4P125 CE
MCCB 4P 125AF/50,60,75,100,125AT 50kA BW125RAG-4P125 CE
MCCB 4P 160AF/125,150,160AT 30kA BW160JAG-4P160 CE
MCCB 4P 160AF/125,150,160AT 36kA BW160SAG-4P160 CE
MCCB 4P 160AF/125,150,160AT 50kA BW160RAG-4P160 CE
MCCB 4P 250AF/175,200,225,250AT 30kA BW250JAG-4P250 CE
MCCB 4P 250AF/175,200,225,250AT 36kA BW250SAG-4P250 CE
MCCB 4P 250AF/175,200,225,250AT 50kA BW250RAG-4P250 CE
MCCB 4P 400AF/250,300,350,400AT 50kA BW400RAG-4P400 CE
MCCB 4P 400AF/250,300,350,400AT 70kA BW400HAG-4P400 CE
MCCB 4P 630AF/500,600,630AT 50kA BW630RAG-4P630 CE
MCCB 4P 800AF/700,800AT 50kA BW800RAG-4P800 CE
MCCB 4P 1000AF/1000AT 85kA (Adjustable 500…1000A) SA1004E
MCCB 4P 1200AF/1200AT 85kA (Adjustable 600…1200A) SA1204E
MCCB 4P 1600AF/1600AT 100kA (Adjustable 800…1600A) SA1604E
ELCB 2P 32AF/5,10,15,20,30,32AT 2.5kA - 15mA EW32AAG-2P032A
ELCB 2P 32AF/5,10,15,20,30,32AT 2.5kA - 30mA EW32AAG-2P032B
ELCB 2P 32AF/5,10,15,20,30,32AT 2.5kA - 100mA EW32AAG-2P032C
ELCB 2P 50AF/5,10,15,20,30,32,40,50AT 2.5kA - 15mA EW50AAG-2P050A
ELCB 2P 50AF/5,10,15,20,30,32,40,50AT 2.5kA - 30mA EW50AAG-2P050B
ELCB 2P 50AF/5,10,15,20,30,32,40,50AT 2.5kA - 100mA EW50AAG-2P050C
DESCRIPTION MODEL
ELCB 3P 32AF/5,10,15,20,30,32AT 1.5kA - 15mA EW32AAG-3P032A
ELCB 3P 32AF/5,10,15,20,30,32AT 1.5kA - 30mA EW32AAG-3P032B
ELCB 3P 32AF/5,10,15,20,30,32AT 1.5kA - 100mA EW32AAG-3P032C
ELCB 3P 32AF/5,10,15,20,30,32AT 1.5kA - 15mA EW32EAG-3P032A
ELCB 3P 32AF/5,10,15,20,30,32AT 1.5kA - 30mA EW32EAG-3P032B
ELCB 3P 32AF/5,10,15,20,30,32AT 1.5kA - 100mA EW32EAG-3P032C
ELCB 3P 32AF/3,5,10,15,20,30,32AT 2.5kA - 30mA EW32SAG-3P032B
ELCB 3P 32AF/3,5,10,15,20,30,32AT 2.5kA - 100/200mA EW32SAG-3P032K
ELCB 3P 50AF/5,10,15,20,30,32,40,50AT 2.5kA - 15mA* EW50AAG-3P50A
ELCB 3P 50AF/5,10,15,20,30,32,40,50AT 2.5kA - 30mA* EW50AAG-3P050B
ELCB 3P 50AF/5,10,15,20,30,32,40,50AT 2.5kA - 100mA* EW50AAG-3P050C
ELCB 3P 50AF/5,10,15,20,30,32,40,50AT 2.5kA - 15mA* EW50EAG-3P050A
ELCB 3P 50AF/5,10,15,20,30,32,40,50AT 2.5kA - 30mA* EW50EAG-3P050B
ELCB 3P 50AF/5,10,15,20,30,32,40,50AT 2.5kA - 100/200mA* EW50EAG-3P050K
ELCB 3P 50AF/10,15,20,30,32,40,50AT 10kA- 30mA EW50RAG-3P010B
ELCB 3P 50AF/10,15,20,30,32,40,50AT 10kA- 100/200mA EW50RAG-3P010K
ELCB 3P 50AF/5,10,15,20,30,32,40,50AT 7.5kA - 30mA EW50SAG-3P005B
ELCB 3P 50AF/5,10,15,20,30,32,40,50AT 7.5kA - 100/200mA EW50SAG-3P005K
ELCB 3P 63AF/60,63AT 2.5kA - 15mA EW63EAG-3P060A
ELCB 3P 63AF/60,63AT 2.5kA - 30mA EW63EAG-3P060B
ELCB 3P 63AF/60,63AT 2.5kA - 100/200mA EW63EAG-3P060K
ELCB 3P 63AF/60,63AT 10kA- 30mA EW63RAG-3P060B
ELCB 3P 63AF/60,63AT 10kA- 100/200mA EW63RAG-3P060K
ELCB 3P 63AF/60,63AT 7,5kA - 30mA EW63SAG-3P060B
ELCB 3P 63AF/60,63AT 7,5kA - 100/200mA EW63SAG-3P060K
ELCB 3P 100AF/60,63,75,100AT 1.5kA - 30mA EW100AAG-3P100B
ELCB 3P 100AF/60,63,75,100AT 1.5kA - 100/200mA EW100AAG-3P100K
ELCB 3P 125AF/15,20,30,40,50AT 30kA - 100/300/500/1000mA EW125JAG-3P050J CE
ELCB 3P 125AF/60,75,100,125AT 30kA - 100/300/500/1000mA EW125JAG-3P125J CE
ELCB 3P 125AF/15,20,30,40,50,60,75,100AT 30kA - 30mA EW125JAG-3P100B CE
ELCB 3P 125AF/15,20,30,40,50,60,75,100,125AT 36kA -
100/300/500/1000mA EW125SAG-3P125J CE
EW125SAG-3P125J CE
ELCB 3P 125AF/15,20,30,40,50,60,75,100,125AT 36kA - 30mA EW125SAG-3P125B CE
ELCB 3P 125AF/15,20,30,40,50,60,75,100,125AT 50kA -
100/300/500/1000mA EW125RAG-3P125J CE
EW125RAG-3P125J CE
ELCB 3P 125AF/15,20,30,40,50,60,75,100,125AT 50kA - 30mA EW125RAG-3P125B CE
ELCB 3P 160AF/125,150,160AT 18kA - 100/300/500/1000mA EW160EAG-3P160J CE
ELCB 3P 160AF/125,150,160AT 18kA - 30mA EW160EAG-3P160B CE
ELCB 3P 160AF/125,150,160AT 30kA - 100/300/500/1000mA EW160JAG-3P160J CE
ELCB 3P 160AF/125,150,160AT 30kA - 30mA EW160JAG-3P160B CE
ELCB 3P 160AF/125,150,160AT 36kA - 100/300/500/1000mA EW160SAG-3P160J CE
DESCRIPTION MODEL
ELCB 3P 160AF/125,150,160AT 36kA - 30mA EW160SAG-3P160B CE
ELCB 3P 160AF/125,150,160AT 50kA - 100/300/500/1000mA EW160RAG-3P160J CE
ELCB 3P 160AF/125,150,160AT 50kA - 30mA EW160RAG-3P160B CE
ELCB 3P 250AF/175,200,225,250AT 18kA - 100/300/500/1000mA EW250EAG-3P250J CE
ELCB 3P 250AF/175,200,225,250AT 18kA - 30mA EW250EAG-3P250B CE
ELCB 3P 250AF/175,200,225,250AT 30kA - 100/300/500/1000mA EW250JAG-3P250J CE
ELCB 3P 250AF/175,200,225,250AT 30kA - 30mA EW250JAG-3P250B CE
ELCB 3P 250AF/175,200,225,250AT 36kA - 100/300/500/1000mA EW250SAG-3P250J CE
ELCB 3P 250AF/175,200,225,250AT 36kA - 30mA EW250SAG-3P250B CE
ELCB 3P 250AF/175,200,225,250AT 50kA - 100/300/500/1000mA EW250RAG-3P250J CE
ELCB 3P 250AF/175,200,225,250AT 50kA - 30mA EW250RAG-3P250B CE
ELCB 3P 400AF/250,300,350,400AT 30kA - 100/300/500/1000mA EW400EAG-3P400J CE
ELCB 3P 400AF/250,300,350,400AT 30kA - 30mA EW400EAG-3P400B CE
ELCB 3P 400AF/250,300,350,400AT 36kA - 100/300/500/1000mA EW400SAG-3P400J CE
ELCB 3P 400AF/250,300,350,400AT 36kA - 30mA EW400SAG-3P400B CE
ELCB 3P 400AF/250,300,350,400AT 50kA - 100/300/500/1000mA EW400RAG-3P400J CE
ELCB 3P 400AF/250,300,350,400AT 50kA - 30mA EW400RAG-3P400B CE
ELCB 3P 400AF/250,300,350,400AT 70kA - 100/300/500/1000mA EW400HAG-3P400J CE
ELCB 3P 400AF/250,300,350,400AT 70kA - 30mA EW400HAG-3P400B CE
ELCB 3P 630AF/500,600,630AT 36kA - 100/300/500/1000mA EW630EAG-3P630J CE
ELCB 3P 630AF/500,600,630AT 50kA - 100/300/500/1000mA EW630RAG-3P630J CE
ELCB 3P 630AF/500,600,630AT 70kA - 100/300/500/1000mA EW630HAG-3P630J CE
ELCB 3P 800AF/700,800AT 36kA - 100/300/500/1000mA EW800EAG-3P800J CE
ELCB 3P 800AF/700,800AT 50kA - 100/300/500/1000mA EW800RAG-3P800J CE
ELCB 3P 800AF/700,800AT 70kA - 100/300/500/1000mA EW800HAG-3P800J CE
ELCB 4P 125AF/15,20,30,40,50,60,75,100,125AT
30kA - 100/300/500/1000mA EW125JAG-4P125J CE
EW125JAG-4P125J CE
ELCB 4P 125AF/15,20,30,40,50,60,75,100,125AT 30kA - 30mA EW125JAG-4P125B CE
ELCB 4P 125AF/15,20,30,40,50,60,75,100,125AT
36kA - 100/300/500/1000mA EW125SAG-4P125J CE
EW125SAG-4P125J CE
ELCB 4P 125AF/15,20,30,40,50,60,75,100,125AT 36kA - 30mA EW125SAG-4P125B CE
ELCB 4P 125AF/15,20,30,40,50,60,75,100,125AT
50kA - 100/300/500/1000mA EW125RAG-4P125J CE
EW125RAG-4P125J CE
ELCB 4P 125AF/15,20,30,40,50,60,75,100,125AT 50kA - 30mA EW125RAG-4P125B CE
ELCB 4P 160AF/125,150,160AT 18kA - 100/300/500/1000mA EW160JAG-4P160J CE
ELCB 4P 160AF/125,150,160AT 18kA - 30mA EW160JAG-4P160B CE
ELCB 4P 160AF/125,150,160AT 30kA - 100/300/500/1000mA EW160SAG-4P160J CE
ELCB 4P 160AF/125,150,160AT 30kA - 30mA EW160SAG-4P160B CE
ELCB 4P 160AF/125,150,160AT 36kA - 100/300/500/1000mA EW160RAG-4P160J CE
ELCB 4P 160AF/125,150,160AT 36kA - 30mA EW160RAG-4P160B CE
DESCRIPTION MODEL
ELCB 4P 250AF/175,200,225AT 30kA - 100/300/500/1000mA EW250JAG-4P225J CE
ELCB 4P 250AF/175,200,225AT 30kA - 30mA EW250JAG-4P225B CE
ELCB 4P 250AF/175,200,225AT 36kA - 100/300/500/1000mA EW250SAG-4P225J CE
ELCB 4P 250AF/175,200,225AT 36kA - 30mA EW250SAG-4P225B CE
ELCB 4P 250AF/175,200,225AT 50kA - 100/300/500/1000mA EW250RAG-4P225J CE
ELCB 4P 250AF/175,200,225AT 50kA - 30mA EW250RAG-4P225B CE
ELCB 4P 400AF/250,300,350,400AT 50kA - 100/300/500/1000mA EW400RAG-4P400J CE
ELCB 4P 400AF/250,300,350,400AT 50kA - 30mA EW400RAG-4P400B CE
ELCB 4P 400AF/250,300,350,400AT 70kA - 100/300/500/1000mA EW400HAG-4P400J CE
ELCB 4P 400AF/250,300,350,400AT 70kA - 30mA EW400HAG-4P400B CE
Auxiliary switch 32AF, 50AF, 63AF, 100AF - Lead wire system BZ6WR10C
Auxiliary switch 125AF, 250AF - Lead wire system BW9W1SG0
Auxiliary switch 400AF,630AF, 800AF - Lead wire system BW9W1SHA
Alarm switch 32AF, 50AF, 63AF, 100AF - Lead wire system BZ6KL10C
Alarm switch 125AF, 250AF - Lead wire system BW9K1SG0
Alarm switch 400AF, 630AF,800AF - Lead wire system BW9K1SHA
Shunt trip device 32AF, 50AF, 63AF, 100AF BZ6FA10C
Shunt trip device 32AF, 50AF, 63AF, 100AF BZ6FK10C
Shunt trip device 32AF, 50AF, 63AF, 100AF BZ6FP10C
Shunt trip device 32AF, 50AF, 63AF, 100AF BZ6FR10C
Shunt trip device 125AF, 160AF, 250AF BW9FRG0
Shunt trip device 125AF, 160AF, 250AF BW9FSG0
Shunt trip device 125AF, 160AF, 250AF BW9FAG0
Shunt trip device 125AF, 160AF, 250AF BW9F1G0
Shunt trip device 125AF, 160AF, 250AF BW9FKG0
Shunt trip device 125AF, 160AF, 250AF BW9FPG0
Shunt trip device 400AF, 630AF,800AF BW9FHA-R
Shunt trip device 400AF, 630AF,800AF BW9FHA-A
Shunt trip device 400AF, 630AF,800AF BW9FHA-P
Undervoltage trip device 32AF, 50AF, 63AF, 100AF BZ6RW10C
Undervoltage trip device 32AF, 50AF, 63AF, 100AF BZ6R010C
Undervoltage trip device 125AF, 160AF, 250AF BW9RGAA
Undervoltage trip device 125AF, 160AF, 250AF BW9RGAP
Undervoltage trip device 400AF, 630AF,800AF BW9RHA-A
Undervoltage trip device 400AF, 630AF,800AF BW9RHA-P
Mechanical interlocking devices 32AF, 50AF, 63AF, 100AF (2P) BZ6M110C2
Mechanical interlocking devices 32AF, 50AF, 63AF, 100AF (3P) BZ6M110C3
Mechanical interlocking devices 125JAG (2P) BW9M1CA-2
Mechanical interlocking devices 125AF (3P) BW9M1CA-3
Mechanical interlocking devices 160AF, 250AF (2P,3P) BW9M1GA-3
Mechanical interlocking devices 400AF (2P,3P) BW9M1HA-3
Mechanical interlocking devices 630AF,800AF (3P) BW9M1JA-3
Mechanical interlocking devices 125AF (4P) BW9M1CA-4
Mechanical interlocking devices 160AF, 250AF (4P) BW9M1GA-4
Mechanical interlocking devices 400AF (4P) BW9M1HA-4
DESCRIPTION MODEL
ACB 3P 800A FIXED MANUAL, 65KA DH083P-T11BLAL
ACB 3P 800A FIXED MANUAL, 65KA + SHUNTRIP DH083P-T11BLALF
ACB 3P 800A FIXED MANUAL, 65KA + SHUNTRIP + MOTOR DH083P-M11BLALF
ACB 3P 1250A FIXED MANUAL, 65KA DH123P-T11BLAL
ACB 3P 1250A FIXED MANUAL, 65KA + SHUNTRIP DH123P-T11BLALF
ACB 3P 1250A FIXED MANUAL, 65KA + SHUNTRIP + MOTOR DH123P-M11BLALF
ACB 3P 1600A FIXED MANUAL, 65KA DH163P-T11BLAL
ACB 3P 1600A FIXED MANUAL, 65KA + SHUNTRIP DH163P-T11BLALF
ACB 3P 1600A FIXED MANUAL, 65KA + SHUNTRIP + MOTOR DH163P-M11BLALF
ACB 3P 2000A FIXED MANUAL, 65KA DH203P-T11BLAL
ACB 3P 2000A FIXED MANUAL, 65KA + SHUNTRIP DH203P-T11BLALF
ACB 3P 2000A FIXED MANUAL, 65KA + SHUNTRIP + MOTOR DH203P-M11BLALF
ACB 3P 2500A FIXED MANUAL, 85KA DH253P-T11BLAL
ACB 3P 2500A FIXED MANUAL, 85KA + SHUNTRIP DH253P-T11BLALF
ACB 3P 2500A FIXED MANUAL, 85KA + SHUNTRIP + MOTOR DH253P-M11BLALF
ACB 3P 3200A FIXED MANUAL, 85KA DH303P-T11BLAL
ACB 3P 3200A FIXED MANUAL, 85KA + SHUNTRIP DH303P-T11BLALF
ACB 3P 3200A FIXED MANUAL, 85KA + SHUNTRIP + MOTOR DH303P-M11BLALF
ACB 3P 800A DRAW-OUT MANUAL, 65KA DH083X-T11BLAL
ACB 3P 800A DRAW-OUT MANUAL, 65KA + SHUNTRIP DH083X-T11BLALF
ACB 3P 800A DRAW-OUT MANUAL, 65KA + SHUNTRIP + MOTOR DH083X-M11BLALF
ACB 3P 1250A DRAW-OUT MANUAL, 65KA DH123X-T11BLAL
ACB 3P 1250A DRAW-OUT MANUAL, 65KA + SHUNTRIP DH123X-T11BLALF
ACB 3P 1250A DRAW-OUT MANUAL, 65KA + SHUNTRIP + MOTOR DH123X-M11BLALF
ACB 3P 1600A DRAW-OUT MANUAL, 65KA DH163X-T11BLAL
ACB 3P 1600A DRAW-OUT MANUAL, 65KA + SHUNTRIP DH163X-T11BLALF
ACB 3P 1600A DRAW-OUT MANUAL, 65KA + SHUNTRIP + MOTOR DH163X-M11BLALF
ACB 3P 2000A DRAW-OUT MANUAL, 65KA DH203X-T11BLAL
ACB 3P 2000A DRAW-OUT MANUAL, 65KA + SHUNTRIP DH203X-T11BLALF
ACB 3P 2000A DRAW-OUT MANUAL, 65KA + SHUNTRIP + MOTOR DH203X-M11BLALF
ACB 3P 2500A DRAW-OUT MANUAL, 85KA DH253X-T11BLAL
ACB 3P 2500A DRAW-OUT MANUAL, 85KA + SHUNTRIP DH253X-T11BLALF
ACB 3P 2500A DRAW-OUT MANUAL, 85KA + SHUNTRIP + MOTOR DH253X-M11BLALF
ACB 3P 3200A DRAW-OUT MANUAL, 85KA DH303X-T11BLAL
ACB 3P 3200A DRAW-OUT MANUAL, 85KA + SHUNTRIP DH303X-T11BLALF
ACB 3P 3200A DRAW-OUT MANUAL, 85KA + SHUNTRIP + MOTOR DH303X-M11BLALF
ACB 3P 4000A DRAW-OUT MANUAL, 100KA DH403X-T11BLAL
ACB 3P 4000A DRAW-OUT MANUAL, 100KA + SHUNTRIP DH403X-T11BLALF
ACB 3P 4000A DRAW-OUT MANUAL, 100KA + SHUNTRIP + MOTOR DH403X-M11BLALF
ACB 3P 5000A DRAW-OUT MANUAL, 120KA DH503X-T11BLAL
ACB 3P 5000A DRAW-OUT MANUAL, 120KA + SHUNTRIP DH503X-T11BLALF
ACB 3P 5000A DRAW-OUT MANUAL, 120KA + SHUNTRIP + MOTOR DH503X-M11BLALF
ACB 3P 6300A DRAW-OUT MANUAL, 120KA DH603X-T11BLAL
ACB 3P 6300A DRAW-OUT MANUAL, 120KA + SHUNTRIP DH603X-T11BLALF
ACB 3P 6300A DRAW-OUT MANUAL, 120KA + SHUNTRIP + MOTOR DH603X-M11BLALF
ACB 4P 800A FIXED MANUAL, 65KA DH084P-T11BLAL
ACB 4P 800A FIXED MANUAL, 65KA + SHUNTRIP DH084P-T11BLALF
ACB 4P 800A FIXED MANUAL, 65KA + SHUNTRIP + MOTOR DH084P-M11BLALF
ACB 4P 1250A FIXED MANUAL, 65KA DH124P-T11BLAL
ACB 4P 1250A FIXED MANUAL, 65KA + SHUNTRIP DH124P-T11BLALF
ACB 4P 1250A FIXED MANUAL, 65KA + SHUNTRIP + MOTOR DH124P-M11BLALF
ACB 4P 1600A FIXED MANUAL, 65KA DH164P-T11BLAL
ACB 4P 1600A FIXED MANUAL, 65KA + SHUNTRIP DH164P-T11BLALF
ACB 4P 1600A FIXED MANUAL, 65KA + SHUNTRIP + MOTOR DH164P-M11BLALF
ACB 4P 2000A FIXED MANUAL, 65KA DH204P-T11BLAL
ACB 4P 2000A FIXED MANUAL, 65KA + SHUNTRIP DH204P-T11BLALF
ACB 4P 2000A FIXED MANUAL, 65KA + SHUNTRIP + MOTOR DH204P-M11BLALF
ACB 4P 2500A FIXED MANUAL, 85KA DH254P-T11BLAL
ACB 4P 2500A FIXED MANUAL, 85KA + SHUNTRIP DH254P-T11BLALF
ACB 4P 2500A FIXED MANUAL, 85KA + SHUNTRIP + MOTOR DH254P-M11BLALF
ACB 4P 3200A FIXED MANUAL, 85KA DH304P-T11BLAL
ACB 4P 3200A FIXED MANUAL, 85KA + SHUNTRIP DH304P-T11BLALF
ACB 4P 3200A FIXED MANUAL, 85KA + SHUNTRIP + MOTOR DH304P-M11BLALF
ACB 4P 800A DRAW-OUT MANUAL, 65KA DH084X-T11BLAL
ACB 4P 800A DRAW-OUT MANUAL, 65KA + SHUNTRIP DH084X-T11BLALF
ACB 4P 800A DRAW-OUT MANUAL, 65KA + SHUNTRIP + MOTOR DH084X-M11BLALF
ACB 4P 1250A DRAW-OUT MANUAL, 65KA DH124X-T11BLAL
ACB 4P 1250A DRAW-OUT MANUAL, 65KA + SHUNTRIP DH124X-T11BLALF
ACB 4P 1250A DRAW-OUT MANUAL, 65KA + SHUNTRIP + MOTOR DH124X-M11BLALF
ACB 4P 1600A DRAW-OUT MANUAL, 65KA DH164X-T11BLAL
ACB 4P 1600A DRAW-OUT MANUAL, 65KA + SHUNTRIP DH164X-T11BLALF
ACB 4P 1600A DRAW-OUT MANUAL, 65KA + SHUNTRIP + MOTOR DH164X-M11BLALF
ACB 4P 2000A DRAW-OUT MANUAL, 65KA DH204X-T11BLAL
ACB 4P 2000A DRAW-OUT MANUAL, 65KA + SHUNTRIP DH204X-T11BLALF
ACB 4P 2000A DRAW-OUT MANUAL, 65KA + SHUNTRIP + MOTOR DH204X-M11BLALF
ACB 4P 2500A DRAW-OUT MANUAL, 85KA DH254X-T11BLAL
ACB 4P 2500A DRAW-OUT MANUAL, 85KA + SHUNTRIP DH254X-T11BLALF
ACB 4P 2500A DRAW-OUT MANUAL, 85KA + SHUNTRIP + MOTOR DH254X-M11BLALF
ACB 4P 3200A DRAW-OUT MANUAL, 85KA DH304X-T11BLAL
ACB 4P 3200A DRAW-OUT MANUAL, 85KA + SHUNTRIP DH304X-T11BLALF
ACB 4P 3200A DRAW-OUT MANUAL, 85KA + SHUNTRIP + MOTOR DH304X-M11BLALF
ACB 4P 4000A DRAW-OUT MANUAL, 100KA DH404X-T11BLAL
ACB 4P 4000A DRAW-OUT MANUAL, 100KA + SHUNTRIP DH404X-T11BLALF
ACB 4P 4000A DRAW-OUT MANUAL, 100KA + SHUNTRIP + MOTOR DH404X-M11BLALF
ACB 4P 5000A DRAW-OUT MANUAL, 120KA DH504X-T11BLAL
ACB 4P 5000A DRAW-OUT MANUAL, 120KA + SHUNTRIP DH504X-T11BLALF
ACB 4P 5000A DRAW-OUT MANUAL, 120KA + SHUNTRIP + MOTOR DH504X-M11BLALF
ACB 4P 6300A DRAW-OUT MANUAL, 120KA DH604X-T11BLAL
ACB 4P 6300A DRAW-OUT MANUAL, 120KA + SHUNTRIP DH604X-T11BLALF
ACB 4P 6300A DRAW-OUT MANUAL, 120KA + SHUNTRIP + MOTOR DH604X-M11BLALF
DESCRIPTION MODEL
CAPACITOR TRIP DEVICE AQR-1
KEY LOCK KEY LOCK
Key Interlock Key Interlock
Closing Coil (LRC) Closing Coil (LRC)
Trip Indicator Switch Trip Indicator Switch
Mechanical Interlock (Vertical type)
Mechanical Interlock (Horizontal type)
MCB 1P 1,2,3,4,5,6,10,16,20,25,32,40,50,63A 6kA - C BC63E1CG-1P063
MCB 2P 1,2,3,4,5,6,10,16,20,25,32,40,50,63A 6kA - C BC63E1CG-2P063
MCB 3P 1,2,3,4,5,6,10,16,20,25,32,40,50,63A 6kA - C BC63E1CG-3P063
MCB 4P 1,2,3,4,5,6,10,16,20,25,32,40,50,63A 6kA - C BC63E1CG-4P063
MCB 1P 1,2,3,4,5,6,10,16,20,25,32,40A 6kA - D BC63E1DG-1P040
MCB 2P 1,2,3,4,5,6,10,16,20,25,32,40A 6kA - D BC63E1DG-2P040
MCB 3P 1,2,3,4,5,6,10,16,20,25,32,40A 6kA - D BC63E1DG-3P040
MCB 4P 1,2,3,4,5,6,10,16,20,25,32,40A 6kA - D BC63E1DG-4P040
MCB 1P 6A 10KA BC61E0C-006
MCB 1P 10A 10KA BC61E0C-010
MCB 1P 16A 10KA BC61E0C-016
MCB 1P 20A 10KA BC61E0C-020
MCB 1P 25A 10KA BC61E0C-025
MCB 1P 32A 10KA BC61E0C-032
MCB 1P 40A 10KA BC61E0C-040
MCB 1P 50A 10KA BC61E0C-050
MCB 1P 63A 10KA BC61E0C-063
MCB 2P 6A 10KA BC62E0C-006
MCB 2P 10A 10KA BC62E0C-010
MCB 2P 16A 10KA BC62E0C-016
MCB 2P 20A 10KA BC62E0C-020
MCB 2P 25A 10KA BC62E0C-025
MCB 2P 32A 10KA BC62E0C-032
MCB 2P 40A 10KA BC62E0C-040
MCB 2P 50A 10KA BC62E0C-050
MCB 2P 63A 10KA BC62E0C-063
MCB 3P 6A 10KA BC63E0C-006
MCB 3P 10A 10KA BC63E0C-016
MCB 3P 16A 10KA BC63E0C-016
MCB 3P 20A 10KA BC63E0C-020
MCB 3P 25A 10KA BC63E0C-025
MCB 3P 32A 10KA BC63E0C-032
MCB 3P 40A 10KA BC63E0C-040
MCB 3P 50A 10KA BC63E0C-050
MCB 3P 63A 10KA BC63E0C-063
Auxiliary switch (1NO-1NC) BC9W1SA0
Alarm switch BC9K1SA0
Shunt trip devices + Auxiliary switch (1NO-1NC) 110-415VAC, 110-130VDC BC9FKA0
Shunt trip devices + Auxiliary switch (1NO-1NC) 48-130VAC, 48VDC BC9FAA0
Shunt trip devices + Auxiliary switch (1NO-1NC) 24V AC/DC BC9FRA0
MOTOR CB 0.1…0.16A, BELOW 0.05KW, BM3RSB BM3RSB-P16
MOTOR CB 0.16…0.25A, 0.06KW, BM3RSB BM3RSB-P25
MOTOR CB 0.25…0.4A, 0.09KW, BM3RSB BM3RSB-P40
MOTOR CB 0.40…0.63A, 0.12KW & 0.18KW, BM3RSB BM3RSB-P63
MOTOR CB 0.63…1A, 0.25KW, BM3RSB BM3RSB-001
MOTOR CB 1…1.6A, 0.37KW & 0.55KW, BM3RSB BM3RSB-1P6
MOTOR CB 1.6…2.5A, 0.75KW, BM3RSB BM3RSB-2P5
MOTOR CB 2.5…4A, 1.1KW & 1.5KW, BM3RSB BM3RSB-004
MOTOR CB 4…6.3A, 2.2KW, BM3RSB BM3RSB-6P3
MOTOR CB 6…10A, 3KW & 4KW, BM3RSB BM3RSB-010
MOTOR CB 9…14A, 5.5KW, BM3RSB BM3RSB-013
MOTOR CB 13…18A, 7.5KW, BM3RSB BM3RSB-016
MOTOR CB 17…23A, 9KW, BM3RSB BM3RSB-020
MOTOR CB 20…25A, 11KW, BM3RSB BM3RSB-025
MOTOR CB 24…32A, 15KW, BM3RSB BM3RSB-032
MOTOR CB 0.1…0.16A, BELOW 0.05KW, BM3RSR BM3RSR-P16
MOTOR CB 0.16…0.25A, 0.06KW, BM3RSR BM3RSR-P25
MOTOR CB 0.25…0.4A, 0.09KW, BM3RSR BM3RSR-P40
MOTOR CB 0.40…0.63A, 0.12KW & 0.18KW, BM3RSR BM3RSR-P63
MOTOR CB 0.63…1A, 0.25KW, BM3RSR BM3RSR-001
MOTOR CB 1…1.6A, 0.37KW & 0.55KW, BM3RSR BM3RSR-1P6
MOTOR CB 1.6…2.5A, 0.75KW, BM3RSR BM3RSR-2P5
MOTOR CB 2.5…4A, 1.1KW & 1.5KW, BM3RSR BM3RSR-004
MOTOR CB 4…6.3A, 2.2KW, BM3RSR BM3RSR-6P3
MOTOR CB 6…10A, 3KW & 4KW, BM3RSR BM3RSR-010
MOTOR CB 9…14A, 5.5KW, BM3RSR BM3RSR-013
MOTOR CB 13…18A, 7.5KW, BM3RSR BM3RSR-016
MOTOR CB 17…23A, 9KW, BM3RSR BM3RSR-020
MOTOR CB 20…25A, 11KW, BM3RSR BM3RSR-025
MOTOR CB 24…32A, 15KW, BM3RSR BM3RSR-032
MOTOR CB 0.1…0.16A, BELOW 0.05KW, BM3RHB BM3RHB-P16
MOTOR CB 0.16…0.25A, 0.06KW, BM3RHB BM3RHB-P25
MOTOR CB 0.25…0.4A, 0.09KW, BM3RHB BM3RHB-P40
MOTOR CB 0.40…0.63A, 0.12KW & 0.18KW, BM3RHB BM3RHB-P63
MOTOR CB 0.63…1A, 0.25KW, BM3RHB BM3RHB-001
MOTOR CB 1…1.6A, 0.37KW & 0.55KW, BM3RHB BM3RHB-1P6
MOTOR CB 1.6…2.5A, 0.75KW, BM3RHB BM3RHB-2P5
MOTOR CB 2.5…4A, 1.1KW & 1.5KW, BM3RHB BM3RHB-004
MOTOR CB 4…6.3A, 2.2KW, BM3RHB BM3RHB-6P3
MOTOR CB 6…10A, 3KW & 4KW, BM3RHB BM3RHB-010
MOTOR CB 9…14A, 5.5KW, BM3RHB BM3RHB-013
MOTOR CB 13…18A, 7.5KW, BM3RHB BM3RHB-016
MOTOR CB 17…23A, 9KW, BM3RHB BM3RHB-020
MOTOR CB 20…25A, 11KW, BM3RHB BM3RHB-025
MOTOR CB 24…32A, 15KW, BM3RHB BM3RHB-032
DESCRIPTION MODEL
MOTOR CB 0.1…0.16A, BELOW 0.05KW, BM3RHBK BM3RHBK-P16
MOTOR CB 0.16…0.25A, 0.06KW, BM3RHBK BM3RHBK-P25
MOTOR CB 0.25…0.4A, 0.09KW, BM3RHBK BM3RHBK-P40
MOTOR CB 0.40…0.63A, 0.12KW & 0.18KW, BM3RHBK BM3RHBK-P63
MOTOR CB 0.63…1A, 0.25KW, BM3RHBK BM3RHBK-001
MOTOR CB 1…1.6A, 0.37KW & 0.55KW, BM3RHBK BM3RHBK-1P6
MOTOR CB 1.6…2.5A, 0.75KW, BM3RHBK BM3RHBK-2P5
MOTOR CB 2.5…4A, 1.1KW & 1.5KW, BM3RHBK BM3RHBK-004
MOTOR CB 4…6.3A, 2.2KW, BM3RHBK BM3RHBK-6P3
MOTOR CB 6…10A, 3KW & 4KW, BM3RHBK BM3RHBK-010
MOTOR CB 9…14A, 5.5KW, BM3RHBK BM3RHBK-013
MOTOR CB 13…18A, 7.5KW, BM3RHBK BM3RHBK-016
MOTOR CB 17…23A, 9KW, BM3RHBK BM3RHBK-020
MOTOR CB 20…25A, 11KW, BM3RHBK BM3RHBK-025
MOTOR CB 6…10A, 3KW & 4KW, BM3VSB BM3VSB-010
MOTOR CB 9…14A, 5.5KW, BM3VSB BM3VSB-013
MOTOR CB 13…18A, 7.5KW, BM3VSB BM3VSB-016
MOTOR CB 17…23A, 9KW, BM3VSB BM3VSB-020
MOTOR CB 20…25A, 11KW, BM3VSB BM3VSB-025
MOTOR CB 24…32A, 15KW, BM3VSB BM3VSB-032
MOTOR CB 28…40A, 20KW, BM3VSB BM3VSB-040
MOTOR CB 35…50A, 25KW, BM3VSB BM3VSB-050
MOTOR CB 45…63A, 30KW, BM3VSB BM3VSB-063
MOTOR CB 6…10A, 3KW & 4KW, BM3VHB BM3VHB-010
MOTOR CB 9…14A, 5.5KW, BM3VHB BM3VHB-013
MOTOR CB 13…18A, 7.5KW, BM3VHB BM3VHB-016
MOTOR CB 17…23A, 9KW, BM3VHB BM3VHB-020
MOTOR CB 20…25A, 11KW, BM3VHB BM3VHB-025
MOTOR CB 24…32A, 15KW, BM3VHB BM3VHB-032
MOTOR CB 28…40A, 20KW, BM3VHB BM3VHB-040
MOTOR CB 35…50A, 25KW, BM3VHB BM3VHB-050
MOTOR CB 45…63A, 30KW, BM3VHB BM3VHB-063
MOTOR CB 6…10A, 3KW & 4KW, BM3VHBK BM3VHBK-010
MOTOR CB 9…14A, 5.5KW, BM3VHBK BM3VHBK-013
MOTOR CB 13…18A, 7.5KW, BM3VHBK BM3VHBK-016
MOTOR CB 17…23A, 9KW, BM3VHBK BM3VHBK-020
MOTOR CB 20…25A, 11KW, BM3VHBK BM3VHBK-025
MOTOR CB 24…32A, 15KW, BM3VHBK BM3VHBK-032
MOTOR CB 28…40A, 20KW, BM3VHBK BM3VHBK-040
MOTOR CB 35…50A, 25KW, BM3VHBK BM3VHBK-050
MOTOR CB 45…63A, 30KW, BM3VHBK BM3VHBK-063
Auxiliary contact blocks/ W for BM3R, BM3V 1NO (Front mounting) BZ0WIA
Auxiliary contact blocks/ W for BM3R, BM3V 1NC (Front mounting) BZ0WIB
Auxiliary contact blocks/ W for BM3R, BM3V 2NO (Left side mounting) BZ0WUAAL
Auxiliary contact blocks/ W for BM3R, BM3V 1NO+1NC (Left side mounting) BZ0WUABL
Auxiliary contact blocks/ W for BM3R, BM3V 2NC (Left side mounting) BZ0WUBBL
Auxiliary contact blocks/ W for BM3R, BM3V 2NO (Right side mounting) BZ0WUAAR
Auxiliary contact blocks/ W for BM3R, BM3V 1NO+1NC (Right side mounting) BZ0WUABR
Auxiliary contact blocks/ W for BM3R, BM3V 2NC (Right side mounting) BZ0WUBBR
Alarm contact blocks/K for BM3R, BM3V 1NO (Front mounting) BZ0KIA
Alarm contact blocks/K for BM3R, BM3V 1NC (Front mounting) BZ0KIB
TƯ VẤN VỀ SẢN PHẨM FUJI CÁC LOẠI:
KS. Trần Văn Việt - CVC Co., Ltd
ĐC: 686/109 CMT8, P.5, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
DĐ: 0917 906 719 – 0905 317 947
Email: viet@cvcvina.com
Website: www.cauchicongnghiep.com
www.chauvinhcuong.com.vn

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: