Một nhóm phụ tải mắc song song gồm ba tải
tải 1:có S1 = 250va; cos p1 = 0.5 (điện cảm)
tải 2:có P2 = 180w; cos p2 = 0.5 (điện dung)
tải 3:có S3 = 300va; Q3 = 100var
tính công suất tác dụng, phản kháng, biểu kiến, và hệ số cosp toàn mạch

cảm on các bác nha

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: