Hjx hjx .Tình hình là thế này : Em đang làm đồ án thiết kế lưới điện khu vực. Đến cái đoạn tính được điện áp trước tổng trở đường dây nối PT trung gian và nhà máy trong 2 trường hợp sự cố ngừng 1 máy phát và chế độ đứt 1 dây trong đường dây kép của đường dây liên lạc HT-PT trung gian.Vậy giờ ta sẽ chọn điện áp cao hơn hay thấp hơn để làm mức chọn đầu điều chỉnh điện áp tuơng ứng ?Thiển ý : làm cả 2 , vì không biết chắc chắn phuơng án nào có delta U khi đã chọn bao nhiêu .Help meeeeeeeeeeeeee. THANKS trước mọi người :P

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: