hiện tại e đang làm đồ án: PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH CÁP ĐIỆN LỰC (cáp ngầm trung thế). và e đang cần tài liệu: TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CÁP (TCVN), TIÊU CHUẨN CHẾ TẠO, VÀ MỘT SỐ TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN CÁP ĐIỆN. bác nào có cho e xin, e cảm ơn trước,,ah.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: