Kiểm tra thường kì:
Viết chương trình tính điểm tổng kết môn Tin học ứng dụng ngành điện
Điểm Diễn giải
ĐCC Điểm chuyên cần (Đi học: +1/ngày, vắng KP: -2/ngày, vắng CP: +-0)
ĐTK Điểm kiểm tra thường kì
ĐTBTK Điểm trung bình kiểm tra thường kì = ĐCC+ĐTK/2 (Lấy tối đa 9đ)
ĐCK Điểm kiểm tra cuối kì
ĐTBCK Điểm kiểm tra trung bình cuối kì = ĐCK+ĐC+ĐT
ĐC Điểm cộng = ĐTBTK-9
ĐT Điểm trừ (Do vi phạm nội quy)

Lưu ý: Điểm âm nhập vào không hợp lệ
*Điểm TK {(>=3 và <4) thì xét vớt (Cho điểm TK=0), <3: học lại}
*Điểm CK {(>=3 và <4 ) thì xét vớt thi lại mà thi <4 thì học lại, thi <3: học lại}
*ĐTBTK và ĐTBCK <4 thì học lại.
- Biến input: ĐCC (6+vắng ko phép*-2+vắng có phép*0), ĐTK, ĐCK, ĐT

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: