VIẾT CHƯƠNG TRÌNH BẮNG NGÔN NGỮ C

_sử dụng 2led7 để thực hiện phép cộng (tổng=đếm1+đếm2)
chương trình luôn hiển thị giá trị tổng
*ấn start(1) hiển thị đếm 1, sử dụng nút up,down để tăng giảm
đếm 1. dem1 >49->dem1=0
dem1 =-1->dem1=49

*ấn start (2) ghi đếm 1, hiển thị đếm 2,
đếm 2. dem2>49->dem 2=0
dem2=-1->dem2=49
*ấn start (3) tính tổng

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: