Câu 01: Nêu cấu trúc và phân loại hệ truyền động điện.
Câu 02: Nêu các trạng thái làm việc của truyền động điện.
Câu 03: Phương trình đặc tính cơ và các ảnh hưởng của các thông số điện với đặc tính cơ của động cơ điện một chiều kích từ độc lập và song song.
Câu 04: Phương trình đặc tính cơ và các ảnh hưởng của các thông số điện với đặc tính cơ của động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp.
Câu 05: Phương trình đặc tính cơ và các ảnh hưởng của các thông số điện với đặc tính cơ của động cơ điện xoay chiều 3 pha không đồng bộ.
Câu 06: Đường đặc tính cơ của động cơ điện đồng bộ.
Câu 07: Khởi động ( mở máy) động cơ điện một chiều kích từ độc lập và song song.
Câu 08: Khởi động ( mở máy) động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp.
Câu 09: Khởi động ( mở máy) động cơ điện xoay chiều 3 pha không đồng bộ.
Câu 10: Khởi động ( mở máy) động cơ điện đồng bộ.
Câu 11: Hãm điện động cơ điện? Cho ví dụ minh hoạ về hãm tái sinh.
Câu 12: Hãm điện động cơ điện? Cho ví dụ minh hoạ về hãm ngược.
Câu 13: Hãm điện động cơ điện? Cho ví dụ minh hoạ về hãm động năng.
Câu 14: Các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lập? đặc điểm của từng phương pháp.
Câu 15: Các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp? đặc điểm của từng phương pháp.
Câu 16: Các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ điện xoay chiều 3 pha không đồng bộ? đặc điểm của từng phương pháp.
Câu 17: Điều chỉnh tốc độ động cơ đồng bộ.
Câu 18: Các bước lựa chọn động cơ cho một hệ truyền động điện.
Câu 19: Các nguyên tắc điều khiển tự động truyền động điện? Cho ví dụ về nguyên tắc điều khiển theo thời gian.
Câu 20: Các nguyên tắc điều khiển tự động truyền động điện? Cho ví dụ về nguyên tắc điều khiển theo tốc độ.
Câu 21: Các nguyên tắc điều khiển tự động truyền động điện? Cho ví dụ về nguyên tắc điều khiển theo dòng điện.
Câu 22: Các nguyên tắc điều khiển tự động truyền động điện? Cho ví dụ về nguyên tắc điều khiển theo vị trí.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: