• Webdien.com - Cầu nối dân điện


  1. Nhận ngay TÚI DỤNG CỤ CHUYÊN DỤNG FLUKE


   Schneider Electric

 • Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
   Tham gia
   03-06-2009
   Bài viết
   102
   Cảm ơn
   74
   Được cảm ơn 1,119 lần, trong 78 bài

   Mặc định Máy cắt 123kV - Song ngữ Anh-Việt

   Item
   Môc
   Description
   M« t¶
   Requirement
   Yªu cÇu
   Offered
   Chµo hµng
   1
   2
   3
   4
   1
   Manufacturer/Country of Origin
   XuÊt xø H·ng chÕ t¹o/Quèc gia


   2
   Ordering number of Circuit breaker
   Sè lo¹i cña m¸y c¾t


   - Type
   - KiÓu
   Outdoor, 3-pole, live-tank

   3
   Insulating medium
   M«i tr­êng c¸ch ®iÖn
   SF6

   5
   Rated voltage
   §iÖn ¸p ®iÖnh møc
   123 kV

   6
   Rated current
   Dßng ®iÖn ®Þnh møc
   2000 A

   7
   Frequency
   TÇn sè
   50 Hz
   8
   Rated three phase symmetrical short-circuit breaking current
   Dßng c¾t ®Þnh møc ®èi víi dßng ®iÖn ng¾n m¹ch 3 pha ®èi xøng
   40 kA rms.
   9
   Rated three phase symmetrical short circuit making current
   Dßng chÞu lùc ®iÖn ®éng víi ng¾n m¹ch 3 pha ®èi xøng
   80 kA peak
   10
   Rated duration of short-circuits
   Kho¶ng thêi gian ®Þnh møc sÈy ra ng¾n m¹ch
   3 sec

   11
   Rated Operating Sequence
   Chuçi vËn hµnh ®Þnh møc
   O-0.3sec.-CO-3 min -CO
   12
   Resistance of main contact (new contact)
   §iÖn tr¬e tiÕp ®iÓm chÝnh
   mW
   13
   Lighting impulse withstand voltage (1.2/50ms) to earth
   §iÖn ¸p chÞu ®ùng xung sÐt (1.2/50ms) víi ®Êt
   550 kV peak
   14
   One minute power frequency withstand voltage to earth 50 Hz
   §iÖn ¸p chÞu ®ùng tÇn sè c«ng nghiÖp trong 1 phót
   230 kV rms.
   15
   First-pole-to-clear factor
   HÖ sè kho¶ng c¸ch
   1,5

   16
   Minimum creepage distance
   ChiÒu dµi ®­êng rß
   25 mm/kV
   17
   Rated out-of phase breaking current
   Dßng c¾t lÖch pha ®Þnh møc
   kA
   18
   Rated line charging breaking current
   Dßng c¾t n¹p ®­êng d©y ®Þnh møc
   kA
   19
   Rated cable change breaking current
   Dßng c¾t n¹p c¸p ®Þnh møc
   kA
   20
   Rated small inductive breaking current
   Dßng c¾t c¶m øng nhá ®Þnh møc
   kA

   21
   Rated capacitive breaking current
   Dßng c¾t ®iÖn dung ®Þnh møc
   kA
   22
   Rated transient recovery voltage for terminal faults
   §iÖn ¸p kh«i phôc tho¸ng qua ®Þnh møc khi h­ háng tiÕp ®iÓm
   kV
   23
   Operating mechanism - 3-pole or 3 single pole
   C¬ cÊu vËn hµnh – 3 cùc hoÆc 3 cùc ®¬n
   3-pole
   24
   Operating mechanism drive type
   KiÓu t¸c ®éng c¬ khÝ
   Spring/ Hydraulic
   25
   Circuit breaker opening time
   Thêi gian t¸c ®éng cña m¸y c¾t më
   < 70 ms
   26
   Circuit breaker closing time
   Thêi gian t¸c ®éng cña m¸y c¾t ®ãng
   < 100 ms
   27
   Clearance between poles
   Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cùc
   mm
   28
   Minimum clearance from isulated base to earth
   Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt tõ b¶n ®Õ c¸ch ®iÖn tíi ®Êt
   2500mm
   29
   Total weight of complete circuit breaker
   Tæng khèi l­îng toµn bé m¸y c¾t
   kg
   30
   Max. impact load due to circuit breaker operation
   T¶i träng t¸c ®éng cho phÐp khi vËn hµnh m¸y c¾t
   kg
   31
   Rated mechanical terminal load kN (Bending load)
   T¶it träng c¬ häc cña tiÕp ®iÓm ®Þnh møc kN (t¶i träng uèn cong)
   > 6000N
   32
   Number of spare auxiliary contact
   Sè tiÕp ®iÓm phô trî dù phßng

   Normally opened
   Më th«ng th­êng
   12

   Normally closed
   §ãng th«ng th­êng
   12
   33
   Auxiliary power supply
   C«ng suÊt phô trî


   - Motor driver
   - Cho ®iÒu khiÓn ®éng c¬
   220V AC

   - Heating voltage
   - §iÖn ¸p ®èt nãng
   220V AC

   - Control, closing & tripping voltage
   - §iÖn ¸p cuén ®iÒu khiÓn, cuén ®ãng vµ cuén nh¶
   220V DC
   34
   Number of tripping coil
   Sè cuén nh¶
   Two
   35
   SF6 gas
   KhÝ SF6


   - SF6 mass for one three-pole circuit breaker
   - Khèi l­îng SF6 cho mçi cùc m¸y c¾t
   kg
   - Rated SF6 density
   - MËt ®é khÝ SF6 ®Þnh møc
   kg/m3
   - First threshold of SF6 density
   - Giíi h¹n ®Çu cña mËt ®é khÝ SF6
   kg/m3
   - Second threshold of SF6 density
   - Giíi h¹n thø hai cña mËt ®é khÝ SF6
   kg/m3

   - SF6 gas pressure density gauss
   - MËt ®é ¸p lùc khÝ SF6
   Yes

   36
   Insulator creepage distance
   ChiÒu dµi ®­êng rß cña c¸ch ®iÖn


   37
   HV terminal
   TiÕp ®iÓm cao thÕ   Materials
   VËt liÖu   Dimensions.
   KÝch th­íc
   according to volume 3


   --------------------------------------------------------------------------------
   Xem bài viết cùng chuyên mục:

   .


   Hãy nhấn Thank nếu bài viết này có ích cho bạn.

  2. #2
   Tham gia
   03-06-2009
   Bài viết
   102
   Cảm ơn
   74
   Được cảm ơn 1,119 lần, trong 78 bài

   Mặc định Chia sẻ tài liệu về Máy cắt 123kV - Song ngữ Anh-Việt

   Woh, dd ko hổ trợ Table, post lên nó ra tầm bậy, Mod xóa rồi úp file này lên dùm nha:

   http://www.ziddu.com/download/9879882/maycat123.doc.html
   Sửa lần cuối bởi longVN; 24-07-2011 lúc 11:52. Lý do: theo yêu cầu của chủ toppic, định xoá #1, nhưng đã đổi ý, hehe
   .


   Hãy nhấn Thank nếu bài viết này có ích cho bạn.

  3. Những thành viên đã cảm ơn itvn vì bài viết hữu ích:


  Trả lời với tài khoản Facebook

  Các Chủ đề tương tự

  1. Trợ giúp - thiết kế nút nhấn cáo áp chuyển sang mắc song song , nút nhấn thấp áp qua mắc nối tiếp?
   Bởi Nhan NaNo trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
   Trả lời: 0
   Bài cuối: 27-10-2013, 12:07
  2. Trợ giúp - khi mắc 1000 bóng song song thì dòng chạy trong dây là bao nhiêu?
   Bởi weddien_13 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
   Trả lời: 12
   Bài cuối: 22-05-2012, 16:59
  3. Trợ giúp - giúp đấu hai nguôn ba pha song song với nhau
   Bởi Linhxuyen trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điện
   Trả lời: 4
   Bài cuối: 09-12-2011, 14:56
  4. Trả lời: 1
   Bài cuối: 18-11-2010, 15:41
  5. Trả lời: 3
   Bài cuối: 28-09-2010, 11:56

  Tag của Chủ đề này