Em có một sơ đồ nguyên lý trạm PPTT và mạng cáo áp toàn nhà máy, nhưng mà ký hiệu mà em khoanh vùng không hiểu, nhờ Anh Chị giúp đỡ, em cảm ơn.
http://www.data.webdien.com/free/dow...b3e6bd695609dd
or
http://www.data.webdien.com/free/dow...9dd&del=808454

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: